Förslag till nationell plan för hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen har länge varit en av vårdens stora utmaningar med stora svårigheter att både attrahera, rekrytera och behålla personal. Det är av stor vikt att säkerställa bemanning av fast personal med rätt kompetens i hela vården då brist på detta kan innebära patientsäkerhetsrisker och riskera att äventyra kontinuitet, trygghet, kvalitet och effektivitet i vården. Socialstyrelsen ska ta fram förslag till en nationell plan för att förbättra hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning. Förslaget till plan ska utarbetas av det Nationella vårdkompetensrådet som är placerat vid Socialstyrelsen. Planen ska bland annat visa vilka insatser som behövs, både för befintlig och ny vårdpersonal, för att förbättra kompetensförsörjningen.

Avrapportering

Uppdraget delredovisades den 15 juni respektive 7 december 2023 och slutredovisas senast den 31 maj 2024.

Ansvarig utredare

Malin Nylén Bolinder (Enheten för tillgänglighet och kompetensförsörjning)
Senast uppdaterad:
Publicerad: