Barnhälsovården

Barnhälsovården (BHV) riktar sig till alla barn mellan 0 och 5 år samt deras vårdnadshavare. Socialstyrelsens vägledning för barnhälsovården ger övergripande beskrivningar och ramar för barnhälsovårdens verksamhet.

Barnhälsovårdens huvuduppgift är att stödja och följa alla barns hälsa, utveckling och uppväxtmiljö. Den ska också förebygga ohälsa hos barn och tidigt uppmärksamma och åtgärda problem.

Barnhälsovårdens nationella program

Arbetet med barnhälsovård sker inom ramen för det nationella barnhälsoprogrammet.
Personal inom BHV samtalar med vårdnadshavarna om barnets vardagsliv, hälsa och utveckling, uppmärksammar hälsorisker och utför ålderanpassade undersökningsmoment. Vid behov erbjuds insatser till barn och/eller vårdnadshavare. Insatserna är av olika slag och grad och fördelade på tre nivåer; för alla, för alla vid behov och ytterligare insatser vid behov.

Verksamheten ansvarar även för barns vaccinationer utifrån det allmänna samt det särskilda vaccinationsprogrammet. I barnhälsovårdens uppdrag ingår också att ge stöd till barn med kroniska sjukdomar och funktionsnedsättningar samt till deras vårdnadshavare.

Andra områden inom barnhälsovården är att tidigt uppmärksamma och stödja vårdnadshavare som till exempel är psykiskt sårbara eller har risk- eller missbruk av alkohol, narkotika eller spel, och att ge stöd vid förekomst av våld i familjen.

Barnhälsovårdens organisation

Barnhälsovården ingår vanligtvis i primärvårdens uppdrag och regionerna har det övergripande ansvaret. Regionerna organiserar barnhälsovården på olika sätt och har ansvar för de barn som är inskrivna hos dem

Inom barnhälsovården arbetar läkare samt legitimerade sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Andra yrkeskategorier som är eller kan vara knutna till barnhälsovården är till exempel psykolog, logoped och dietist.

Vägledning för barnhälsovården

Vägledningen ger kunskaps- och handläggningsstöd till yrkesverksamma i barnhälsovården. Den är även ett stöd för beslutsfattare i arbetet med att utveckla och genomföra hälsovårdsprogram för barn.

Ökad tillgänglighet i barnhälsovården

Barn i Sverige har generellt god hälsa, men barn som lever i socioekonomisk utsatthet har ökad risk för sämre hälsoutveckling. Denna rapport analyserar utfallet av regeringens och Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) överenskommelser 2018–2020 om ökade statsbidrag för en mer jämlik barnhälsa.

24 lärande exempel om tillgänglighet i barnhälsovården

Nationell kartläggning av barnhälsovården

Kartläggningen genomfördes tidigt 2020 och ger en lägesbild av BHV innan covid-19-pandemin. Den tar bland annat upp skillnaderna mellan regionerna vad gäller resurser och insatser inom BHV.

Stödja och stimulera kommunikations- och språkutveckling bland barn 0 till 2 år

Kunskapsstöd för BHV:s arbete med barnets förutsättningar att utveckla god kommunikations- och språkförmåga. Stödet fokuserar på fyra områden; universella insatser, att identifiera riskfaktorer, att uppmärksamma och bedöma kommunikations- och språkutveckling samt riktade insatser.

Barn som behöver neonatalvård

Detta kunskapsstöd ger rekommendationer till dig som beslutar om resursfördelningen i hälso- och sjukvården, och praktiskt stöd till dig som möter barn som behöver neontalvård och deras familjer. Rekommendationerna fokuserar på föräldrars delaktighet och på psykosocialt stöd, eftersom vården behöver stärkas på dessa områden.

Nationella kunskapsstöd inom barnhälsovården

Du hittar våra nationella kunskapsstöd inom barnhälsovården på samlingssidan för nationella kunskapsstöd. Där kan du även söka på pågående projekt.

Nationella kunskapsstöd inom barnhälsovården 

Publicerad: