Två äldre män tränar på ett utegym.

Socialstyrelsen erbjuder verksamhetsnära stöd till kommuner om fysisk aktivitet på recept (FaR)

Publicerad:
Ökad fysisk aktivitet kan förbättra hälsan för många personer som får insatser från hälso- och sjukvården i kommuner. Nu erbjuder Socialstyrelsen ett verksamhetsnära stöd till kommuner som vill utveckla metoden fysisk aktivitet på recept (FaR). Stödet anpassas utifrån kommunens lokala förutsättningar.

– Att främja hälsa är en viktig del av omställningen till god och nära vård, och här har kommunerna en central roll. Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en metod som kan användas mer i den kommunala hälso- och sjukvården. Genom en ökad fysisk aktivitet kan man till exempel förebygga fallolyckor hos äldre personer och förbättra hälsan hos personer med funktionsnedsättning. FaR som metod främjar också samverkan med civilsamhället, säger Maria Hilberth, enhetschef på Socialstyrelsen.

Regeringsuppdrag riktat till kommuner

Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en personcentrerad metod som stimulerar ökad fysisk aktivitet och stödjer en beteendeförändring som varar över tid. Socialstyrelsen har i dagsläget regeringsuppdrag med flera aktiviteter kopplat FaR, ett av dem är ett projekt som riktar sig till hälso- och sjukvården i kommuner. Projektet syftar till att öka förskrivningen av FaR och att utveckla metoder för implementering genom att erbjuda kommuner ett verksamhetsnära stöd. Det innebär att utvalda kommuner, som anmält intresse till Socialstyrelsen, får stöd för att analysera sina behov, lägga upp en implementeringsplan och genomföra de åtgärder som identifierats.

– Det tar tid att implementera metoder och arbetssätt. Kunskap och stöd om implementering ökar chanserna att lyckas, och att göra det på kortare tid. Därför vill vi arbeta på ett delvis nytt sätt från Socialstyrelsen i det här uppdraget. Vi vill vara mer aktiva i hela implementeringsprocessen i några utvalda kommuner, säger Anna Netterheim, ansvarig delprojektledare.

Projektet vänder sig även till privata utförare hos vilka kommunen som huvudman har upphandlat hälso- och sjukvården.

Intresseanmälan och digitalt informationsmöte

Information om hur man anmäler intresse för stödet har skickats till samtliga kommuner via registrator. Mer information ges också på ett digitalt informationstillfälle den 27 maj.

Informationsmöte om verksamhetsnära stöd till kommuner i arbetet med fysisk aktivitet på recept (FaR)