Lägesrapporter, samordning och övriga uppdrag med anledning av covid-19

Vi stödjer och samordnar regionernas krisberedskap inom hälso- och sjukvård och samverkar därför med landets 21 regioner och deras beredskapsorganisationer och med berörda myndigheter och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Inventering av lägesbilder och behov 

Tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB och Länsstyrelserna hämtar vi in lägesbilder och sammanställer regioners och kommuners behov av skyddsutrustning och sjukvårdsmateriel.

Utifrån lägesbilderna gör vi olika typer av lägesrapporter. De används dels för vår egen styrning av krishanteringen, dels för ett mer långsiktigt fokus eller av andra aktörer. Regelbundna lägesrapporter levereras till regeringskansliet och MSB.

Socialstyrelsens nationella lägesrapport 17 juni

Intensivvård och övrig sjukhusvård (ej intensivvård covid-19), uppdaterad 16 juni

 • 96 procent av landets intensivvårdsavdelningar (IVA) har uppdaterat IVA-läget.
 • Det finns 496 disponibla intensivvårdsplatser med respirator, av dessa är 379 platser belagda varav 95 patienter med covid-19.
 • 25 procent av landets IVA-patienter är nu covid-19-patienter.
 • 19 av 21 regioner har covid-19-patienter på IVA.
 • Den nationella lediga IVA-kapaciteten är 24 procent, den lediga kapaciteten varierar dock mellan regioner. 3 regioner rapporterar under 10 procent ledig IVA-kapacitet, 6 regioner rapporterar mellan 10-20 procent ledig IVA-kapacitet.
 • Ytterligare 316 patienter med covid-19 är den 16/6 inneliggande på andra avdelningar än intensivvårdsavdelningar på landets sjukhus.

Läget i regionerna (uppdaterad 16 juni)

 • 21 av 21 regioner har under onsdagen uppdaterat läget till Socialstyrelsen.
 • Ingen region har rapporterat katastrofläge. 3 regioner har rapporterat förstärkningsläge, 10 regioner har rapporterat stabsläge och 8 regioner har rapporterat normalläge.
 • Ingen region rapporterar kritisk påverkan på något av de områden som socialstyrelsen följer. 1 region rapporterar allvarlig påverkan och 10 regioner rapporterar betydande påverkan.
 • 20 regioner rapporterar om en förväntad förbättring av läget på kort sikt (24-72 timmar) och 19 regioner rapporterar om en förväntad förbättring på lång sikt (10-15 dagar).

Läget i kommunerna (uppdaterad 16 juni)

 • Ingen kommun har rapporterat mer än 1 procent smittade brukare eller patienter med covid-19 inom kommunernas verksamhetsområden.
 • Ingen kommun har rapporterat kritisk eller allvarlig påverkan på något av de områden som Socialstyrelsen följer,(förbrukningsmaterial, hemtjänst, personlig assistans enl. LSS, SÄBO, bostad med särskild service för funktionsnedsatta, kommunal hälso- och sjukvård, läkemedel, personal, ledningsfunktion och sammantagen robusthet).

Trendutveckling och övriga kommentarer 16 juni

Nedgången av antalet covid-19 patienter på landets intensivvårdsavdelningar fortsätter. Sedan onsdagen den 9 juni har antalet patienter med covid-19 på landets intensivvårdsavdelningar (IVA) minskat med 40 patienter från 135 (9/6) till 95 (16/6). Det totala antalet IVA-patienter ligger fortsatt på en hög nivå i jämförelse med innan pandemin. Det innebär att det är nödvändigt med förflyttningar av patienter mellan regioner för att jämna ut vårdbelastningen.

Antalet covid-19-patienter i slutenvården exklusive IVA fortsätter att minska. Sedan den 9 juni ser vi en minskning av antalet patienter med 46 patienter, från 362 (9/6) till 316 (16/6). Även om nedgången inom sjukhusvårdade covid-19 patienter fortsätter kommer sommaren att innebära att regioner måste hjälpas åt för att möjliggöra semesterledigheter framförallt inom intensivvården som har haft en lång period av hög belastning.

Flera kommuner rapporterar oro för ökad samhälssmitta, särskilt för den så kallade deltavarianten av covid-19. Trots detta så är läget i majoriteten av kommunerna stabilt med en gradvis förbättring. Arbetet med personalförsörjningen är fortsatt krävande. Personalbrist finns främst bland sjuksköterskorna. Flera kommuner rapporterar också en stor brist på sommarvikarier.

Förklaringar för beredskapslägen i hälso- och sjukvården

Inom hälso- och sjukvården finns tre fastställda beredskapslägen: stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge.

Stabsläge innebär att en särskild sjukvårdsledning håller sig underrättad om läget, vidtar nödvändiga åtgärder och följer händelseutvecklingen.

Förstärkningsläge innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för förstärkning av vissa viktiga funktioner.

Katastrofläge innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för förstärkning av alla viktiga funktioner.

Fördelad skyddsutrustning

Samordning av stöd

Utifrån Länsstyrelsernas och regionernas behov av stöd samordnar Socialstyrelsen stöd och förmågor från andra aktörer och myndigheter som exempelvis Försvarsmakten och MSB. Exempel på stöd är de förstärkningsresurser som finns i form av sjukvårdsmoduler och helikoptrar.

Inköp och fördelning av material

Regionernas och kommunernas ordinarie avtal och rutiner för beställning, leveranser och mottagning av skyddsutrustning och annan sjukvårdsmateriel fortsätter i så stor utsträckning som möjligt. Vårt uppdrag är att säkra tillgång till skyddsutrustning och annan materiel om kommunernas egen kapacitet inte räcker till eller om omfördelning inte kan ske regionalt.

Vi köper in sjukvårdsmaterial och skyddsutrustning på den öppna marknaden och är Sveriges representant i den EU-gemensamma upphandlingen av skyddsutrustning.

En ny förordning ger Socialstyrelsen mandat att besluta om regioners och kommuners resursanvändning. Det innebär att vi nu kan omfördela befintligt material och fördela nytt material mellan regioner och kommuner. Vi samverkar med MSB, Försvarsmakten och Röda Korset i det arbetet.

Samordning av intensivvården

Socialstyrelsen har ett uppdrag att samordna koordinering av lediga intensivvårdsplatser. Det sker genom att vi dagligen levererar lägesbilder över tillgängliga och upptagna IVA-platser nationellt och per region. Vi har stöttat regionerna med att utöka antalet intensivvårdsplatser genom att tillföra medicinteknisk utrustning, fältsjukhus, sjukvårdsmodul och i samarbete med Försvarsmakten.

Prognoser och planering för olika scenarier

Tillsammans med Folkhälsomyndigheten arbetar vi med prognoser för intensivvård och med prognoser för behov av vård efter intensivvård. Utöver det utforskar vi andra möjliga scenarier som skulle kunna inträffa utöver händelsen med covid-19 och hur det skulle påverka hälso- och sjukvården.

Övriga uppdrag

Postcovid

Riskgrupper

Socialstyrelsens plan inför eventuella nya utbrott av covid-19

Den 2 juli fick myndigheten i uppdrag att ta fram en plan för insatser som kan bli aktuella utifrån de scenarier för utvecklingen av covid-19 som tagits fram av Folkhälsomyndigheten.

I denna rapport redogör myndigheten för de insatser som bedöms aktuella utifrån de olika scenarierna och hur de är tänkta att genomföras.

Läs hela rapporten - Socialstyrelsens plan inför eventuella nya utbrott av covid-19,1 september (pdf)

Information in English
The National Board of Health and Welfare is a part of the national system of emergency management in Sweden.
Andra myndigheters information om covid-19
Senast uppdaterad:
Publicerad: