Friendsprogrammet

I arbetet för en trygg och jämlik skola genomförs kartläggning och analys av läget i skolan samt ges utbildning och stöd till personal på skolan.

Målgrupp

Alla skolelever från förskoleklass till gymnasiet och dess skolpersonal.

Friends genomför även arbeten riktade till idrottsföreningar, företag och organisationer.

Syfte

Att ge stöd och utbildning för personal i arbetet för en trygg och jämlik skola. Att all personal på skolan ska vara delaktig i arbetet för en trygg och jämlik skola och ska veta hur de ska agera om de får veta att en elev känner sig utsatt för en kränkning. Skolan ska ha en struktur för ett systematiskt främjande, förebyggande och akut arbete.

Att alla elever ska vara delaktiga i skolans likabehandlingsarbete och veta vart de kan vända sig om de blir utsatta för en kränkning.

Innehåll och genomförande

Friendsprogrammet har förändrats genom åren. Beskrivningen nedan är aktuell sedan 2019. Upplägget är flexibelt, vilket innebär att det kan se olika ut på olika skolor eftersom det anpassas till den aktuella skolans sammanhang och förutsättningar. Programmet och dess delar kommuniceras inte alltid enligt de benämningar som följer i denna text.

Friendsprogrammet sträcker sig över tre år, eller så länge den aktuella skolan önskar, och innebär att skolan ges kontinuerlig utbildning, uppföljning och rådgivning. Det genomförs av personal på Friends, på uppdrag av skolan.

I Friendsprogrammet ingår vanligtvis följande, men strukturen är flexibel utifrån skolans behov:

1. Kartläggning och analys

Webbaserade åldersanpassade enkäter fylls i av samtliga elever och all personal. Frågorna handlar om trygghet och trivsel på skolan, förekomst av kränkningar och trakasserier, otrygga platser samt elevernas och personalens upplevelse av skolans trygghetsarbete.

Efter avslutad enkät analyserar Friends enkäten och går igenom resultatet tillsammans med elevrepresentanter, som ger sin tolkning samt förslag på åtgärder. Därefter gör Friends tillsammans med skolledningen en fördjupad analys av resultatet i enkäterna. Fokusområden identifieras med analysen som grund och en gemensam åtgärdsplan och strategi läggs upp.

En personalträff görs som en uppföljning till enkäterna. Tillsammans med representanter ur personalgruppen går Friends igenom utvalda delar av enkätsvaren och får personalens syn på resultatet eller har ett öppet samtal om trygghetsarbetet på skolan. Likt elevträffen bidrar detta samtal till en djupare förståelse för situationen på skolan.

2. Utbildning och stöd

Personalutbildningen vänder sig till all personal på skolan. Teori varvas med praktiska övningar. Syftet är att öka kunskapen om och förståelsen för vad mobbning och kränkningar är samt hur och varför de uppstår. Utifrån varje skolas behov och kartläggningsresultat anpassas teoriblock och praktiska övningar. I grupp, och utifrån tidigare kartläggning, kommer man fram till konkreta åtgärder och insatser.

Friends metodutbildning är en praktisk utbildning för undervisande personal. Utbildningen går främst ut på att diskutera och prova olika sätt att möta och arbeta med de utmaningar som kan uppstå i klassrummet. Utbildningen innehåller praktiska övningar från Friends Temabok som kan genomföras med eleverna inom ramen för det övergripande trygghetsarbetet. En grupp kan bestå av upp till 30 deltagare.

Under en så kallad Trygghetsteamsträff får skolpersonalen möjlighet att tillsammans med Friends sakkunniga diskutera frågor som är angelägna för det fortsatta trygghetsarbetet. Dessutom får de tillgång till ett pedagogiskt diskussionsunderlag som kan fungera som stöd för kommande interna arbetslagsträffar.

3. Uppföljande dialog

I ett uppföljande stödsamtal över telefon eller Skype får skolan möjlighet att diskutera hur arbetet har gått efter avslutat Friendsprogram.

Metodstöd, utbildning och licens

Friendsprogrammet genomförs av personal på Friends på uppdrag av skolan, enligt ovan. För mer information om upplägg och kostnad se Friends hemsida.

Utbredning

Det är svårt att uppskatta hur utbrett Friendsprogrammet är. Friends ger utbildning och stöd till en mängd skolor i landet, och ofta är programmet anpassat till den aktuella skolan.

Referenser

Friendsprogrammet – förankring i forskning, lagstiftning och läroplaner. Friends; 2019

Franzén A, Gottzén L. (2020). Våldsprevention i Sverige: En forskningsöversikt. Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen Stockholms universitet

Telefonsamtal med Frida Warg, Friends. Maj 2021

Mer om

Friends

Flygare E., Johansson B. Friends och Friendsprogrammet. En programteoretisk analys av utbildningsprogrammets bakgrund, framväxt och uppbyggnad. Örebro universitet; 2016

Utvärdering av metoder mot mobbning. Skolverket; 2011

Publicerad: