FREDA

FREDA är standardiserade bedömningsmetoder tänkta att användas i socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer och består av tre instrument och en manual om hur instrumenten ska användas. Utvecklingen av FREDA är ett uppdrag från regeringen till Socialstyrelsen.

Målgrupp: Vuxna utsatta för våld i nära relation

Typ av metod: Bedömningsmetod

Målgrupp

Vuxna utsatta för våld i nära relation.

Syfte

Syfte med FREDA är att ge socialtjänsten och andra verksamheter stöd att identifiera och bedöma behov av skydd och stöd i arbetet med personer som utsatts för våld i nära relationer.

Innehåll och genomförande

Konstruktion

Bedömningsmetoderna består av/innehåller:

  • FREDA-kortfrågor
  • FREDA-beskrivning
  • FREDA-farlighetsbedömning

FREDA-kortfrågor är ett stöd att för att fråga om våld i enskilda ärenden. FREDA-beskrivning är en hjälp att få en uppfattning om karaktären på det våld som förekommit eller förekommer. FREDA-farlighetsbedömning hjälper social-tjänsten att bedöma risken för fortsatt utsatthet och utgör en del i utredningen om behov av skydd.

FREDA-bedömningsmetoder är könsneutralt utformade.

Omfattning och intensitet

Poängsättning och återkoppling

Poängsättning och återkoppling är beroende av vilken bedömningsmetod som används.

Tidsåtgång

Tidsåtgången är beroende av vilken bedömningsmetod som används.

Utbildning och licens

Tillgänglighet

Krav på förkunskaper

Inga direkta krav.

Krav på utbildning

Inga direkta krav.

Kunskapsunderlag

FREDA är ännu ej granskad av externa granskare.

Referenser

  • Manual för FREDA. Standardiserade bedömningsmetoder för socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer. Stockholm: Socialstyrelsen; 2014.
Senast uppdaterad:
Publicerad: