Stora minskningar av vårdbesök och operationer under våren

Publicerad:
Antalet fysiska besök vid vårdcentraler sjönk med cirka 800 0000 under våren, i samband med att covid-19-pandemin bröt ut. Besöken till den specialiserade vården minskade också kraftigt liksom antalet operationer som nära halverades. Däremot ökade de digitala vårdbesöken.

Socialstyrelsen har analyserat vårdkontakter, operationer och väntetider inom vårdgarantin under våren, efter att covid-19-pandemin bröt ut.

Antalet vårdkontakter inom primärvården minskade stort under början av 2020. Främst var det de fysiska besöken på mottagning som minskade, från knappt 1,9 miljoner i januari till knappt 1,1 miljoner i april, enligt siffror från SKR:s väntetiddatabas.

Samtidigt ökade hembesöken och olika typer av distanskontakter, som digitala vårdbesök, under samma period – om än inte i samma utsträckning. Antalet distansbesök var fyra gånger högre i april 2020, drygt 108 000 jämfört med februari 2020 drygt 26 000.

- Även siffror från det digitala vårdföretaget KRY visar att de digitala besöken hos dem ökade kraftigt i mars och april. Särskilt stor var ökningen i gruppen över 50 år - de som tidigare haft minst antal digitalbesök. Där mer än fördubblades besöken, säger Sevim Barbasso Helmers, utredare vid Socialstyrelsen.

Besök och operationer i specialiserad vård minskade

Såväl antalet besök som operationer och andra behandlingar i specialiserad vård minskade under mars-april eftersom många regioner skjutit upp vård, särskilt kirurgisk verksamhet. Antalet operationer/åtgärder nära halverades i april jämfört med medelvärdet för april de tre föregående åren. Särskilt många operationer ställdes in inom ortopedi, allmänkirurgi och ögonsjukvård, enligt siffror från SKR.

- Samtidigt visar data från maj och första veckan i juni att regionerna nu börjar återuppta operationsverksamheten, säger Ingrid Schmidt, utredare vid Socialstyrelsen.

När det gäller specialiserad vård som ingår i vårdgarantin syns stora regionala skillnader om man jämför april med januari-februari 2020. I Västerbottens, Västernorrlands och Södermanlands län minskade exempelvis antalet operationer/åtgärder med 80 procent, medan minskningen i län som Jämtland och Blekinge låg på 20 procent.

- Många olika orsaker kan ligga bakom, som hur smittspridningen sett ut eller hur man samarbetar över regiongränser. I Västerbottens fall har man ett regionsjukhus i Umeå som servar hela Norrland med intensivvård, så där har man behövt ställa in mer planerad kirurgi än angränsande län, säger Ingrid Schmidt.

Covid-19 påverkar väntetider och besök inom vårdgarantin

Andelen vårdkontakter som genomförts inom vårdgarantins tidsgräns på 90 dagar har ökat något under mars-april jämfört med samma period 2019.

- Bidragande orsak till denna utveckling är troligen att antalet patienter som söker vården har minskat. Flera patientgrupper har både avstått och avråtts från fysiska besök och behandlingar på grund av smittorisken, säger Ingrid Schmidt.

Kontakt

Ingrid Schmidt
Telefon: 075-247 39 98

Kontakt

Sevim Barbasso Helmers
Telefon: 075-247 41 82