Hälso- och sjukvård i hemmet – personcentrerad vård och rehabilitering

Hälso- och sjukvård i hemmet är en viktig del i utvecklingen till en god och nära vård. Socialstyrelsens stödmaterial om hälso- och sjukvård i hemmet kan användas av de verksamheter som vill utveckla sina arbetssätt.

Allt fler människor får hälso- och sjukvård i hemmet. Patienterna som får vården förväntar sig att den ska vara utformad utifrån deras individuella behov och önskemål. De förväntar sig också att de verksamheter och professioner som utför vården har samordnat sig och insatserna.

Hälso- och sjukvård i hemmet berör hela hälso- och sjukvårdssystemet. Det är därför angeläget att kommuner, regioner och privata vårdgivare fortsätter att utveckla sina verksamheter i samverkan, så att hälso- och sjukvården i hemmet är säker och personcentrerad. Utveckling i samverkan är också en förutsättning för att fortsätta omställningen till en nära vård.

Hälso- och sjukvård i hemmet – kunskapsstöd för personcentrerad vård och rehabilitering i hemmet

Kunskapsstödet syftar till att inspirera i omställningen till en nära vård och att bidra till en mer personcentrerad vård i hemmet. I kunskapsstödet finns exempel på arbetssätt, modeller, lösningar och rutiner som kan bidra till ett bra omhändertagande av de patienter som får hälso- och sjukvård i hemmet.

Använd gärna kunskapsstödet, och det stödmaterial som hör till, som inspiration för dialoger och utvecklingsarbeten

  • i samverkan mellan kommunen och regionen
  • i samverkan mellan vårdcentraler, kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst
  • i samverkan mellan primärvårdsnivån och den specialiserade nivån
  • internt inom den egna verksamheten.

Kunskapsstödet vänder sig i första i hand till beslutsfattare. Det kan inspirera dem som ansvarar för styrningen av och resurserna till primärvården och den specialiserade vården, inklusive rehabiliteringen, inom region-, kommun- eller de privata vårdgivarna. Beslutsfattarna kan vara tjänstepersoner, chefer och ledare på olika nivåer.  

Kunskapsstödet kan också inspirera hälso- och sjukvårdspersonalen och de personer som arbetar med utvecklings- och kvalitetsarbete inom området.

I kunskapsstödet finns exempel och underlag som kan hjälpa till att identifiera lokala utvecklingsbehov och förbättringsområden.

Kommunal hälso- och sjukvård – MeddelandebladArtikelnummer: 2020-12-7130|Publicerad: 2020-12-16

Samverka om utveckling av hälso- och sjukvård i hemmet

Socialstyrelsen har även tagit fram ett reflektionsmaterial för att bidra till dialoger i samverkan mellan olika vårdgivare. Syftet är att vårdgivarna ska få en gemensam bild av arbetet med hälso- och sjukvård i hemmet. Materialet är tänkt att underlätta för att ta reda på vad verksamheterna tillsammans kan göra för att ta ytterligare steg till en mer nära vård. Tanken är att materialet ska ge inspiration till den fortsatta samverkan vid hälso- och sjukvård i hemmet.

Reflektionsmaterialet är utvecklat för att användas av chef, verksamhetsutvecklare eller någon som har en annan funktion med ansvar för att planera och leda utvecklingsarbetet till en nära vård. Reflektionsmaterialet är tänkt att användas vid samverkan eller vid andra möten med deltagare från olika verksamheter och organisationer. 

Reflektionsmaterial är ett komplement till kunskapsstödet Hälso- och sjukvård i hemmet – kunskapsstöd för personcentrerad vård och rehabilitering. Reflektionsmaterialet består av ett antal presentationsbilder i en Powerpointpresentation.

Rehabilitering i hemmet

Rehabilitering är en central del i hälso- och sjukvården i hemmet och den pågående omställningen till en god och nära vård. I rapporten, Hälso- och sjukvård i hemmet – Kunskapsstöd för personcentrerad vård och rehabilitering i hemmet, finns inspiration för att utveckla olika sätt och arbetsmodeller vid rehabilitering i hemmet, en strukturerade rehabiliteringsprocess och exempel på hur man kan följa upp åtgärderna och kvaliteten. 

Utveckling av kommunal rehabilitering

Socialstyrelsen har tagit fram ett reflektionsmaterial som vänder sig till de verksamheter som bedriver kommunalt finansierad rehabilitering eller motsvarande.

Reflektionsmaterial för utveckling av kommunal rehabilitering är ett komplement till kunskapsstödet, Hälso- och sjukvård i hemmet – kunskapsstöd för personcentrerad vård och rehabilitering, och är avsett att användas i en grupp av medarbetare som arbetar med rehabilitering i hemmet. 

Reflektionsmaterialet består av ett antal presentationsbilder i en Powerpointpresentation.

Stödja en person som ska sätta sina personliga mål

Ett strukturerat sätt att sätta personcentrerade mål ger bättre förutsättningar för en framgångsrik rehabilitering och innebär att personen aktivt deltar, formulerar sig och reflekterar kring sina mål. Personalen kan hjälpa till i formuleringen av målen genom att guida med frågor och för det ändamålet kan personalen behöva få möjlighet att träna och reflektera.

Som ett stöd har Socialstyrelsen sammanställt olika sätt att guida en person att komma fram till sina egna mål. Att guida patienten till att formulera mål ingår i rehabiliteringsprocessen. Metoderna kan dock även användas vid målformulering och uppföljning av andra hälso- och sjukvårdsåtgärder samt inom socialtjänst.

Hälsoekonomiska effekter av rehabilitering i hemmet

Socialstyrelsen har studerat kostnader och effekter av insatser med rehabilitering i hemmet. I arbetet framkom att metoderna för hälsoekonomiska utvärderingar kan förbättras i kommunerna. Det skulle ge bättre möjligheter till en mer heltäckande hälsoekonomisk analys, och analys av kostnadseffektivitet i relation till andra typer av åtgärder.

I arbetet identifierades åtta punkter av värde vid framtida projekt och utvärderingar. De redovisas under avsnittet, Hälsoekonomisk uppföljning av rehabilitering i hemmet, i rapporten, Hälso- och sjukvård i hemmet – Kunskapsstöd  för personcentrerad vård och rehabilitering i hemmet. Den som är intresserad av de olika projekt som studerades kan läsa mer i Kunskapsunderlag Hälsoekonomiska effekter av rehabiliteringsinsatser.

Litteratursammanställning av systematiska översikter 2020–2022 om rehabilitering i hemmet

Utifrån Socialstyrelsens litteratursökning finns det vetenskapligt underlag för att rehabiliterande åtgärder i hemmet, kopplat till olika typer av fysisk aktivitet i hemmet, har effekt för vissa patientgrupper, exempelvis förbättras fysisk förmåga, ADL, kognition och livskvalitet.

I litteratursammanställningen redovisas de systematiska översikter som svarade mot aktuella frågeställningar. Utöver dessa redovisas även de exkluderade studier som bedöms kunna vara av intresse för den som är intresserad av ämnet rehabilitering i hemmet.

Mer hos oss

Senast uppdaterad:
Publicerad: