EU:s cancerplan

Årligen drabbas 2.7 miljoner människor i Europa av cancer. Europa har en tiondel av världens befolkning men en fjärdedel av världens cancerdiagnoser. På den här sidan hittar du information om Socialstyrelsens arbete med samordning av arbetet med EU:s cancerplan.

EU:s cancerplan är ett åtagande för att med gemensamma krafter förhindra fler cancerfall, tidigt upptäcka cancer, förbättra behandlingarna, uppnå bättre livskvalitet för medborgarna i Europa. Kostnaderna för cancervården i Europa beräknas till över 100 miljarder euro per år.

Åtgärder i EU:s cancerplan

EU:s cancerplan är ett omfattande program med en budget på 4 miljarder euro. Finansieringen kommer från olika EU-program som till exempel hälsoprogrammet och Horisont Europa programmet. Här kan du ta del av pågående projekt och deltagande länder och institutioner, Europe's Beating Cancer Plan (pdf).

EU:s cancerplan definierar konkreta och ambitiösa åtgärder som syftar till att samordna och stödja medlemsstaternas arbete inom cancerområdet.

Den är strukturerad kring:

 • Fyra centrala åtgärdsområden; förebyggande insatser, tidig upptäckt, diagnos och behandling, samt cancerpatienters och canceröverlevares livskvalitet.
 • Tio flaggskeppsinitiativ, Europe's Beating Cancer Plan (pdf).
 • Ett flertal stödjande åtgärder som sträcker sig över hela sjukdomsförloppet med målet att stödja och stimulera medlemsländerna att optimalt utnyttja kompetenser och utveckla områden genom att dela resultat, hälsodata och erfarenheter.

Arbetet och dess mål beskrivs mer ingående i en färdplan för implementering. I färdplanen definieras och tidsätts insatser för att nå målen i EU:s cancerplan.

Updated - Europe's Beating Cancer Plan: Implementation Roadmap.

Socialstyrelsens samordningsuppdrag

Socialstyrelsen har ett regeringsuppdrag (2022 – 2025) som syftar till att samordna det nationella arbetet med att genomföra EU:s cancerplan.

I arbetet ingår att

 • verka för att Sverige är representerat i relevanta arbets- och expertgrupper eller liknande
 • regelbundet informera relevanta aktörer om det pågående arbetet och om möjligheter till finansiering under EU:s cancerplan
 • stötta i ansökningsprocessen.

Arbetet bedrivs huvudsakligen genom en koordinerande referensgrupp, en strategisk arbetsgrupp, workshops inom aktuella områden och dialogmöten för att inhämta synpunkter och dela kunskap med bred representation av relevanta aktörer.

Arbetet delredovisas halvårsvis och slutredovisas 31 december 2025.

Gemensamma insatser – Joint Actions

Gemensamma insatser (joint actions) inom ramen för EU:s cancerplan ska komplettera det nationella arbetet, stärka samarbetet mellan medlemsländerna och utveckla gemensamma lösningar på komplexa problem. Arbetet inleds med att EU identifierar ett behov av samarbete inom ett visst område och avsätter en budget. Därefter anmäler sig de aktörer som vill delta från respektive land till en så kallad fokalpunkt (i Sverige Folkhälsomyndigheten) som samordnar anmälningarna. Ett koordinerande land utses, insatsområden definieras, budgeten fördelas, ansökan skrivs och arbetet startar när ansökan godkänts.

Joint actions består av fyra generiska arbetspaket: koordinering, utvärdering, hållbarhet och kunskapsspridning och utöver dem ett antal områdesspecifika arbetspaket som arbetsgruppen kommer överens om.

Förebyggande arbete

PreventNCD

Joint Action PreventNCD syftar till att minska förekomsten av cancer och icke-smittsamma sjukdomar (NCDs) genom samordnade förebyggande insatser. Projektet ska minska fragmentering och engagera nationella myndigheter för att stärka effekten av genomförda åtgärder och prioritera effektiva förebyggande strategier, hantera social ojämlikhet och övervaka riskfaktorer och sjukdomsbörda.

Arbetspaket

Förutom de obligatoriska servicepaketen ingår sex ämnesspecifika arbetspaket:

WP 5 – Reglering och beskattning

WP 6 – Hälsosam levnadsmiljö

WP 7 – Sociala ojämlikheter

WP 8 – Övervakning

WP 9 – Hälsa i alla politikområden

WP 10 – Identifiering av individer med risk

Tidsram och deltagande länder

Projektet pågår från januari 2024 till december 2027. 25 länder deltar i projektet och koordineras av Norge. Sverige representeras av Folkhälsomyndigheten och RCC Stockholm-Gotland.

Budget

Den totala budgeten för projektet är ca 95,5 miljoner euro.

Jamrai 2

Joint Action on antimicrobial resistance and healtcare-associated infections 2 (EU-JAMRAI 2) syftar till att hjälpa medlemsländerna att minska antalet vårdrelaterade infektioner och bekämpa antibiotikaresistens. Detta genom att förbättra efterlevnaden av hygienrutiner i vård- och omsorgsarbetet.

Arbetspaket

Förutom de obligatoriska servicepaketen ingår sex ämnesspecifika arbetspaket:

WP 5 – Erbjuda stöd i utvecklingen av nationella åtgärdsplaner mot antibiotikaresistens

WP 6 – Antimikrobiell förvaltning

WP 7 – Infektionsförebyggande och kontroll

WP 8 – Övervakning

WP 9 – Tillgång till terapeutiska medel och diagnostik

WP 10 – Medvetenhetsökning

Tidsram och deltagande länder

Projektet pågår från januari 2024 till december 2027. 30 länder deltar i projektet som koordineras av Frankrike. Sverige representeras av Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt och Vetenskapsrådet.

Budget

Total budget för projektet är ca 60 miljoner EUR.

PERCH – PartnERship to Contrast HPV

Projekt PERCH förenar 18 europeiska länder och 34 partnerorganisationer för att stödja EU:s cancerplan genom att främja HPV-vaccination i linje med WHO:s "90-70-90"-strategi. Målet är att uppnå minst 90% vaccinationsgrad mot HPV bland ungdomar upp till 15 år.

Projektet fokuserar på att dela kunskap för att förbättra vaccinationskampanjer, öka medvetenheten om HPV och hur HPV kan förebyggas med vaccination bland tonåringar, samt stärka vårdpersonalens kommunikationsförmåga om HPV-vaccinet.

Arbetspaket

Förutom de obligatoriska servicepaketen ingår tre ämnesspecifika arbetspaket:

WP 5 – Övervakning

WP 6 – Förbättra kunskap och medvetenhet för att öka vaccinupptaget i målgrupper

WP 7 – Utbildning och stöd i vaccinkommunikation

Tidsram och deltagande länder

Projektet pågår från november 2022 till april 2025. 17 länder deltar i projektet som koordineras av Italien. Sverige representeras av Folkhälsomyndigheten och Karolinska Institutet.

Budget

Total budget för projektet är ca 4,75 miljoner euro

Tidig upptäckt

CanScreen

Joint Action CanScreen syftar till att:

 1. Säkerställa en fullständig implementering av evidensbaserad, kostnadseffektiv och kvalitetssäkrade screeningprogram för bröst-, livmoderhalscancer och kolorektal cancer
 2. Förbereda inför implementering av evidensbaserade, kostnadseffektiva och kvalitetssäkrade screeningprogram för lung-, prostata- och magcancer
 3. Säkerställa korrekt programstyrning och hållbarhet
 4. Säkerställa bättre kvalitet, snabbare och jämförbar datainsamling och övervakning av screeningprogram
 5. Säkerställa jämlik tillgång till screeningprogram för EU-medborgare
 6. Säkerställa kapacitetsuppbyggnad inom cancerscreening
 7. Säkerställa samarbete och samstämmighet med relaterade projekt som finansieras inom EU-program.

Arbetspaket

Förutom de fyra obligatoriska servicepaketen ingår sju ämnesspecifika arbetspaket:

WP 5 – Övervakning

WP 6 – Adressera barriärer och facilitatorer vid cancerscreening

WP 7 – Implementeringsforskning för att förbättra de befintliga screeningprogrammen

WP 8 – Facilitera implementeringen av den nya screeningmetoden

WP 9 – Riskbaserade tillvägagångsätt

WP 10 – Modellera och utvärdera nya tekniker för att optimera cancerscreeningsprogram i hela Europa

WP 11 – Kapacitetsbyggande

Tidsram och deltagande länder

Projektet pågår från april 2024 till mars 2028. 28 länder deltar i projektet som koordineras av Lettland. Sverige representeras av Socialstyrelsen och RCC i samverkan.

Budget

Total budget för projektet är ca 39 miljoner euro.

Diagnos och behandling

ERNs integration to the national healthcare systems of Member States (JARDIN)

Under 2017 etablerade EU European Reference Networks (ERN), som är ett frivilligt, samordnat samarbete mellan alla medlemsländer. Dessa expertnätverk kan bli till stor nytta för europeiska medborgare som lever med en sällsynt sjukdom eller komplexa hälsotillstånd. Idag finns 24 nätverk som förbinder mer än 1 600 kliniska centrum i Europa. Sverige deltar i alla dessa nätverk.

För att förbättra tillgängligheten och skapa tydliga vårdvägar och remissflöden till dessa expertnätverk finansierar EU nu ett treårigt projekt som involverar alla medlemsländer plus Norge och Ukraina. Projektethar som mål att integrera ERN i nationella sjukvårdsystem.

Arbetspaket

Förutom de obligatoriska servicepaketen ingår fem ämnesspecifika arbetspaket:

WP 5 – Nationella styrnings- och kvalitetssäkringsmodeller

WP 6 – Nationella vårdkedjor/vårdförlopp och hänvisnings-/remissystem för ERN

WP 7 – Nationella referensnätverk och program för odiagnostiserade sjukdomar eller likvärdiga strategier kopplade till ERN

WP 8 – Data Management

WP 9 – Nationella stödsystem för ERN.

Tidsram och deltagande länder

Projektet pågår från januari 2024 till januari 2027. Projektet koordineras av Österrike med deltagande från EU:s alla medlemsländer plus Ukraina och Norge. Sverige representeras av Socialstyrelsen i samarbete med experter från sjukvården och Riksförbundet Sällsynta Diagnoser.

Budget

Total budget för projektet är ca 18 miljoner euro.

CraNE

Joint Action CraNE föreslogs för finansiering som svar på flaggskeppsinitiativ nummer 5 i Europes Beating Cancer Plan, som definierar att Europeiska kommissionen senast år 2025 ska inrätta ett EU-nätverk som länkar erkända nationella övergripande cancercentrum i varje medlemsstat. Planen syftar till att säkerställa att 90 procent av de berättigade patienterna har tillgång till sådana centrum senast år 2030.

För att underlätta inrättandet av ett sådant EU nätverk förbereder CraNE de nödvändiga förutsättningarna; administrativa, yrkesmässiga och även de som rör de högkvalitativa prestationerna. Detta är nödvändigt för att underlätta både integrationen av befintliga CCC och för att stödja de medlemsstater som fortfarande behöver utveckla och certifiera sådana centrum. CraNE kommer också att göra en bedömning av hållbarhet och genomförbarhet samt koppla utvecklingen av ett EU-nätverk av centrum för övergripande cancervård i enskilda medlemsstater till utvecklingen av nationella och regionala nätverk för övergripande cancervård (CCCN). På så sätt kommer de befintliga organisatoriska och funktionella modellerna för cancervård att beaktas och införlivas i den föreslagna lösningen.

Arbetspaket

Förutom de obligatoriska servicepaketen ingår fyra ämnesspecifika arbetspaket:

WP 5 – EU-nätverket av CCC:er

WP 6 – Organisering av omfattande högkvalitativ cancervård inom CCCN

WP 7 – Ramar och kriterier för att möjliggöra implementeringen av CCC:er inom ett EU-nätverk

WP 8 – Likvärdig tillgång till högkvalitativ vård och forskning: nätverk inom ramen för CCC:er

Tidsram och deltagande länder

Projektet pågår från 1 oktober 2022 till den 30 september 2024. 25 länder deltar och projektet koordineras av Slovakien. Sverige representeras av Socialstyrelsen.

Budget

Total budget för projektet är ca 3,75 miljoner euro.

EUnetCCC

Joint Action EUnetCCC syftar till att etablera en ny EU-modell för certificering av comprehensive cancer centers (CCC) med målsättningen att alla EU:s länder ska utveckla minst ett CCC och att 90% av invånarna ska nås av det nätverk som denna CCC etablerar. EUnetCCC vill vidare skapa nätverk mellan CCC:er och stimulera samverkan mellan dessa.

Arbetspaket

Förutom de obligatoriska servicepaketen ingår fem ämnesspecifika arbetspaket i projektet:

WP 5 – Inklusion och certifiering

WP 6 – Utveckling och uppbyggande

WP 7 – Ledning, medlemskap och engagemang

WP 8 – Utveckling av nätverksaktiviteter

WP 9 – Implementering av nätverk för cancervård av hög kvalitet

Tidsram och deltagande länder

Projektet planeras pågå från januari 2025 till december 2028. 25 länder deltar i projektet som koordineras av Frankrike. Sverige representeras av Socialstyrelsen, SKR, Sahlgrenska CCC, Skåne Universitetssjukhus CCC, Karolinska CCC, Karolinska Institutet och Linköpings Universitetssjukhus.

Expertnätverk, JANE

Joint Action expertnätverk syftar till att samla expertis från ingående länder för gemensam utveckling av insatser som syftar till bättre vård, utjämna ojämlikheter, initiera och stimulera forskning, utveckla patientprocesser och bidra till ökad kunskap genom utbildningsinsatser.

Arbetspaket

Förutom de obligatoriska servicepaketen ingår sju ämnesspecifika arbetspaket:

WP 5 – Cancer med dålig prognos

WP 6 – Palliativ vård

WP 7 – Livet med och efter cancer

WP 8 – Personlig prevention

WP 9 – -Omics

WP 10 – Högteknologiska behandlingar, tex strålbehandling

WP 11 – Cancer hos barn och unga vuxna

Tidsram och deltagande länder

Projektet planeras pågå från januari 2025 till december 2028. 25 länder deltar i projektet som koordineras av Italien. Sverige representeras av Socialstyrelsen, SKR, Sahlgrenska CCC, Karolinska CCC, Karolinska Institutet, Akademiska sjukhuset och Universitetssjukhuset i Linköping.

OriON

Joint Action OriON föreslås för att finansiera EU:s kamp mot cancer genom att upprätta ett register över ojämlikheter i cancerförebyggande och vård. Projektet syftar till att minska mätbara skillnader inom och mellan EU-länder och regioner.

Projektet kommer att fokusera på övervakning av EU:s cancerplan, utvärdering och att maximera effekten av insamlad kunskap med särskild uppmärksamhet på ojämlikheter inom nationella cancerkontrollprogram. Målgruppen inkluderar beslutsfattare, EU-organisationer, experter, patientföreträdare och patienter i Europa.

Arbetspaket

Förutom de obligatoriska servicepaketen ingår ett ämnesspecifikt arbetspaket:

WP 5 – Analys av utvecklingen inom NCCP:er

Tidsram och deltagande länder

Projektet pågår från januari 2024 till 31 december 2025. 17 länder deltar i projektet som koordineras av Slovenien. Sverige representeras av Socialstyrelsen och RCC i samverkan.

Budget

Total budget för projektet ca 1,25 miljoner euro.

Livskvalitet för patienter och canceröverlevare

HEROES

Joint Action HEROES syftar till att stärka ländernas förmåga att planera för hälso- och sjukvårdspersonal, för att på så vis säkerställa att framtida system är tillgängliga, hållbara och robusta. För att uppnå detta är det avgörande att fokusera på fyra centrala områden:

 • utveckling av databaser för insamling och analys av data kring tillgång och efterfrågan på hälsoarbetskraft
 • identifiering av viktiga länkar och källor
 • implementering av prognostiseringsverktyg och planeringsmetoder för att möta framtida utmaningar
 • utveckling och förstärkning av kompetenser för effektiv ledning av planeringssystem för hälsoarbetskraft på både nationell och regional nivå.

Arbetspake

Förutom de obligatoriska servicepaketen ingår tre ämnesspecifika arbetspaket: 

WP 5 – Förbättra kapaciteten för planering av hälso- och sjukvårdspersonal

WP 6 – Förbättra kapaciteten för planering av hälso- och sjukvårdspersonal

WP 7 – Förbättra kapaciteten för planering av hälso- och sjukvårdspersonal

De ämnesspecifika arbetspaketen har samma namn men skiljer sig åt genom att det är olika länder som deltar.

Tidsram och deltagande länder

Projektet pågår från 1 februari 2023 till 31 januari 2026. 19 länder deltar i projektet som koordineras av Italien. Sverige representeras av Socialstyrelsen, Statistikmyndigheten och Universitetskanslersämbetet.

Budget

Total budget för projektet är ca 8,75 miljoner euro.

CIRCE

Joint Action Transfer of best practices in primary care (CIRCE-JA) är del av EU4Health programmet och syftar till att stärka hälso- och sjukvårdssystemen i Europa genom att stärka primärvården. Projektet ska öka medlemsländernas förmåga att implementera innovativa vårdmodeller genom att dela och öka kunskapen om skalbar och hållbar implementering av nya vårdmodeller.

Projektet omfattar sex utvalda ”best practice” från fyra länder och ska implementeras i tolv länder vid totalt 45 olika vårdinrättningar. I Sverige är det överföring av Spaniens distansmonitorering som ska testas i Region Norrbotten.

Arbetspaket

Förutom de obligatoriska servicepaketen ingår tre ämnesspecifika arbetspaket:

WP 5 – Metodologi för överföringsprocessen och behovsbedömning

WP 6 – Överföringsprocess och implementering av pilot

WP 7 – Kapacitetsbyggande

Tidsram och deltagande länder

Projektet pågår från februari 2024 till januari 2026. 13 länder deltar i projektet som koordineras av Italien. Sverige representeras av Socialstyrelsen och Region Norrbotten.

Budget

Total budget för projektet är ca 12,2 miljoner euro.

Kommande initiativ

Personalised Cancer Medicine

Joint Action CR-g-24-41 (Personalised Cancer Medicine) är ett kommande projekt under EU4Health-programmet som adresserar behovet av individbaserad cancerbehandling. 

Individbaserad cancerbehandling är ett område som utvecklas snabbt med potential att förfina behandlingsvalen för patienter med cancer. Målet är att göra individbaserad cancerbehandling allmänt tillgängligt i hela EU, vilket ska förbättra överlevnaden och livskvaliteten vid cancer. Detta initiativ är i linje med EU:s mål att bekämpa cancer och fokuserar på jämlik tillgång till genomisk testning och riktade behandlingar över hela unionen.

Projektet syftar till att:

 • Förbättra kunskap och färdigheter hos medicinsk personal när det gäller genetisk testning och individbaserad medicin.
 • Skapa en bättre tillgång till individbaserad cancerbehandling.
 • Utveckla nationella individbaserade cancerbehandlingsprogram samtidigt som bästa praxis delas mellan medlemsstaterna.
 • Minska skillnaderna i cancerbehandling och vård genom ett koordinerat tillvägagångssätt.
 • Öka medvetenheten hos allmänheten om fördelarna och utmaningarna med genetisk testning och individbaserad cancerbehandling.

Övriga förutsättningar

Det finns en indikativ budget på 27 900 000 EUR.

Sista dag att skicka in ansökan är den 15 juli och Socialstyrelsen har tagit beslut om att ansöka om att få delta i arbetet.

Palliativ vård av barn

Joint Action CR-g-24-44 (Paediatric palliative care) är ett kommande projekt under EU4Health-programmet som syftar till att förbättra tillgången till och kvaliteten på palliativ vård för barn med cancer inom EU.

Det råder ojämlikheter i Europa både mellan och inom länder när det gäller tillgången till palliativ vård för barn som drabbats av cancer. Det finns stora utmaningar, till exempel råder det brist på både kunskap, resurser och vårdprogram samtidigt som det finns svårigheter att integrera den palliativa vården i befintliga onkologimodeller för barn.

Projektet syftar till att:

 • Förbättra kvaliteten på palliativ vård för barn med cancer.
 • Minska ojämlikheter i tillgången till palliativ vård mellan och inom medlemsstater.
 • Förbättra kunskapen och färdigheterna hos vårdpersonal inom pediatrisk palliativ vård.
 • Utveckla hållbara strukturer och program för palliativ vård inom pediatrisk onkologi.

Övriga förutsättningar

För närvarande finns en indikativ budget på 14 500 000 EUR.

Sista dag att skicka in ansökan är den 15 juli och Socialstyrelsen har tagit beslut om att ansöka om att delta i arbetet.

Strengthening digital capabilities

Strengthening digital capabilities including e-health, telemedicine, remote monitoring systems, health data access and health data exchange services in cancer centres in the Union

Joint Action CR-g-24-36 (Strengthening digital capabilities including e-health, telemedicine, remote monitoring systems, health data access and health data exchange services in cancer centres in the Union) är ett kommande projekt under EU4Health-programmet som syftar till att förbättra de digitala kapaciteterna i cancercentra över hela EU.

Cancer är en av de stora sjukdomarna som kommer att dra nytta av EU:s digitala strategi genom bättre utnyttjande av realtidsdata med kraftfulla verktyg som artificiell intelligens (AI) och högpresterande databehandling. Digital transformation kan ge betydande fördelar för hälso- och sjukvårdssektorn, men sektorn släpar efter i att realisera denna potential. Barriärer som interoperabilitet, rättsliga och etiska standarder, styrning, cybersäkerhet och efterlevnad av dataskyddsregler förblir utmaningar i unionen.

Projektet förväntas leda till:

 • Förbättrad beredskap och respons för cancerprevention och vård.
 • Bättre samarbete och nätverkande mellan medlemsstaternas cancercenter.
 • Ökad användning och integration av digitala lösningar för cancerbehandling.
 • Förbättrad tillgång till och delning av hälsodata.

Övriga förutsättningar

Det finns inte någon indikation på budget i nuläget men ansökan är inskickad från Socialstyrelsen.

Kvalitetsförbättring avseende cancerregisterdata

Kvalitetsförbättring avseende cancerregisterdata till Europeiska Cancer informationssystemet

Joint Action CR-g-24-36 (to support quality improvement of cancer registry data feeding the European Cancer Information System) är en del av EU4Health-programmet och syftar till att förbättra och främja hälsan inom EU. Den är en del av EU:s cancerplan och syftar till att stärka cancerregistret och förbättra cancerövervakningen inom unionen.

Mål med projektet

Målet med projektet är att utveckla och förbättra det Europeiska cancerinformationssystemet (ECIS).

 • Förbättra noggrannheten och fullständigheten av data från ländernas olika cancerregister.
 • Öka tillgången till högkvalitativa data för användning i det Europeiska hälsodataområdet (EHDS).
 • Utvidga ECIS för att inkludera ytterligare dimensioner av cancerstatistik.
 • Göra ECIS till den europeiska referensen för att övervaka cancerbördan och trender över tid.

Övriga förutsättningar

För närvarande finns en indikativ budget på 13 000 000 EUR och ansökan är inskickad från Socialstyrelsen.

Myndigheternas värdskap och stöd

För att planen ska lyckas krävs samverkan mellan initiativen i cancerplanen och cancermissionen och engagemang från vårdsektorn, forskningsinstitutionerna, näringslivet och civilsamhället.

Flera svenska myndigheter har uppdrag och ansvar kopplat till att stödja implementeringen av cancerplanen och cancermissionen: Socialstyrelsen är nationell kontaktpunkt för implementeringen av EU:s cancerplan och har uppdraget att samordna insatserna.

Följande myndigheter har uppdrag inom EU:s cancerplan och cancermissionen:

 • Folkhälsomyndigheten är nationell fokalpunkt för EU:s hälsoprogram. Informerar om och sprider resultat av åtgärder som finansierats av programmet EU4 Health.
 • Vinnova är svensk kontaktmyndighet för Horisont Europa och för Cancermissionen och arbetar för att ge bästa möjliga nytt av EU-programmen för svensk forskning och innovation.
 • Vetenskapsrådet har kontaktpersoner för arbetsprogram inom området vetenskaplig spetskompetens. deltar i de olika programkommittéerna inom Horisont Europa, arbetar med de europeiska partnerskapsprogrammen och med det Europeiska Forskningsrådet liksom med Cancermissionen.
 • E-hälsomyndigheten är, tillsammans med Socialstyrelsen, expertmyndighet i arbetet med European Health Data Space.
 • Forte ingår i den svenska organisationen för Horisont Europa och deltar i arbetet inom EU-kommissionens programkommittéer.
 • Läkemedelsverket är samordnande för den gemensamma åtgärden Strategisk Agenda för tillämpning av Medicinsk Joniserande Strålning (SAMIRA) som avser säker, högkvalitativ och säker tillgång till strålbehandling.

Cancerforskning och innovation - Cancermissionen

En stor del av EU:s investeringar i cancerforskning och innovation sker genom Cancermissionen som är en av fem missioner i EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa. Cancermissionen pågår från 2021 till och med 2027. I Sverige ligger värdskapet för cancermissionen hos Vinnova. På EUs webbplats finns mer information om cancermissionen och informationen finns även sammanfattad i den här presentationen EU Missions Cancer –  Concrete solutions for our greatest challenges (pdf).

Cancermissionens initiativ definieras i 13 rekommendationer som kan kopplas till de fyra övergripande målen:

 • Bättre förstå cancer med initiativet Understand CANcer (UNCAN) som syftar till att kunna dela forskningsdata.
 • Förstärkt prevention och tidig diagnostik, inklusive screening.
 • Personlig medicin, diagnostik, jämlik cancervård och etablering av samverkande cancerinfrastrukturer.
 • Ökad livskvalitet för patienter och familjer samt möjlighet att dela hälsodata.

EU:s Cancerplan och Cancermissionen stödjer och kompletterar varandra. Flera av de aktuella initiativen kompletterar cancerplanen och stöder dess implementering.

Mer hos oss

Mer hos andra

Senast uppdaterad:
Publicerad: