Direktåtkomst för den enskilde. För hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Det finns möjlighet för den enskilde att ta del av sin dokumentation. Direktåtkomst är inte samma sak som att få ta del av sin journal på papper eller motsvarande i elektronisk form.

Hälso- och sjukvård

Vårdgivaren får ge en patient direktåtkomst till delar av eller hela patientjournalen, men vårdgivaren har ingen skyldighet att erbjuda det. En förutsättning är att förbindelsen är krypterad med stark autentisering. Det innebär till exempel att vårdgivaren använder en inloggning som ställer krav på att den enskildes identitet kontrolleras på minst två olika sätt (e-legitimation eller motsvarande).

Om en vårdgivare bara ger begränsad direktåtkomst, till exempel på grund av sekretesskäl, ska den enskilde få information om det. Det kan till exempel gälla uppgifter som berör skydd för barn, anmälare, vårdnadshavare eller vård och behandling. Den enskilde ska också få information om vart hen kan vända sig för att förstå dokumentationen.

Socialtjänst

Om en sekretessprövning gjorts och säkerhetsåtgärder vidtagits får socialtjänsten lämna ut uppgifter till den enskilde elektroniskt. Den enskilde kan inte kräva att information ska lämnas ut genom direktåtkomst.

Mer information

Lagar och föreskrifter

Texten på denna sida presenterar endast vissa huvuddrag i lagstiftningen på området. Texten innehåller förenklingar och är inte uttömmande. Det är författningstexten som gäller.

Informationen är framtagen i samarbete med E-hälsomyndigheten.

Publicerad: