Socialstyrelsens roll och arbete med anledning av covid-19

Socialstyrelsen har en viktig roll när det handlar om att stötta hälso- och sjukvården och socialtjänsten i arbetet med covid-19.

Vårt uppdrag med covid-19

Socialstyrelsen stöttar hälso- och sjukvården och socialtjänsten i arbetet med covid-19. Vi stödjer och samordnar regionernas krisberedskap inom hälso- och sjukvård och samverkar därför med landets 21 regioner och deras beredskapsorganisationer och med berörda myndigheter och Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Inventering av lägesbilder och behov hos regioner och kommuner

Tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB och Länsstyrelserna hämtar vi in lägesbilder och sammanställer regioner och kommuners behov av skyddsutrustning och sjukvårdsmateriel.

Lägesrapporter

Utifrån lägesbilderna gör vi olika typer av lägesrapporter. De används dels för vår egen styrning av krishanteringen, dels för ett mer långsiktigt fokus eller av andra aktörer. Regelbundna lägesrapporter levereras till regeringskansliet och MSB.

Socialstyrelsens nationella lägesrapport 26 november

Intensivvård och slutenvård covid-19 (uppdaterad 25 november)

 • Det finns 642 disponibla intensivvårdsplatser med respirator.
 • Av dessa är 456 platser belagda varav 192 patienter med covid-19.
 • Samtliga regioner rapporterar om att man har covid-19-patienter på sina intensivvårdsavdelningar.
 • Det finns en ledig kapacitet på 29 procent vad gäller intensivvårdsplatser i landet, men den skiljer sig åt mellan regionerna.
 • 4 regioner rapporterar mindre än 20 procent ledig IVA-kapacitet.
 • Ytterligare 1710 patienter med covid-19 är inneliggande på andra avdelningar än intensivvårdsavdelningar på sjukhus.

Läget i regionerna (uppdaterad 25 november)

 • 21 regioner har under onsdagen rapporterat till Socialstyrelsen.
  Ingen region har rapporterat katastrofläge, 6 regioner har rapporterat förstärkningsläge, 10 regioner har rapporterat stabsläge och 5 regioner har rapporterat normalläge.
 • Samtliga regioner har rapporterat förväntad försämring av läget både på kort (24-72 timmar) och lång sikt (10-15 dagar).
 • 2 regioner rapporterar att de ser en väsentlig försämring av läget på lång sikt.
 • Ingen region har rapporterat någon kritisk eller allvarlig påverkan kopplat till covid-19 på de områden Socialstyrelsen följer (förbrukningsmateriel, infrastruktur, katastrofmedicinsk beredskap, läkemedel, ledningsfunktion, logistik, prehospital akutsjukvård, sammanvägd påverkan, robusthet, intensivvård,
  sjuktransportorganisation och personlig skyddsutrustning).
 • 8 regioner rapporterar en betydande påverkan på ett eller flera av de områden som Socialstyrelsen följer.

Läget i kommunerna (uppdaterad 25 november)

 • 33 kommuner har rapporterat mer än 1 procent smittade brukare eller patienter med covid-19 inom kommunernas verksamhetsområden.
 • Ingen kommun har rapporterat kritisk påverkan. 10 kommuner har dock rapporterat allvarlig påverkan på något av de områden som Socialstyrelsen följer (förbrukningsmaterial, hemtjänst, personlig assistans enl LSS, SÄBO, bostad med särskild service för funktionsnedsatta, kommunal hälso- och sjukvård, läkemedel, personal, ledningsfunktion och sammantagen robusthet).

Sammantagen analys 26 november

Sedan fredagen den 20 november har antalet patienter med covid-19 på intensivvårdsavdelningar (IVA) ökat, från 192 den (23/11) till 209 (25/11).
Sedan den 23/11 ser vi en ökning av antalet patienter med covid-19 på övriga vårdavdelningar, från 1697 till 1710 den 25/11.

Med hög sannolikhet kommer antalet inlagda på IVA och på övriga vårdavdelningar fortsätta öka vilket kommer att belasta sjukvården ytterligare.

46 procent av landets intensivvårdade patienter är covid-19-patienter och belastningen på intensivvården i Sverige från covid-19-patienter ökar.

Den nationella tillgängligheten på lediga IVA-platser är 29 procent men 4 regioner har en ledig IVA-kapacitet som understiger 20 procent. Detta innebär en tilltagande ansträngd IVA-situation.

Ingen region har rapporterat varken kritisk eller allvarlig påverkan på något område Socialstyrelsen följer men samtliga regioner rapporterar en förväntad försämring av läget på lång sikt. Försämringen av läget beror till stor del på att antalet smittade och inlagda covid-19-patienter i slutenvården förväntas fortsätta öka.

En majoritet av kommunerna rapporterar en försämring av läget, både på kort och lång sikt och antalet smittade patienter och brukare fortsätter öka.

Fördelad skyddsutrustning, som komplement i regioner och kommuner (till och med vecka 47)

Utrustning                         Totalt levererat

Andningsskydd                    847 900

Ansiktsmask IIR                   653 500

Engångsförkläde                   187 200

Skyddskläder lång ärm          478 900

Handskar                             7 524 300

Skyddsmössor                      16 500

Skyddsglasögon                   8 300

Skyddsvisir                          59 760

Skyddsmask 90                    52 250

Filter skyddsmask 90/P3       16 000

Handdesinfektion, liter*        162 000

Ytdesinfektion, liter              29 300

Provpinnar                           788 200

Provkit                                 72 700

Provtagningsutrustning         362 100

* Inkluderar 120 000 liter gratis handdesinfektion.

 

Uppdrag

Socialstyrelsens plan inför eventuella nya utbrott av covid-19

Den 2 juli fick myndigheten i uppdrag att ta fram en plan för insatser som kan bli aktuella utifrån de scenarier för utvecklingen av covid-19 som tagits fram av Folkhälsomyndigheten.

I denna rapport redogör myndigheten för de insatser som bedöms aktuella utifrån de olika scenarierna och hur de är tänkta att genomföras.

Läs hela rapporten - Socialstyrelsens plan inför eventuella nya utbrott av covid-19 (pdf, 1 september)

Pressmeddelande från Socialstyrelsen 

Rapportering av uppdrag om riskgrupper kopplat till covid-19

Riskgrupper

Socialstyrelsen har, på uppdrag av regeringen, identifierat grupper som löper störst risk att drabbas av särskilt allvarligt sjukdomsförlopp när de blir sjuka i covid-19. Riskgrupperna kan ha ett särskilt behov att skyddas mot smitta av nya coronaviruset. Underlaget bygger på nuvarande kunskapsläge och därmed kan bedömningen komma att behöva omprövas och utvecklas.

Rapporten är inte en riktlinje, rekommendation eller författning.

Regeringen har fattat beslut om ersättning till riskgrupper. De nya ersättningarna gäller från den 1 juli till den 30 september 2020.

Regeringsuppdraget att identifiera riskgrupper för allvarlig sjukdomsutveckling och död vid covid-19, har gällt för yrkesarbetande personer 18 till 67 år. Underlaget gällande riskgrupper avser inte barn.

Rapportering av uppdrag om riskgrupper kopplat till covid-19, 17 april (pdf)

Förtydligande av regeringsuppdraget, 23 april (pdf) 

Uppdatering av uppdrag om riskgrupper, 1 juni (pdf)

Förordning om viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19 (pdf)

Läs mer om försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Läs mer hos Försäkringskassan om villkoren för att beviljas ersättningarna

Läs mer hos Regeringen om ersättning till riskgrupper samt vissa anhöriga och föräldrar

Samordning av stöd

Utifrån Länsstyrelsernas och regionernas behov av stöd samordnar Socialstyrelsen stöd och förmågor från andra aktörer och myndigheter som exempelvis Försvarsmakten och MSB.

Exempel på stöd är de förstärkningsresurser som finns i form av sjukvårdsmoduler och helikoptrar.

Inköp av material

Regionernas och kommunernas ordinarie avtal och rutiner för beställning, leveranser och mottagning av skyddsutrustning och annan sjukvårdsmateriel fortsätter i så stor utsträckning som möjligt. Vårt uppdrag är att säkra tillgång till skyddsutrustning och annan materiel om kommunernas egen kapacitet inte räcker till eller om omfördelning inte kan ske regionalt.

Vi köper in sjukvårdsmaterial och skyddsutrustning på den öppna marknaden och är Sveriges representant i den EU-gemensamma upphandlingen av skyddsutrustning.

Fördelning av nytt material och omfördelning av befintligt material

En ny förordning ger Socialstyrelsen mandat att besluta om regioners och kommuners resursanvändning. Det innebär att vi nu kan omfördela befintligt material och fördela nytt material mellan regioner och kommuner. Vi samverkar med MSB, Försvarsmakten och Röda Korset i det arbetet.

Samordning av intensivvården

Socialstyrelsen har ett uppdrag att samordna koordinering av lediga intensivvårdsplatser. Det sker genom att vi dagligen levererar lägesbilder över tillgängliga och upptagna IVA-platser nationellt och per region. Vi har stöttat regionerna med att utöka antalet intensivvårdsplatser genom att tillföra medicinteknisk utrustning, fältsjukhus, sjukvårdsmodul och i samarbete med Försvarsmakten.

Prognoser och planering för olika scenarier

Tillsammans med Folkhälsomyndigheten arbetar vi med prognoser för intensivvård och med prognoser för behov av vård efter intensivvård. Utöver det utforskar vi andra möjliga scenarier som skulle kunna inträffa utöver händelsen med covid-19 och hur det skulle påverka hälso- och sjukvården.

Information in English
The National Board of Health and Welfare is a part of the national system of emergency management in Sweden.
Andra myndigheters information om covid-19
Senast uppdaterad:
Publicerad: