Socialstyrelsens roll och arbete med anledning av covid-19

Socialstyrelsen har en viktig roll när det handlar om att stötta hälso- och sjukvården och socialtjänsten i arbetet med covid-19.

Vårt uppdrag med covid-19

Socialstyrelsen stöttar hälso- och sjukvården och socialtjänsten i arbetet med covid-19. Vi stödjer och samordnar regionernas krisberedskap inom hälso- och sjukvård och samverkar därför med landets 21 regioner och deras beredskapsorganisationer och med berörda myndigheter och Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Inventering av lägesbilder och behov hos regioner och kommuner

Tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB och Länsstyrelserna hämtar vi in lägesbilder och sammanställer regioner och kommuners behov av skyddsutrustning och sjukvårdsmateriel.

Uppdrag och analyser

Analys och utveckling av områden som påverkats av covid-19

Utbrottet av covid-19 har lett till att läget är oförutsägbart och svårhanterligt för Sveriges hälso- och sjukvårdssystem. Sveriges akut- och intensivvårdskapacitet har behövt utökas, och annan vård har behövt kliva åt sidan för att göra plats och frigöra personal för vård av covid-19-patienter. Socialstyrelsen redovisar och kommenterar här utvecklingen på olika områden. Totalt rör det sig om åtta områden som vi publicerar allt eftersom.

Effekter av covid-19 på besök i tandvården

Faktablad - besök i tandvården, 25 juni (pdf)

Effekter av covid-19 på hur patienter besöker psykiatrisk akutmottagning

Faktablad - färre söker vård på psykiatrisk akutmottagning under coronapandemin, 25 juni (pdf)

Effekter av covid-19 på hur patienter besöker somatiska akutmottagningar

Faktablad - besök somatiska akutmottagningar, 25 juni (pdf)

Covid-19 pandemins påverkan på screeningverksamheter inom cancerområdet

Faktablad - påverkan på screeningverksamheter inom cancerområdet, 25 juni (pdf)

Hur drabbas cancerpatienter av covid-19?

Faktablad - Förekomst och utfall av covid-19 hos personer med cancer, 17 juni (pdf)

Bilaga - Förekomst och utfall av covid-19 hos personer med cancer, 17 juni (pdf)

Appendix - Förekomst och utfall av covid-19 hos personer med cancer, 17 juni (pdf)

Hur påverkar covid-19 vård och väntetider?

Hur covid-19 har påverkat vårdkontakter, operationer och väntetider, 17 juni (pdf)

Läkemedelsanvändningen hos personer som intensivvårdats eller avlidit till följd av covid-19

Faktablad - läkemedelsanvändningen hos personer som intensivvårdats eller avlidit, 8 juli (pdf)

Krisberedskap inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Öppna jämförelser 2020 – Krisberedskap inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård (24 juni)

Rapportering av uppdrag om riskgrupper kopplat till covid-19

Riskgrupper

Socialstyrelsen har, på uppdrag av regeringen, identifierat grupper som löper störst risk att drabbas av särskilt allvarligt sjukdomsförlopp när de blir sjuka i covid-19. Riskgrupperna kan ha ett särskilt behov att skyddas mot smitta av nya coronaviruset. Underlaget bygger på nuvarande kunskapsläge och därmed kan bedömningen komma att behöva omprövas och utvecklas.

Rapporten är inte en riktlinje, rekommendation eller författning.

Regeringen har fattat beslut om ersättning till riskgrupper. De nya ersättningarna gäller från den 1 juli till den 30 september 2020.

Regeringsuppdraget att identifiera riskgrupper för allvarlig sjukdomsutveckling och död vid covid-19, har gällt för yrkesarbetande personer 18 till 67 år. Underlaget gällande riskgrupper avser inte barn.

Rapportering av uppdrag om riskgrupper kopplat till covid-19, 17 april (pdf)

Förtydligande av regeringsuppdraget, 23 april (pdf) 

Uppdatering av uppdrag om riskgrupper, 1 juni (pdf)

Förordning om viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19 (pdf)

Läs mer om försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Läs mer hos Försäkringskassan om villkoren för att beviljas ersättningarna

Läs mer hos Regeringen om ersättning till riskgrupper samt vissa anhöriga och föräldrar

Rapportering för kommunernas och länsstyrelsernas lägesbild och begäran om stöd

Rapportering för kommunernas och länsstyrelsernas lägesbild och begäran om stöd

Du som är utsedd att representera din kommun eller länsstyrelse och ansvarar för att rapportera lägesbild och begära stöd ska varje vecka fylla i den obligatoriska informationen som efterfrågas i rapporteringsverktyget, totalt tre mallar med frågor om lägesbild på kommunnivå.

I det fall en kommuns egen kapacitet inte räcker till eller om mäkling av materiel inte kan ske länsvis fylls begäran om stöd i. En begäran om stöd ska alltid föregås av att en uppdaterad lägesbild rapporteras in.

Kommunernas ordinarie avtal och rutiner för beställning, leveranser och mottagning av skyddsutrustning och annan materiel ska fortsätta i så stor utsträckning som möjligt. Socialstyrelsens uppdrag är att säkra tillgång till skyddsutrustning och annan materiel i de fall kommunernas egen kapacitet inte räcker till eller om mäkling av materiel inte kan ske länsvis. 

Så här ser processen ut.

Lägesrapporter

Utifrån lägesbilderna gör vi olika typer av lägesrapporter. De används dels för vår egen styrning av krishanteringen, dels för ett mer långsiktigt fokus eller av andra aktörer. Regelbundna lägesrapporter levereras till regeringskansliet och MSB.

Samordning av stöd

Utifrån Länsstyrelsernas och regionernas behov av stöd samordnar Socialstyrelsen stöd och förmågor från andra aktörer och myndigheter som exempelvis Försvarsmakten och MSB.

Exempel på stöd är de förstärkningsresurser som finns i form av sjukvårdsmoduler och helikoptrar.

Inköp av material

Regionernas och kommunernas ordinarie avtal och rutiner för beställning, leveranser och mottagning av skyddsutrustning och annan sjukvårdsmateriel fortsätter i så stor utsträckning som möjligt. Vårt uppdrag är att säkra tillgång till skyddsutrustning och annan materiel om kommunernas egen kapacitet inte räcker till eller om omfördelning inte kan ske regionalt.

Vi köper in sjukvårdsmaterial och skyddsutrustning på den öppna marknaden och är Sveriges representant i den EU-gemensamma upphandlingen av skyddsutrustning.

Fördelning av nytt material och omfördelning av befintligt material

En ny förordning ger Socialstyrelsen mandat att besluta om regioners och kommuners resursanvändning. Det innebär att vi nu kan omfördela befintligt material och fördela nytt material mellan regioner och kommuner. Vi samverkar med MSB, Försvarsmakten och Röda Korset i det arbetet.

Produktion i Sverige av sjukvårdsmaterial och skyddsutrustning

Vi skriver kontinuerligt nya avtal med svenska företag för att öka inhemsk produktion av sjukvårdsmateriel. Det pågår också dialog med andra aktörer för att köpa in och öka produktion av material. Vi hämtar in information om hur vi kan hitta nya sätt att producera skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial.

Samordning av intensivvården

Socialstyrelsen har ett uppdrag att samordna koordinering av lediga intensivvårdsplatser. Det sker genom att vi dagligen levererar lägesbilder över tillgängliga och upptagna IVA-platser nationellt och per region. Vi har stöttat regionerna med att utöka antalet intensivvårdsplatser genom att tillföra medicinteknisk utrustning, fältsjukhus, sjukvårdsmodul och i samarbete med Försvarsmakten.

Prognoser och planering för olika scenarier

Tillsammans med Folkhälsomyndigheten arbetar vi med prognoser för intensivvård och med prognoser för behov av vård efter intensivvård. Utöver det utforskar vi andra möjliga scenarier som skulle kunna inträffa utöver händelsen med covid-19 och hur det skulle påverka hälso- och sjukvården.

Aktuellt från Socialstyrelsen (9 juli)

IVA-platser

 • Det finns 609 disponibla IVA-platser med respirator, jämfört med 526 platser innan vården började ställa om.
 • Covid-19-patienter vårdas på 90 av de 375 IVA-platser som just nu är belagda. Ytterligare 461 patienter med covid-19 är inneliggande på andra avdelningar.
 • Det finns en tillgänglig kapacitet på i genomsnitt 38 procent vad gäller IVA-platser i landet, men den skiljer stort mellan olika regioner.
 • För att få en jämnare belastning på sjukvårdspersonal och material hjälper Försvarsmakten till med sjuktransporter av IVA-patienter. En nationell grupp samordnar och koordinerar belastning på intensivvården i de sex sjukvårdsregionerna.
 • Tillsammans med Försvarsmakten arbetar vi med att be-redskapsställa förstärkningsresurser, som t.ex sjukvårds-moduler, om behovet skulle uppstå i någon region. För närvarande ser vi dock inget sådant behov.

Materialförsörjning

Läget i regioner

 • 14 regioner rapporterar en förbättring på kort och lång sikt. Resterande regioner rapporterar en minimal försämring på kort och lång sikt.

Läget i kommuner (9 juli)

 • Ingen kommun har rapporterat kritisk påverkan på lång sikt.
 • Några kommuner har rapporterat allvarlig påverkan på lång sikt. Det avser främst personalplanering under sommaren.

Fördelad skyddsutrustning, som komplement i regioner och kommuner (27 maj)

 • 5 146 330 skyddshandskar
 • 784 266 andningsskydd
 • 56 250 Skyddsmask 90
 • 476 800 ansiktsmasker IIR
 • 47 875 skyddsvisir
 • 461 000 skyddskläder lång ärm
 • 124 000 engångsförkläden
 • 150 643 liter handsprit

samt sängar, tält och medicinteknisk utrustning såsom respiratorer till regionerna.

Information in English
The National Board of Health and Welfare is a part of the national system of emergency management in Sweden.
Andra myndigheters information om covid-19
Senast uppdaterad:
Publicerad: