Nya rekommendationer för socialtjänstens arbete med barn och brott

Publicerad:
Forskning visar att det finns verkningsfulla metoder för barn som uppvisar allvarliga riskbeteenden och som löper hög risk för fortsatt normbrytande beteende och återfall i brott. Däremot är det inte alla kommuner som erbjuder insatserna. I dag presenterar Socialstyrelsen ett kunskapsstöd med samlade metoder för barn 6-17 år som alla kommuners socialtjänster bör erbjuda.

Socialstyrelsen har för första gången tagit fram ett kunskapsstöd med rekommendationer om psykosociala insatser som socialtjänsten bör använda för barn som löper hög risk för fortsatt normbrytande beteende. I stödet presenterar Socialstyrelsen fem rekommendationer om insatser som socialtjänsten bör erbjuda till barn 6–11 år respektive 12–17 år.

- Det är viktigt att uppmärksamma även de yngre barnen. Dels eftersom vi vet att det är centralt att insatser sätts in tidigt när ett barn uppvisar normbrytande beteende och dels eftersom de stöd som tidigare tagits fram ofta fokuserat på tonåringar, säger Jenny Jakobsson, utredare på Socialstyrelsen.

Riktar sig både mot barn och föräldrar

De insatser Socialstyrelsen nu rekommenderar riktar sig oftast till både barn och deras föräldrar. Det handlar om strukturerade metoder som är baserade på social inlärningsteori och KBT och som fokuserar på kända riskfaktorer för brottsligt beteende. För de yngre barnen handlar det om föräldraskapsstödsprogram och gruppbaserad färdighetsträning. För de äldre barnen handlar det om strukturerad familjebehandling, individuell beteende- och färdighetsträning samt placering i behandlingsfamilj, som alternativ till institutionsvård. I kunskapsstödet avråds också socialtjänsten från att använda konsekvensprogram med syfte att avskräcka från brott eftersom sådana har visat sig öka risken för fortsatt kriminalitet.

- De rekommendationer vi nu tagit fram baseras på ett stort vetenskapligt underlag och har tagits fram i samverkan med externa experter liksom företrädare från socialtjänsten. Flera av rekommendationerna inrymmer olika namngivna metoder vilket ger socialtjänsten utrymme att välja beroende på vad man har möjlighet att erbjuda, säger Jenny Jakobsson.

Erbjuds inte i alla kommuner

Många av insatserna har funnits i Sverige under flera år, men det är inte alla kommuner som erbjuder dem. Socialstyrelsens öppna jämförelser visar att 40 procent av landets kommuner och stadsdelar inte använder något av de föräldraskapsstödsprogram som Socialstyrelsen nu rekommenderar för gruppen 6-11-åringar. Och mindre än hälften av kommunerna erbjuder de metoder för familjebehandling som finns med bland rekommendationerna för 12-17-åringarna.

- Socialtjänsten arbetar intensivt med den här målgruppen, men de insatser som ges är sällan vetenskapligt utvärderade. Utan kunskap om insatsernas nytta riskerar vi att ge overksamma eller i värsta fall skadliga insatser. I det här kunskapsstödet visar vi att de rekommenderade insatserna är effektiva. Tillgången till de här insatserna behöver öka och det ska inte spela någon roll var i landet man bor, säger Jenny Jakobsson.

En rekommendation i kunskapsstödet utmärker sig i och med att de berörda metoderna ännu inte finns i Sverige. Det handlar om multimodal färdighetsträning för barn i låg- och mellanstadieåldern, en typ av insats som bland annat erbjuds inom socialtjänsten i Norge, Danmark och Finland.

- I Nordamerika har de här metoderna funnits i årtionden, men i Sverige är de okända för de flesta. Men att en insats sällan eller aldrig erbjuds betyder inte att vi ska avstå från att rekommendera den om forskningen visar att den kan göra nytta, säger Jenny Jakobsson.

Kunskapsstödet innehåller mer än rekommendationer

Kunskapsstödet ger också vägledning kring planering och val av insatser i enskilda ärenden. Utgångspunkten är de riskfaktorer hos och runt barnet som antas driva hans eller hennes beteendeproblem.

- För att ge önskvärd effekt behöver insatserna utgå från det unika barnets behov. Även de insatser vi rekommenderar måste föregås av individuell bedömning och matchning, säger Jenny Jakobsson.

Kunskapsstödet belyser även vikten av att stödja familjens motivation och beskriver hur insatserna kan utformas för att bli kraftfulla och för att de positiva resultat som uppnås ska kunna upprätthållas över tid. Socialstyrelsen kommer att erbjuda stöd till lokal kunskapsutveckling och implementering av kunskapsstödet bland annat i samverkan med de regionala stödstrukturer som finns för socialtjänsten.

Rekommenderade insatser

  • Socialstyrelsen kommer med två rekommendationer för barn 6–11 år med hög risk för fortsatt normbrytande beteende. Dels handlar det om att socialtjänsten bör erbjuda beteendebaserade föräldraskapsstödsprogram. Dels bör de erbjuda multimodala KBT-baserade färdighetsträningsprogram
  • För barn och unga 12–17 år kommer Socialstyrelsen med tre rekommendationer; att socialtjänsten bör erbjuda strukturerad familjebehandling i öppenvård, Treatment Foster Care Oregon som alternativ till institutionsvård samt strukturerad, individuell KBT-baserad beteende- och färdighetsträning.
  • Socialstyrelsen ger också en rekommendation om en åtgärd som socialtjänsten inte bör erbjuda och det är konsekvensprogram av typen Scared Straight.

Kontakt

Jenny Jakobsson
Telefon: 075-247 44 98