Lägesrapporter, samordning och övriga uppdrag med anledning av covid-19

Vi stödjer och samordnar regionernas krisberedskap inom hälso- och sjukvård och samverkar därför med landets 21 regioner och deras beredskapsorganisationer och med berörda myndigheter och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Inventering av lägesbilder och behov 

Tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB och Länsstyrelserna hämtar vi in lägesbilder och sammanställer regioners och kommuners behov av skyddsutrustning och sjukvårdsmateriel.

Utifrån lägesbilderna gör vi olika typer av lägesrapporter. De används dels för vår egen styrning av krishanteringen, dels för ett mer långsiktigt fokus eller av andra aktörer. Regelbundna lägesrapporter levereras till regeringskansliet och MSB.

Socialstyrelsens nationella lägesbild 31 mars

Intensivvård och övrig sjukhusvård (ej intensivvård covid-19), uppdaterad 30 mars

 • 92% av landets intensivvårdsavdelningar (IVA) har uppdaterat IVA-läget.
 • Det finns 477 disponibla intensivvårdsplatser med respirator, av dessa är 320 platser belagda varav 26 patienter med covid-19.
 • 8 procent av landets IVA-patienter är nu covid-19-patienter.
 • 12 regioner har covid-19-patienter på IVA.
 • Den nationella lediga IVA-kapaciteten är 33 procent, men den varierar mellan regioner. 0 regioner rapporterar under 10 procent ledig IVA-kapacitet, 4 regioner rapporterar mellan 10-20 procent ledig IVA-kapacitet.
 • På andra avdelningar än intensivvårdsavdelningar ligger ytterligare 833 patienter med covid-19.

Läget i regionerna (uppdaterad 30 mars)

 • Samtliga regioner har uppdaterat läget till Socialstyrelsen.
 • Samtliga regioner befinner sig nu i normalläge.
 • Ingen region rapporterar kritisk eller allvarlig påverkan. 3 regioner rapporterar betydande påverkan.
 • 3 regioner förväntar sig en försämring på kort sikt (24-72 timmar). 3 regioner förväntar sig en försämring på lång sikt (10-15 dagar).

Läget i kommunerna (uppdaterad 30 mars)

 • 24 kommuner har rapporterat 1% procent eller mer smittade brukare eller patienter med covid-19 inom kommunernas verksamhetsområden.
 • Ingen kommun har rapporterat kritisk påverkan och 1 kommun har rapporterat allvarlig påverkan på något av de områden som Socialstyrelsen följer (förbrukningsmaterial, hemtjänst, personlig assistans enl. LSS, SÄBO, bostad med särskild service för funktionsnedsatta, kommunal hälso- och sjukvård, läkemedel, personal, ledningsfunktion och sammantagen robusthet).
 • Majoriteten av de 154 kommuner som har rapporterat en prognos förväntar sig en förbättring av läget på både kort och lång sikt.

Trendutveckling och övriga kommentarer 30 mars

Antalet covid-19-patienter på landets intensivvårdsavdelningar har minskat den senaste veckan med 6 och är nu 26 patienter. Antalet covid-19-patienter i slutenvården exklusive IVA har minskat den senaste veckan med 132 och är nu 833 patienter.

I regionerna påverkas vårdplatsläget fortsatt av patienter både med och utan covid-19. Några regioner rapporterar ansträngt bemanningsläge. Det är även fortsatt belastning på grund av kommunikation om vaccinationer.

Fortsatt förbättring av läget inom kommunerna. Smittspridningen fortsätter att minska bland patienter/brukare i kommunerna, dock skiljer det sig mellan kommunerna. Många kommuner uppger att personalförsörjningen är fortsatt svår och skapar oro inför den kommande sommarsemesterperioden. Flera kommuner rapporterar om en trött personal på grund av långvarig hög arbetsbelastning. Fortsatt fokus på vaccinering med påfyllnadsdos 2 (dos 4).

Förklaringar för beredskapslägen i hälso- och sjukvården

Inom hälso- och sjukvården finns tre fastställda beredskapslägen: stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge.

Stabsläge innebär att en särskild sjukvårdsledning håller sig underrättad om läget, vidtar nödvändiga åtgärder och följer händelseutvecklingen.

Förstärkningsläge innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för förstärkning av vissa viktiga funktioner.

Katastrofläge innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för förstärkning av alla viktiga funktioner.

Samordning av stöd

Utifrån Länsstyrelsernas och regionernas behov av stöd samordnar Socialstyrelsen stöd och förmågor från andra aktörer och myndigheter som exempelvis Försvarsmakten och MSB. Exempel på stöd är de förstärkningsresurser som finns i form av sjukvårdsmoduler och helikoptrar.

Inköp och fördelning av material

Regionernas och kommunernas ordinarie avtal och rutiner för beställning, leveranser och mottagning av skyddsutrustning och annan sjukvårdsmateriel fortsätter i så stor utsträckning som möjligt. Vårt uppdrag är att säkra tillgång till skyddsutrustning och annan materiel om kommunernas egen kapacitet inte räcker till eller om omfördelning inte kan ske regionalt.

Vi köper in sjukvårdsmaterial och skyddsutrustning på den öppna marknaden och är Sveriges representant i den EU-gemensamma upphandlingen av skyddsutrustning.

En ny förordning ger Socialstyrelsen mandat att besluta om regioners och kommuners resursanvändning. Det innebär att vi nu kan omfördela befintligt material och fördela nytt material mellan regioner och kommuner. Vi samverkar med MSB, Försvarsmakten och Röda Korset i det arbetet.

Samordning av intensivvården

Socialstyrelsen har ett uppdrag att samordna koordinering av lediga intensivvårdsplatser. Det sker genom att vi dagligen levererar lägesbilder över tillgängliga och upptagna IVA-platser nationellt och per region. Vi har stöttat regionerna med att utöka antalet intensivvårdsplatser genom att tillföra medicinteknisk utrustning, fältsjukhus, sjukvårdsmodul och i samarbete med Försvarsmakten.

Prognoser och planering för olika scenarier

Tillsammans med Folkhälsomyndigheten arbetar vi med prognoser för intensivvård och med prognoser för behov av vård efter intensivvård. Utöver det utforskar vi andra möjliga scenarier som skulle kunna inträffa utöver händelsen med covid-19 och hur det skulle påverka hälso- och sjukvården.

Övriga uppdrag

Riskgrupper

Socialstyrelsens plan inför eventuella nya utbrott av covid-19

Den 2 juli fick myndigheten i uppdrag att ta fram en plan för insatser som kan bli aktuella utifrån de scenarier för utvecklingen av covid-19 som tagits fram av Folkhälsomyndigheten.

I denna rapport redogör myndigheten för de insatser som bedöms aktuella utifrån de olika scenarierna och hur de är tänkta att genomföras.

Läs hela rapporten - Socialstyrelsens plan inför eventuella nya utbrott av covid-19,1 september (pdf)

Information in English
The National Board of Health and Welfare is a part of the national system of emergency management in Sweden.
Andra myndigheters information om covid-19
Senast uppdaterad:
Publicerad: