Senaste version av SOSFS 2002:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen och ändringsförfattningar.

Observera att det är den tryckta versionen av författningen som gäller. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. För uppgift om använda bemyndiganden och ikraftträdandebestämmelser, se respektive författning.

Ändrad: t.o.m. HSLF-FS 2016:87.

Senaste lydelse: Gäller fr.o.m. 2016-11-01

Definitioner

Föreskrifter

1 § Med omvårdnad avses i dessa föreskrifter och allmänna råd all
individuellt anpassad hjälp i den dagliga livsföringen som för de boende
skall ingå i insatsen bostad med särskild service för vuxna enligt lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

2 § Med individuellt anpassad hjälp i den dagliga livsföringen avses
insatser som skall tillgodose den enskildes psykiska, fysiska och sociala
behov, t.ex. hjälp med att

– äta, dricka och förflytta sig,
– sköta personlig hygien och klä sig,
– sköta hemmet, tillreda måltider, göra ärenden och inköp,
– kommunicera, upprätthålla sociala kontakter och bryta isolering,
– göra tillvaron begriplig, förutsägbar och trygg,
– planera framåt,
– göra tillgänglig den hälso- och sjukvård, inklusive habilitering, rehabilitering och hjälpmedel, och den tandvård som den enskilde
behöver, samt
–  se till att misstankar om övergrepp och andra brott mot den enskilde
polisanmäls.

Omvårdnad

Föreskrifter

3 §  Omvårdnad enligt 9 e § lagen (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade ska

– ges på ett sådant sätt att den stärker den enskildes tilltro till sin egen
förmåga,
– kontinuerligt anpassas efter rådande omständigheter så att den svarar
mot den enskildes aktuella situation, och
– noggrant planeras, dokumenteras och följas upp. (HSLF-FS 2016:87)

Bostad utan institutionell prägel

Allmänna råd

För att undvika en institutionell miljö bör en bostad med särskild service
för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade inte vara belägen i nära anslutning till

– en annan sådan bostad, eller
– andra bostäder som inte är ordinära såsom t.ex. korttidshem eller
särskilda boendeformer för äldre.

Som regel bör inte heller en bostad med särskild service för vuxna
samlokaliseras med lokaler för daglig verksamhet.

Person som förestår verksamheten

Föreskrifter

4 § Samtliga former av bostad med särskild service för vuxna skall ha
en av huvudmannen särskilt utsedd person som förestår verksamheten.

Gruppbostad
Föreskrifter

5 § Med lämplig utbildning enligt 3 § förordningen (1993:1090) om
stöd och service till vissa funktionshindrade avses en högskoleutbildning
som är relevant för att en person skall kunna förestå verksamheten
i en gruppbostad. Den person som av huvudmannen är utsedd att ha
denna ledarskapsfunktion skall ha tillräcklig kunskap och kompetens
för att bl.a. kunna ansvara för att

– arbetet organiseras så att den enskilde genom omvårdnaden tillförsäkras goda levnadsvillkor,
– omvårdnaden kännetecknas av en god etik och ett värdigt bemötande,
– omvårdnaden för varje boende planeras, dokumenteras och följs upp,
– kommunens eventuella övriga krav på eller riktlinjer för vad som
skall dokumenteras verkställs,
– rutiner finns för att hantera synpunkter och klagomål,
– personalen har den kunskap som behövs för en ändamålsenlig verksamhet,
– personalens behov av handledning tillgodoses,
– personalens behov av kompetensutveckling bevakas och stöds,
– personal rekryteras och introduceras,
– verksamheten planeras, utvecklas och utvärderas,
– verksamhetens resultat förmedlas till överordnade och politiker, och
– verksamheten utvecklas i takt med ändrad lagstiftning och nya forskningsresultat.

Övriga bostäder med särskild service för vuxna
Allmänna råd

Enligt 6 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
skall det finnas den personal som behövs för att ett gott stöd och en
god service och omvårdnad skall kunna ges. För en person som förestår
en bostad med särskild service för vuxna som inte är gruppbostad bör
därför samma utbildningskrav gälla som för en person som förestår en
gruppbostad.

Antal boende

Gruppbostad
Allmänna råd

I en gruppbostad bör i regel endast tre till fem personer bo. Ytterligare
någon boende bör kunna accepteras men endast under förutsättning att
samtliga personer som bor i gruppbostaden tillförsäkras goda levnadsvillkor.

Servicebostad
Allmänna råd

Antalet boende i en servicebostad bör vara så begränsat att serviceboendet integreras i bostadsområdet och en institutionell boendemiljö undviks.

Sammansättningen i gruppbostaden

Allmänna råd

Så långt det är möjligt bör huvudmannen beakta de boendes önskemål
och synpunkter när det gäller sammansättningen av den grupp som skall
bo i gruppbostaden.

Gemensamhetslokaler i gruppbostaden

Allmänna råd

Gruppbostadens gemensamhetslokaler bör

– ligga i nära eller direkt anslutning till de enskilda lägenheterna,
– vara lätta att nå,
– vara till för dem som bor i gruppbostaden och tjänstgörande personal,
och
– endast kunna nyttjas av andra på de boendes villkor.

Ladda ner

Senast uppdaterad:
Publicerad: