Uppmärksamhetsinformation

Uppmärksamhetsinformation är information i en patientjournal som behöver uppmärksammas särskilt. Det gäller förhållanden som påverkar handläggningen av hälso- och sjukvård, till exempel patientens olika medicinska tillstånd och behandlingar eller överkänsligheter. Denna information finns i vårdens journalsystem och i den nationella tjänsten Nationell patientöversikt.

Uppdaterad specifikation för uppmärksamhetsinformation

Socialstyrelsen har tagit fram en informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation. Specifikationen innehåller en nationellt överenskommen beskrivning av uppmärksamhetsinformation. Informationen är strukturerad utifrån nationell informationsstruktur och nationella informationsmängder, och är uttryckt med enhetliga termer och tillhörande koder från den svenska versionen av Snomed CT samt klassifikationen ICD-10-SE samt ATC. Informationen ska fungera som underlag för implementationen av uppmärksamhetsinformation i vårdinformationssystem.

I förvaltningen av specifikationen kommer en översyn att ske årligen. Ändringsförslagen sammanställs och skickas in från regionens representant i referensgruppen för Uppmärksamhetsinformation.

Den 31 januari är sista dagen att skicka in ändringsförslag till nästa version. Uppdaterad specifikation publiceras vanligen den 1 december varje år. Ändringsförslagen förankras med referensgruppen, nationell samverkansgrupp (NSG) för patientsäkerhet och berörda nationella programområden (NPO).

År 2022 publicerades den uppdaterade specifikationen i juni för att stötta kommande implementationer och senare samt beslutade ändringar för 2023 kommer att publiceras i en ny specifikation 2024.

De främsta ändringarna i senaste versionen

Socialstyrelsen har publicerat en ny informationsspecifikation med versionsnummer 5.1. Denna ligger utanför den ordinarie revisionscykeln. De främsta ändringarna i version 5.1 är följande:

  • Kvarvarande behandlingseffekt har tagits bort. Eventuella följdändringar på kodverken kommer att hanteras i nästa version av informationsspecifikationen.
  • Ny struktur för läkemedelsbehandling. Ändringen innebär att uppgifter om behandling och uppgifter om läkemedel/substans kan dokumenteras var för sig. Snomed CT-koder för läkemedelsbehandlingar har därför tagits bort.
  • Uppgift om förekomst av implantat och uppgift om implantat dokumenteras var för sig. Snomed CT-urvalet för förekomst av implantat har visat sig överflödigt och har därför tagits bort.

Regeringsuppdrag

Den 15 december 2022 slutrapporterades uppdraget Fortsätta förvalta, vidareutveckla och stödja implementering av uppmärksamhetsinformation i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen har genomfört en årlig översyn och uppdaterat informationsspecifikationen till version 5.1. Fokus har varit på att beskriva hur uppmärksamhetsinformationen ska kunna dokumenteras som en del av den löpande grunddokumentationen i vårdprocessen. I uppdraget har vi även arbetat tillsammans med Inera AB för att säkerställa att uppmärksamhetsinformation ska kunna visas upp som en del av den Nationella Patientöversikten samt implementeras i regionernas vårdinformationssystem.

Arbetet kring kodning av läkemedelsöversikt har drivits i samband med Läkemedelsverket som är den myndighet som ansvarar för att hantera produktregistret över läkemedel samt deras ingående substanser.

Slutrapport 2020
Vidareutveckling av uppmärksamhetsinformation i hälso- och sjukvårdenArtikelnummer: 2020-12-7121|Publicerad: 2020-12-14
Slutrapport 2019

Har du frågor och förslag till Nationell informationsstruktur, Snomed CT och tillämpningar?

Skicka in frågor och förslag

Mer hos oss

Senast uppdaterad:
Publicerad: