En kvinna tar emot sin kasse från kassörskan i en seconhandbutik.

Så kan daglig verksamhet utformas för bästa kvalitet

Publicerad:
Daglig verksamhet är den vanligaste insatsen enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och många personer stannar i verksamheten länge. Att deltagarna får en meningsfull sysselsättning och en ökad delaktighet i samhället är av största vikt. För att stödja utvecklingen av daglig verksamhet har vi tagit fram ett kunskapsstöd.

Den dagliga verksamheten ska ge deltagarna en meningsfull sysselsättning där de har inflytande och får möjlighet att utvecklas i en god miljö. Många personer i daglig verksamhet stannar under många år – från avslutad gymnasieskola till pensionen.Verksamheten behöver därför utformas och anpassas utifrån den enskildes behov.

Socialstyrelsen stödjer de dagliga verksamheterna med kunskap för att de ska kunna utforma en verksamhet av god kvalitet. För att stimulera till verksamhetsutveckling har vi tagit fram ett kunskapsstöd som riktar sig till bland andra chefer och baspersonal inom daglig verksamhet, handläggare och verksamhetsutvecklare.

– Det är i vardagen på den dagliga verksamheten, och i mötet med den enskilde individen när insatsen planeras som målsättningarna i funktionshinderpolitiken och i LSS kan förverkligas. Det handlar om delaktighet, tillgänglighet, inflytande, självbestämmande, att få leva som andra. Vare sig du arbetar som chef eller i daglig verksamhet i annan funktion eller arbetar som handläggare så har du både ett stort ansvar och möjligheter att förvalta dessa målsättningar och att omsätta dem i praktiken, säger Ann Jönsson, utredare på Socialstyrelsen.

Syftet med kunskapsstödet är att vara en hjälp i detta arbete.

Om kunskapsstödet

Kunskapsstödet består av tre delar. Det är dels ett skriftligt material, ett tillhörande studiehäfte med reflektions- och diskussionsfrågor och fyra korta filmade föreläsningar. Föreläsningarna kan du se på Kunskapsguiden, i det nya temat Daglig verksamhet enligt LSS.