Socialstyrelsens roll och arbete med anledning av coronavirus covid-19

Socialstyrelsen har en viktig roll när det handlar om att stötta hälso- och sjukvården och socialtjänsten i arbetet med covid-19.

Socialstyrelsens uppdrag är att säkra tillgång till skyddsutrustning och annan materiel i de fall regionernas eller kommunernas egen kapacitet inte räcker till eller om omfördelning inte kan ske regionalt.

Det är Folkhälsomyndigheten som ger råd och riktlinjer för vilken utrustning som gäller och hur den ska bäras.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten om rekommendationer för skyddsåtgärder i vård och omsorg

Regionernas och kommunernas ordinarie avtal och rutiner för beställning, leveranser och mottagning fortsätter i så stor utsträckning som möjligt. Befintliga producenter och leverantörer behöver inte enbart rikta sig till Socialstyrelsen utan kan även vända sig direkt till regioner och kommuner.

Socialstyrelsen kan vid behov omfördela befintligt materiel och fördela nytt materiel mellan regioner och kommuner. Socialstyrelsen ska också ansvara för inköp av materiel till regioner och kommuner och få igång inhemsk produktion av sjukvårdsmaterial.

Vi hämtar kontunerligt in information om tillgång till skyddsutrustning och annan sjukvårdsmateriel från regioner och kommuner. Vi köper in materiel på den öppna marknaden och är Sveriges representant i den EU-gemensamma upphandlingen av skyddsutrustning.

Aktuellt från Socialstyrelsen 3 april 2020

Intensivvård

  • Vissa regioner är hårt belastade, Region Stockholm är en av dem. Det finns fortsatt ledig intensivvårdskapacitet.
  • Nationellt sett är en tredjedel av landets intensivvårdsplatser fortfarnde tillgängliga, men det handlar om förmåga att transportera och vem som kan transportera till dessa platser. Det arbetar vi med.

Material, utrustning och läkemedel

  • Inom materialförsörjningen fyller vi akut uppkomna behov. En tredjedel av regionerna har inte en längre uthållighet. Det finns också enstaka regioner som har behövt akuta stödåtgärder utifrån de centrala uppköp som görs.
  • Det råder oro för brist på läkemedel. Socialstyrelsen arbetar  med detta tillsammans med andra aktörer. Vi uppmanar att konsumtionen av intensivvårdsläkemedel i första hand lämnas till den akuta verksamheten.

Vård med anledning av covid-19

  • Den största delen av sjukvården sker utanför sjukhus - i primärvården och i kommunerna. De flesta som är covid-19-sjuka vårdas därför någon annanstans, i det egna hemmet. Ofta med stöd av hemtjänst och hemsjukvård.
  • I den palliativa vården sker mycket onödiga transporter. Dessa ska i möjligaste mån undvikas. Både för patientens egen skull och därför att sjukhusen har svårigheter att ta emot ett större flöde av patienter.

Annan nödvändig vård måste fortsätta

  • Vårdgivare ska säkra att annan nödvändig vård fortsätter drivas på ett säkert sätt. Det handlar också om att du som enskild går på de besök som du blir kallad till och har tillgång till de läkemedel du behöver.
  • Läkemedel ska hämtas ut, helst via ombud om du tillhör riskgrupp och gärna någon dag innan läkemedlet tagit slut. Se även till att förnya recepten i god tid.

Utbildning finns nu på andra språk

  • De utbildningar som Kaorlinska Institutet har tagit fram på uppdrag av Socialstyrelsen finns nu på flera språk.

Covid-19 web courses in various languages

 

Fördjupad analys och lägesbilder

Lägesbild – kommunernas beredskap för allmän smittspridning av covid-19 (ladda ner som pdf)

Lägesbilden beskriver bedömningar som gjordes på central nivå i kommunerna vecka 12. Bedömningarna avsåg i huvudsak verksamhet som bedrivs i egen regi.

Utgiven av Socialstyrelsen, 2020
Nationell lägesbild (ladda ner som pdf)

Här kan du ta del av den nationella lägesbilden med anledning av händelsen covid-19.

Utgiven av Socialstyrelsen, 2020