Svårbehandlade ätstörningar

Här hittar du vad som utgör nationell högspecialiserad vård, tillståndsinnehavare, giltighetstid och information om årlig uppföljning.

Definition

Socialstyrelsen har beslutat att viss vård av patienter med allvarlig ätstörning ska utgöra nationell högspecialiserad vård. Denna vård ska bedrivas vid fem enheter för vuxna. Den vård som avser barn ska koncentreras ytterligare och bedrivas vid tre av dessa enheter.

Följande utgör nationell högspecialiserad vård:

Nationella enheter ska ansvara för bedömning om fortsatt behandling, inklusive beslut om eventuell inläggning vid nationella enheter, för nedanstående patientgrupper:

  1. Patienter med allvarlig ätstörning med eller utan primär somatisk eller psykiatrisk samsjuklighet där flera behandlingsförsök har genomförts med adekvat intensitet, varav minst ett har varit dagvård eller heldygnsvård. När flera sådana behandlingar eller behandlingsförsök har genomförts utan tillräcklig framgång, ska patienten remitteras för nationell högspecialiserad vård.
  2. Patienter med akut medicinsk instabilitet primärt orsakad av en ätstörning, när transport bedöms möjligt, och där det inte finns möjlighet till adekvat vård inom hemregionen.

Av den uppföljning som görs av vården efter utskrivning från en nationell enhet, ska minst en uppföljning utföras av denna enhet.

Förtydliganden till definitionen:

  • Patienter som vårdas enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård kan vårdas vid nationella enheter om lokalerna är anpassade till detta
  • Patienter som vårdas enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, kan vårdas vid nationella enheter om inte missbruket dominerar sjukdomsbilden

Avgränsningar till definitionen:

  • Patienter där adekvata kontingenser för förändring bedöms som mycket svåra att åstadkomma vid nationella enheter
  • Tvångsvårdade patienter med allmänfarlig sjukdom ska ej vårdas vid nationella enheter
  • Patienter med akut hög suicidrisk ska ej vårdas vid nationella enheter.

Tillståndsinnehavare

Region Skåne genom Förvaltning psykiatri, habilitering och hjälpmedel

Region Stockholm genom Stockholms läns sjukvårdsområde (inkl. undertillstånd för barn)

Region Uppsala genom Akademiska sjukhuset (inkl. undertillstånd för barn)

Region Västernorrland genom Sundsvalls sjukhus

Västra Götalandsregionen genom Sahlgrenska universitetssjukhuset (inkl. undertillstånd för barn)

Giltighetstid

Från 1 december 2023 och tillsvidare.

Socialstyrelsens beslut

I Socialstyrelsens beslut hittar du information om vad som är nationell högspecialiserad vård inom tillståndsområdet.

Tillståndsbeslut

I nämndens beslut om tillstånd hittar du de villkor som gäller för tillståndsområdet samt vilka regioner som har tillstånd att bedriva vården.

Årlig uppföljning

Verksamheter med tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård rapporterar varje år ett antal uppföljningsmått och villkorsuppfyllelse till Socialstyrelsen. Här kan du kan läsa mer om den årliga uppföljningen.

Nedan finner du även de uppföljningsmått som tagits fram för årlig uppföljning inom tillståndsområdet.

Senast uppdaterad:
Publicerad: