Stöd för samtal om fysisk aktivitet

Här finns verktyg, stöd och kunskap om hur hälso- och sjukvårdspersonal kan ge råd och samtala med patienter om fysisk aktivitet.

Fysisk aktivitet har bevisad effekt att kunna förebygga eller förbättra många sjukdomstillstånd, till exempel högt blodtryck, diabetes och depression.

Rekommendationer vid otillräcklig fysisk aktivitet

Till patienter som har en otillräcklig fysisk aktivitet bör hälso- och sjukvården erbjuda rådgivande samtal, eventuellt med tillägg av skriftlig ordination av fysisk aktivitet eller aktivitetsmätare. Kvalificerat rådgivande samtal ger inte bättre effekt än rådgivande samtal vid otillräcklig fysisk aktivitet.

Otillräcklig fysisk aktivitet definieras som mindre än 150 minuter fysisk aktivitet i veckan på en måttlig intensitetsnivå, alternativt mindre än 75 minuter fysisk aktivitet i veckan på en hög intensitetsnivå.

Verktyg och stöd i patientarbetet

Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling (FYSS)

FYSS är en kunskapsbank och ett stödverktyg för hälso- och sjukvårdspersonal vid rekommendation av fysisk aktivitet vid olika diagnoser. Kapitlen finns tillgängliga i sin helhet eller som korta sammanfattningar av rekommenderad fysisk aktivitet för respektive diagnos.

Lättlästa frågor om levnadsvanor

Frågorna (kryssalternativ) kan användas till patienter som har olika svårigheter att läsa och kan ställas vid mötet eller lämnas till patienten att fylla i själv. 

Film

Barbro Holm Ivarsson har tagit fram en film som illustrerar rådgivande samtal om otillräcklig fysisk aktivitet. Filmen är ett exempel på hur hälso- och sjukvården kan arbeta med stöd till fysisk aktivitet enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Använd gärna filmerna som underlag för diskussion och reflektion på arbetsplatsträffar och vid utbildningsträffar.

Senast uppdaterad:
Publicerad: