Ta del av uppgifter inom socialtjänst – sekretess. För socialtjänsten.

Det finns olika regler att förhålla sig till när det gäller att ta del av uppgifter inom socialtjänsten. Vilka regler som gäller beror på vem det är som ska ta del av uppgifterna och i vilket syfte uppgifterna behövs.

Att lämna ut uppgifter

Inom socialtjänsten är utgångspunkten att sekretess gäller för uppgifter om enskildas personliga förhållanden. Det betyder att en sekretessprövning behöver göras innan uppgifter kan lämnas ut. Det är socialnämnden eller utföraren som bedömer om det behöver finnas rutiner för att lämna ut uppgifter. Handlingar som berör enskildas personliga förhållanden ska förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem. Den enskilde kan ge ett samtycke till att någon annan ska få ta del av hela eller delar av dokumentationen. Samtycket kan vara skriftligt eller muntligt.

Handlingar som rör den egna dokumentationen

Den enskilde själv har rätt att få ut information som finns om hen i socialtjänstens dokumentation. Detta gäller även dokumentation hos enskilda utförare. I undantagsfall kan sekretess gälla för uppgifter som någon annan har lämnat till socialtjänsten, till exempel en orosanmälan. Sekretessen gäller då det kan antas att den som har lämnat uppgiften eller någon närstående till denne riskerar att utsättas för fara om uppgiften röjs. Sådan sekretess gäller inte för den som lämnat uppgiften i tjänsten.

Om dokumentationen om den enskilde innehåller uppgifter om en annan person kan sekretess gälla för den personen.

Omsorgsgivare får under vissa förutsättningar ge äldre personer och personer med funktionsnedsättningar möjlighet att ta del av uppgifter om sig själva genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande. Inom verksamheter som inte tillämpar sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation saknas bestämmelser om att ge den enskilde tillgång till uppgifter genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande.

Det finns däremot andra möjligheter för den som bedriver socialtjänst att lämna ut information på elektronisk väg till den enskilde under förutsättning att relevanta säkerhetsåtgärder vidtagits och att sekretessen inte utgör hinder.

Mellan vårdgivare och socialtjänst

För de verksamheter som inte tillämpar reglerna om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation saknas det möjlighet att ge tillgång till varandras dokumentation genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande genom ett elektroniskt system. Informationsöverföring kan ske mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst efter sekretessprövning eller samtycke från den enskilde.

I vissa situationer finns det möjlighet eller skyldighet att lämna ut uppgifter. Socialtjänsten får i vissa särskilda fall lämna uppgifter till hälso- och sjukvården om det behövs för att ge den enskilde nödvändig vård, behandling eller annat stöd. Det kan gälla till exempel vid missbruk av alkohol eller narkotika.

Enligt reglerna om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation finns möjlighet för vårdgivare och omsorgsgivare att under vissa förutsättningar dela uppgifter mellan varandra genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande.

Inom socialtjänst

Mellan olika nämnder i socialtjänsten gäller sekretess. För att en sekretessreglerad uppgift inom socialtjänsten ska få lämnas ut från en nämnd till en annan krävs antingen en sekretessbrytande bestämmelse, den enskildes samtycke, eller att en sekretessprövning resulterar i att uppgifterna kan lämnas ut. Exempel på sekretessbrytande bestämmelser finns i 10 kapitlet och 26 kapitlet offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Inre sekretess inom socialtjänst

Inom socialtjänsten har den inre sekretessen betydelse för hur personalen får ta del av uppgifter om den enskilde inom sin egen organisation. Inre sekretess innebär att personalen får ta del av uppgifter i den utsträckning som behövs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Det är alltså endast den personal som behöver uppgifterna i sitt arbete, som får ta del av dem.

Mer information

Handbok
Handläggning och dokumentation – handbok för socialtjänstenArtikelnummer: 2021-12-7658|Publicerad: 2021-12-06
Beställ

Texten på denna sida presenterar endast vissa huvuddrag i lagstiftningen på området. Texten innehåller förenklingar och är inte uttömmande. Det är författningstexten som gäller.

Senast uppdaterad:
Publicerad: