Tobak och nikotin

Användningen av cigaretter, snus och andra tobaks- eller nikotinprodukter kan leda till beroende och risker för hälsan. Kunskapen om hälsoriskerna varierar, bland annat utifrån hur länge produkten funnits på marknaden och hur mycket forskning som finns.

Daglig tobaksrökning är en av de främsta riskfaktorerna för sjukdomar som lungcancer, lungsjukdomen kol, hjärtinfarkt och stroke. Minst hälften av dem som rökt länge dör för tidigt.

Men också andra produkter kan ha samband med ökad risk för sjukdomar. Till exempel ökar tobakssnus risken för vissa typer av cancer och typ-2-diabetes. Risken att dö efter en hjärtinfarkt, en stroke eller vissa typer av cancer ökar också av tobakssnus.

Olika typer av tobaks- och nikotinprodukter

Alla tobaksprodukter innehåller nikotin. Andra produkter kan innehålla enbart nikotin, utan tobak. 

Vissa tobaks- och nikotinprodukter används genom rökning. Exempel på rökbara tobaksprodukter är cigaretter, cigarrer, piptobak, vattenpipstobak och upphettade tobaksprodukter.

Nikotinprodukter utan tobak som röks är bland annat elektroniska cigaretter (e-cigaretter) och vattenpipa utan tobak men med nikotin.

Snus kan innehålla tobak, så kallat tobakssnus, eller enbart nikotin, så kallat nikotinsnus. Nikotinsnuset är en relativt ny produkt. På marknaden finns också andra tobaksfria nikotinprodukter, till exempel nikotinsprayer och nikotinstrips.

Kunskapsläget om hälsorisker varierar

Kunskapsläget om tobaks- och nikotinprodukters hälsorisker varierar. Det beror bland annat på hur länge produkten har funnits på marknaden, hur många som använder den och hur mycket forskning som finns.

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och SBU har i en rapport sammanställt den kunskap som finns om tobaks- och nikotinprodukters skadeverkningar. Rapporten tar upp brukets omfattning, hälsorisker, påverkan på befolkningen i form av sjukdomar och för tidig död, och samhällskostnaderna för detta. 

Kunskap om tobaks- och nikotinprodukters skadeverkningar – Folkhälsomyndigheten

Vård vid tobaks- och nikotinbruk samt förekomst av tobaks- och nikotinrelaterade diagnoser och sjukdomar (bilaga)

Statistik om rökvanor bland spädbarnsföräldrar 

Socialstyrelsen för statistik över hur många föräldrar till spädbarn som röker. Vi tar årligen fram faktablad på svenska och engelska.

Statistik om rökvanor bland spädbarnsföräldrar

Nationella riktlinjer vid ohälsosamma levnadsvanor

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor ger bland annat rekommendationer om vilket stöd hälso- och sjukvården bör erbjuda till personer som röker eller snusar. Riktlinjerna vänder sig till dig som beslutar om resurserna i hälso- och sjukvården.

En översyn av riktlinjerna planeras vara klar andra halvåret 2024.

Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

Stöd för samtal om tobak

För dig som arbetar inom hälso- och sjukvården har vi verktyg, råd och kunskap om att stödja personer att sluta använda tobak. Du hittar bland annat filmer om att samtala om tobaksbruk. 

Stöd för samtal om tobak

Mer hos oss

Senast uppdaterad:
Publicerad: