Inhämta kunskaper om och analysera vården och stödet för flickor och kvinnor med missbruk och beroendeproblematik

Socialstyrelsen har i uppdrag att inhämta kunskaper om och analysera vården och stödet för flickor och kvinnor med missbruk och beroendeproblematik, inklusive insatser vid fysiska och psykiska vårdbehov och vid våldsutsatthet. I uppdraget ingår att redogöra för de vård- och omsorgsinsatser som erbjuds flickor och kvinnor med missbruk och beroende och hur målgruppen upplever vårdens tillgänglighet och bemötande. I redovisningen ska Socialstyrelsen vid behov lämna förslag på åtgärder som kan bidra till vård och omsorg vid missbruk och beroendeproblematik som är mer anpassad till kvinnors behov. I uppdraget kommer Socialstyrelsen samverka med berörda myndigheter och aktörer samt med patient-, brukar- och anhörigorganisationer.

Avrapportering

Uppdraget planeras att redovisas senast den 15 maj 2024.

Ansvarig utredare

Karin Blomgren (Enheten för socialtjänst 1)
Senast uppdaterad:
Publicerad: