Socialstyrelsens roll och arbete med anledning av covid-19

Socialstyrelsen har en viktig roll när det handlar om att stötta hälso- och sjukvården och socialtjänsten i arbetet med covid-19.

Vårt uppdrag med covid-19

Socialstyrelsen stöttar hälso- och sjukvården och socialtjänsten i arbetet med covid-19. Vi stödjer och samordnar regionernas krisberedskap inom hälso- och sjukvård och samverkar därför med landets 21 regioner och deras beredskapsorganisationer och med berörda myndigheter och Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Inventering av lägesbilder och behov hos regioner och kommuner

Tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB och Länsstyrelserna hämtar vi in lägesbilder och sammanställer regioner och kommuners behov av skyddsutrustning och sjukvårdsmateriel.

Lägesrapporter

Utifrån lägesbilderna gör vi olika typer av lägesrapporter. De används dels för vår egen styrning av krishanteringen, dels för ett mer långsiktigt fokus eller av andra aktörer. Regelbundna lägesrapporter levereras till regeringskansliet och MSB.

Socialstyrelsens nationella lägesrapport 23 september

Intensivvård och slutenvård covid-19 (uppdaterad 23 september)

  • Det finns 531 disponibla intensivvårdsplatser med respirator.
  • Av dessa är 331 platser belagda. Varav 18 patienter med covid-19.
  • 14 regioner rapporterar inga covid-19-patienter på intensivvårdsavdelningar.
  • Det finns en ledig kapacitet på 38 procent vad gäller intensivvårdsplatser i landet, men den skiljer sig mellan olika regioner.

Ytterligare 129 patienter med covid-19 är inneliggande på andra avdelningar än intensivvårdsavdelningar på sjukhus.

Läget i regionerna (uppdaterad 23 september)

  • 4 regioner har rapporterat stabsläge, och 17 regioner har rapporterat normal-läge, ingen region har rapporterat förstärkningsläge eller katastrofläge.
  • 4 regioner har rapporterat förväntad förbättring på kort (24-72h) och lång (10-14 dagar) sikt.
  • 6 regioner har rapporterat förväntad försämring på kort och på lång sikt.

Ingen region har rapporterat någon kritisk eller allvarlig påverkan kopplat till covid-19 på de områden Socialstyrelsen följer (Förbrukningsmaterial, infrastruktur, katastrofmedicinsk beredskap, läkemedel, ledningsfunktion, logistik, prehospital vård, sammanvägd påverkan, robusthet och sjuktransportorganisation).

Läget i kommunerna (23 september)

  • Ingen kommun har rapporterat mer än 1 procent smittade med covid-19 inom kommunernas verksamhetsområden.
  • Ingen kommun har rapporterat kritisk eller allvarlig påverkan på de områden som Socialstyrelsen följer (förbrukningsmaterial, hemtjänst, läkemedel, personal, ledningsfunktion och sammantagen robusthet).

Sammantagen analys

Under den senaste 7-dagarsperioden har antalet patienter med covid-19 på intensivvårdsavdelningar (IVA) ökar något, från 17 till 18. Under den senaste 7-dagarsperioden har antalet covid-19-patienter på övriga vårdavdelningar ökat något, från 123 till 129.

18 av landets 331 intensivvårdade patienter är covid-19-patienter och belastningen på intensivvården i Sverige från covid-19-patienter är fortsatt låg. Den nationella tillgängligheten på IVA-platser är fortsatt mycket god på 38 procent.

Covid-19 har en fortsatt liten påverkan på regioner och kommuner, majoriteten av regionerna är i normalläge och ingen region eller kommun har rapporterat varken kritisk eller allvarlig påverkan på något område Socialstyrelsen följer.

Fördelad skyddsutrustning, som komplement i regioner och kommuner (till och med vecka 38)

Utrustning                            Totalt levererat                                                                

Andningsskydd                    844 400                                                    

Ansiktsmask IIR                   634 300                                                    

Engångsförkläde                   165 700                                                    

Skyddskläder lång ärm          478 900                                                    

Handskar                             7 410 600                                                  

Skyddsmössor                      16 500                                                      

Skyddsglasögon                   8 300                                                        

Skyddsvisir                          59 260                                                      

Skyddsmask 90                    52 250                                                      

Filter skyddsmask 90/P3       15 900                                                      

Handdesinfektion, liter*        167 000                                                    

Ytdesinfektion, liter              29 300                                                      

Provpinnar                           234 200                                                    

Provkit                                 10 500                                                      

Provtagningsutrustning         62 100                                                                                                                                       

* Inkluderar 120 000 liter gratis handdesinfektion.

Data rapporteras måndagar och onsdagar och publiceras torsdagar.

Uppdrag

Socialstyrelsens plan inför eventuella nya utbrott av covid-19

Den 2 juli fick myndigheten i uppdrag att ta fram en plan för insatser som kan bli aktuella utifrån de scenarier för utvecklingen av covid-19 som tagits fram av Folkhälsomyndigheten.

I denna rapport redogör myndigheten för de insatser som bedöms aktuella utifrån de olika scenarierna och hur de är tänkta att genomföras.

Läs hela rapporten - Socialstyrelsens plan inför eventuella nya utbrott av covid-19 (pdf, 1 september)

Pressmeddelande från Socialstyrelsen 

Rapportering av uppdrag om riskgrupper kopplat till covid-19

Riskgrupper

Socialstyrelsen har, på uppdrag av regeringen, identifierat grupper som löper störst risk att drabbas av särskilt allvarligt sjukdomsförlopp när de blir sjuka i covid-19. Riskgrupperna kan ha ett särskilt behov att skyddas mot smitta av nya coronaviruset. Underlaget bygger på nuvarande kunskapsläge och därmed kan bedömningen komma att behöva omprövas och utvecklas.

Rapporten är inte en riktlinje, rekommendation eller författning.

Regeringen har fattat beslut om ersättning till riskgrupper. De nya ersättningarna gäller från den 1 juli till den 30 september 2020.

Regeringsuppdraget att identifiera riskgrupper för allvarlig sjukdomsutveckling och död vid covid-19, har gällt för yrkesarbetande personer 18 till 67 år. Underlaget gällande riskgrupper avser inte barn.

Rapportering av uppdrag om riskgrupper kopplat till covid-19, 17 april (pdf)

Förtydligande av regeringsuppdraget, 23 april (pdf) 

Uppdatering av uppdrag om riskgrupper, 1 juni (pdf)

Förordning om viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19 (pdf)

Läs mer om försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Läs mer hos Försäkringskassan om villkoren för att beviljas ersättningarna

Läs mer hos Regeringen om ersättning till riskgrupper samt vissa anhöriga och föräldrar

Rapportering för kommunernas och länsstyrelsernas lägesbild och begäran om stöd

Rapportering för kommunernas och länsstyrelsernas lägesbild och begäran om stöd

Du som är utsedd att representera din kommun eller länsstyrelse och ansvarar för att rapportera lägesbild och begära stöd ska varje vecka fylla i den obligatoriska informationen som efterfrågas i rapporteringsverktyget, totalt tre mallar med frågor om lägesbild på kommunnivå.

I det fall en kommuns egen kapacitet inte räcker till eller om mäkling av materiel inte kan ske länsvis fylls begäran om stöd i. En begäran om stöd ska alltid föregås av att en uppdaterad lägesbild rapporteras in.

Kommunernas ordinarie avtal och rutiner för beställning, leveranser och mottagning av skyddsutrustning och annan materiel ska fortsätta i så stor utsträckning som möjligt. Socialstyrelsens uppdrag är att säkra tillgång till skyddsutrustning och annan materiel i de fall kommunernas egen kapacitet inte räcker till eller om mäkling av materiel inte kan ske länsvis. 

Så här ser processen ut.

Samordning av stöd

Utifrån Länsstyrelsernas och regionernas behov av stöd samordnar Socialstyrelsen stöd och förmågor från andra aktörer och myndigheter som exempelvis Försvarsmakten och MSB.

Exempel på stöd är de förstärkningsresurser som finns i form av sjukvårdsmoduler och helikoptrar.

Inköp av material

Regionernas och kommunernas ordinarie avtal och rutiner för beställning, leveranser och mottagning av skyddsutrustning och annan sjukvårdsmateriel fortsätter i så stor utsträckning som möjligt. Vårt uppdrag är att säkra tillgång till skyddsutrustning och annan materiel om kommunernas egen kapacitet inte räcker till eller om omfördelning inte kan ske regionalt.

Vi köper in sjukvårdsmaterial och skyddsutrustning på den öppna marknaden och är Sveriges representant i den EU-gemensamma upphandlingen av skyddsutrustning.

Fördelning av nytt material och omfördelning av befintligt material

En ny förordning ger Socialstyrelsen mandat att besluta om regioners och kommuners resursanvändning. Det innebär att vi nu kan omfördela befintligt material och fördela nytt material mellan regioner och kommuner. Vi samverkar med MSB, Försvarsmakten och Röda Korset i det arbetet.

Samordning av intensivvården

Socialstyrelsen har ett uppdrag att samordna koordinering av lediga intensivvårdsplatser. Det sker genom att vi dagligen levererar lägesbilder över tillgängliga och upptagna IVA-platser nationellt och per region. Vi har stöttat regionerna med att utöka antalet intensivvårdsplatser genom att tillföra medicinteknisk utrustning, fältsjukhus, sjukvårdsmodul och i samarbete med Försvarsmakten.

Prognoser och planering för olika scenarier

Tillsammans med Folkhälsomyndigheten arbetar vi med prognoser för intensivvård och med prognoser för behov av vård efter intensivvård. Utöver det utforskar vi andra möjliga scenarier som skulle kunna inträffa utöver händelsen med covid-19 och hur det skulle påverka hälso- och sjukvården.

Information in English
The National Board of Health and Welfare is a part of the national system of emergency management in Sweden.
Andra myndigheters information om covid-19
Senast uppdaterad:
Publicerad: