Digitala lösningar

Digitala lösningar skapar ökad tillgänglighet och delaktighet i vården och ger invånarna ökade möjligheter till inflytande över sin egen hälsa. De digitala lösningarna är därför en viktig del av omställningen till god och nära vård. Socialstyrelsen kartlägger utvecklingen av digitala lösningar i vården och tar fram en svensk modell för distansmonitorering via EU-projektet CIRCE-JA.

Kartläggning och uppföljning av digitala lösningar

Digitala lösningar öppnar för nya arbetssätt inom vården och omsorgen. Arbetssätt som kan skapa ökad tillgänglighet och delaktighet för patienter, möjliggöra monitorering på distans och tillsyn i hemmet. Socialstyrelsen kartlägger och följer utvecklingen av digitala lösningar inom vård och omsorg i kommuner och regioner.

Exempel på digitala lösningar som används av regioner är till exempel appar för träning, digital behandling och påminnelsehjälpmedel för läkemedel och bildstöd på mobiltelefon eller surfplatta för vårdplanering och distans- eller egenmonitorering. I kommuner erbjuds bland annat digital tillsyn och gps-larm. En viktig del av Socialstyrelsens uppföljningar är också att titta på vilka grupper som i mindre utsträckning använder digitala lösningar, och hur dessa kan få stöd att minska ett så kallat digitalt utanförskap.

Ladda ner eller beställ

Tillämpning av digital vård i regionerna – En kartläggningArtikelnummer: 2023-9-8711|Publicerad: 2023-09-04

Distansmonitorering

Distansmonitorering eller egenmonitorering innebär att patienten, oavsett plats, själv eller med assistans mäter och delar information om sin hälsa med sjukvården. Det kan handla om att patienter, med kroniska sjukdomar som till exempel diabetes, hjärtsvikt eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), kan undvika akuta och oplanerade vårdkontakter och samtidigt bli mer delaktiga i sin vård.

CIRCE-JA – EU-projekt för distansmonitorering 

Genom EU-projektet CIRCE‑JA tar Socialstyrelsen fram kunskap om hur man på bästa sätt kan införa distansmonitorering i primärvården, genom att dra lärdom av andra EU‑länders erfarenheter. I samarbete med Region Norrbotten använder och anpassar vi en modell, som har varit framgångsrik i Spanien, till förhållandena på svenska hälso- och vårdcentraler. Resultatet ska bli ett stöd för implementering av distansmonitorering som kan användas av alla regioner i Sverige. Projektet startade 1 februari 2023 och pågår till 31 januari 2026.

Utöver kunskaper om distansmonitorering får vi genom EU‑projektet också fram mer kunskap om hur primärvården kan använda innovativa vårdmodeller. Det handlar om modeller som bland annat kan förbättra hälsan, öka delaktigheten och livskvaliteten hos patienter och stärka ett personcentrerat förhållningssätt i vården. I EU‑projektet CIRCE‑JA medverkar totalt 14 av EU:s medlemsländer. I 12 medlemsländer kommer 6 olika exempel på bästa praxis (best practice) att testas på totalt 45 olika platser. Projektet om distansmonitorering i Region Norrbotten är ett av dessa.

Mer information

Så utvecklas hälsovård, sjukvård och tandvård i regionen, Region Norrbotten
(klicka på Utvecklingssatsningar och välj CIRCE-JA)

Internationella projektsidan för CIRCE-JA

Delfinansieras av Europeiska unionen. De synpunkter och åsikter som uttrycks är endast upphovsmannens och utgör inte Europeiska unionens eller Europeiska genomförandeorganet för hälsofrågor och digitala frågor (HaDEA) officiella ståndpunkt. Varken Europeiska unionen eller HaDEA tar något ansvar för dessa.

Publicerad: