Ökad efterfrågan på rätt information om arbetet i svensk socialtjänst

Publicerad:
Med anledning av en ökad efterfrågan på information om socialtjänstens arbete och LVU publicerar Socialstyrelsen i dag samlad fakta.

Socialstyrelsens uppdrag är att stödja socialtjänsten i kommunerna genom att ge ut exempelvis handböcker, kunskapsstöd och informationsmaterial liksom att ta fram föreskrifter. Den senaste tidens desinformationskampanj som pågått bland annat på sociala medier, och där det framförs falska uppgifter om socialtjänstens arbete, har ökat behovet av korrekt information även för enskilda personer.

Därför har Socialstyrelsen i dag sammanställt information och samlade länkar till material som rör socialtjänstens område, både på svenska och flera andra språk. Det finns även svar på frågor om LVU, lagen om vård av unga, till en början på svenska men inom kort även på engelska och arabiska.

- Det är viktigt att vi är lyhörda och stöttar kommunerna och andra som arbetar med sociala frågor. Nu har vi fått förfrågningar om att ha mer material om LVU och hur svensk lagstiftning fungerar till en bredare målgrupp, även för familjer och enskilda personer. Därför tar vi fram detta i samråd med Svenska Institutet, säger Olivia Wigzell, Socialstyrelsens generaldirektör.

Barns rättigheter och behov i fokus

Ett viktigt budskap i den information som nu görs tillgänglig på Socialstyrelsens webbplats är att svensk socialtjänst arbetar för att barn ska få sina rättigheter och behov tillgodosedda. Den stora merparten av den hjälp som socialtjänsten erbjuder och beslutar om är frivillig och genomförs i samarbete med barn och föräldrar. Utgångspunkten för socialtjänsten är att stötta familjen.

- Att arbeta med att stärka tilliten är ett långsiktigt arbete som socialtjänsten gör, bland annat tillsammans med skolan, hälso- och sjukvården och civilsamhällets organisationer. En del i detta är det uppsökande arbete som socialtjänsten genomför för att sprida kunskap om det stöd och den hjälp man kan få, en annan viktig del är information och delaktighet för de personer som får stöd och hjälp från socialtjänsten, säger Olivia Wigzell.

- Det är viktigt att vi tillsammans arbetar med tillitsfrågor. Socialstyrelsen stöttar socialtjänsten bland annat genom stöd för förebyggande arbete i utsatta områden och utvecklingsprojekt som har fokus på samverkan i tidiga insatser, säger hon och fortsätter:

- Arbetet inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård är viktigt, men också utsatt. Det är viktigt att socialtjänstens medarbetare har förutsättningar att utföra sitt arbete, utan att riskera att utsättas för hot.

 

Fakta LVU, lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

LVU kom till år 1990, men Sverige har även tidigare haft lagar som reglerar omhändertaganden av barn.

Lagen erbjuder en möjlighet för samhället att skydda barn som är utsatta för påtagliga risker men då det samtidigt saknas samtycke för den vård som barnet behöver. I de allra flesta fall är det alltså inte aktuellt att använda LVU.

Med stöd i LVU kan socialnämnden i kommunen fatta beslut mot barns och föräldrars vilja i vissa särskilda situationer. Kraven för att LVU ska gå att tillämpa är:

- Det ska finnas en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas.

- Det kan handla om antingen missförhållanden i hemmiljön eller den unges eget beteende.