Nya föreskrifter om uppgiftsskyldighet till patientregistret

Socialstyrelsen har beslutat om ändringar i föreskrifterna HSLF-FS 2023:33. Ändringarna träder i kraft den 1 april 2025. Syftet med ändringarna i föreskrifterna är att öka inrapporteringen av rekvisitionsläkemedel till patientregistret.

Den 1 januari 2024 trädde nuvarande föreskrifter HSLF-FS 2023:33 i kraft, vars ändringar syftar till att patientregistret ska omfatta fler uppgifter från den psykiatriska vården.

Till stora delar omfattas samma uppgifter som tidigare. På denna sida kan du läsa om förändringarna i föreskrifterna.

Förändringar i HSLF-FS 2023:33 (rekvisitionsläkemedel)

Ändringsföreskrifterna HSLF-FS 2024:9 träder i kraft den 1 april 2025 och innebär följande:

 • Begränsningen att endast kliniskt relevant läkemedelstillförsel ska rapporteras tas bort.
 • Ett alternativt rapporteringssätt införs så att det blir möjligt att rapportera uppgifter om läkemedelstillförsel utan att ange åtgärdskod.
 • Denna nya fil för läkemedelstillförsel (LT) ska ingå i leveranserna för slutenvård samt öppen vård för samtliga uppgiftslämnare. Om ATC-kod/-er endast rapporteras in i åtgärdsfilen med åtgärd ska den nya filen rapporteras in tom.
 • Förtydligande görs att ATC-kod/-er ska registreras direkt under tillhörande åtgärdskod. Motsvarande förtydligande har även lagts till för diagnoser och yttre orsaker.
 • Förtydligande inklusive nya alternativ för hur avbruten vårdkontakt på akutmottagning ska kodas har lagts till.

Föreskrifterna HSLF-FS 2023:33 (psykiatri)

Förändringar som infördes 1 januari 2024

Nyheter för samtliga vårdgivare:

 • Uppgift om psykiatrisk vårdform har tagits bort från den administrativa öppenvårdsfilen.
 • Uppgiften kön har förtydligats till juridiskt kön.
 • Uppgiften om form av vårdkontakt har förtydligats, framförallt alternativet för distanskontakt. Om vårdkontakten skett på distans ska detta alternativ alltid anges.
 • Filerna har bytt filnamnsformat och en tidsstämpel har lagt till i filnamnen för tidpunkten då uppgifterna lämnades.
 • En YK-fil ska ingå i OV-leveransen för samtliga uppgiftslämnare, men vara tom om man inte bedriver psykiatrisk vård.

Nyheter enbart för de som bedriver psykiatrisk vård:

 • Uppgiftsskyldigheten omfattar alla vårdkontakter där patienter har behandlats av hälso- och sjukvårdspersonal inom den psykiatriska öppna vården, oavsett vilken yrkeskategori patienten haft kontakt med.
 • För vårdkontakter inom den psykiatriska öppna vården ska uppgift om vilken yrkeskategori som patienten haft kontakt med lämnas med hjälp av kodverket SOSNYK. Koden kan väljas på den detaljeringsnivå som vårdgivaren har möjlighet till.
 • Uppgift om psykiatrisk vårdform har brutits ut ur uppgifterna för sluten vård och lagts i en egen bilaga.
 • Psykiatrisk vårdform ska enbart knytas till personnummer och inte som tidigare till ett vårdkontakts-id.
 • Psykiatrisk vårdform innehåller inte längre information om frivillig psykiatrisk vård utan bara om tvångsvård.

Läs mer om kodverket SOSNYK och ladda ner Excelfil på sidan:
Socialstyrelsens nationella yrkeskodverk (SOSNYK) - Socialstyrelsen

Kodverket kan också laddas ner som Excelfil på sidan:
Ladda ner filer för klassifikationer - Socialstyrelsen

För alla vårdkontakter ska diagnos uppges med hjälp av kodverket ICD-10-SE. Detta gäller även vårdkontakter med andra yrkeskategorier än läkare inom den psykiatriska vården. Läs mer om att diagnoskodning här:
Klassifikationen ICD-10 - Socialstyrelsen

När träder föreskrifterna i kraft?

Föreskrifterna HSLF-FS 2023:33 trädde i kraft den 1 januari 2024.

Ändringarna i föreskrifterna HSLF-FS 2023:33 träder i kraft den 1 april 2025. Det innebär att ändringarna börjar gälla för uppgifter som lämnas i april 2025 och avser januari-mars 2025.

Senast uppdaterad:
Publicerad: