Historik om medicinska födelseregistret

Det medicinska födelseregistret grundades 1973. Här hittar du en beskrivning över hur inrapporteringen och registret förändrats genom åren.

Grunden för det medicinska födelseregistret var införandet av ett standardiserat journalsystem inom mödrahälsovård, förlossningsvård och nyföddhetsvård.

Inrapportering med ett medicinsk födelsemeddelande

Fram till 1982 skedde rapporteringen till registret i större delen av landet med så kallat medicinskt födelsemeddelande. Det medicinska födelsemeddelandet sammanfattade relevanta uppgifter och användes för informationsutbyte mellan förlossningskliniken, mödrahälsovården och barnavårdscentraler. En kopia av sammanfattningen sändes till Socialstyrelsen och utgjorde basen för medicinska födelseregistret.

Justering av innehåll och insamling 1982 

Efter en utvärdering av registrets innehåll genomfördes en justering 1982 då både registerinnehållet och sättet att samla in data förändrades.

I stället för det medicinska födelsemeddelandet skickade man in kopior av de tre viktigaste journalhandlingarna, vilkas underlag utgjorde basen för registeruppbyggnaden. För varje födsel skulle det ingå tre journalblad motsvarande mödrahälsovården (MHV1), förlossningsvården (FV1) och den pediatriska undersökningen av det nyfödda barnet (FV2).

Samtidigt breddades innehållet i registret och man gjorde vissa förändringar som främst gällde sjukdom under graviditeten. Med början av årsskiftet 1994/1995 lagrades också viss information från det andra bladet i mödrahälsovårdsjournalen (MHV2).

Innehållet omarbetades även 1990, 1994 samt 1998.

Mer information

Senast uppdaterad:
Publicerad: