Informationen till invånarna om fast läkarkontakt behöver bli bättre

Publicerad:
De flesta regioner har beslutat om åtgärder med anledning av Socialstyrelsens nationella riktvärde för fast läkarkontakt, det visar resultat från en ny analys från myndigheten. Samtidigt krävs ytterligare insatser i regionerna för att fler invånare ska få en fast läkarkontakt. Det är bland annat stor skillnad mellan regionernas uppgifter om hur många som har en fast läkarkontakt och invånarnas uppfattning om huruvida de har en ordinarie läkare som de vanligtvis går till.

En viktig del i arbetet med att stärka primärvården är att fler invånare ska ha en fast läkarkontakt, en namngiven läkare som bland annat kan samordna olika vårdinsatser och skapa kontinuitet. Enligt patientlagen ska alla ha möjlighet att välja en fast läkarkontakt i primärvården. 

En ny enkätanalys från Socialstyrelsen visar att merparten av regionerna, 17 av 21, har beslutat om åtgärder med anledning av Socialstyrelsens nationella riktvärde för fast läkarkontakt - 1 100 invånare per specialist och 550 invånare per ST-läkare i allmänmedicin.

– Det är positivt att de allra flesta regioner arbetar mot målet att nå riktvärdet som Socialstyrelsen har satt upp. Samtidigt ser vi i analysen att arbetet behöver bli mer enhetligt och informationen till invånarna bli bättre. Mot bakgrund av utmaningar med kompetensförsörjningen av många professioner i primärvården behöver arbetet vara uthålligt och långsiktigt, säger enhetschef Maria Hilberth på Socialstyrelsen.

I Socialstyrelsens årliga enkät till regionerna följs också hur många invånare som har en fast läkarkontakt. Enligt regionernas svar för 2023 har i genomsnitt 59 procent av invånarna en namngiven fast läkarkontakt, att jämföra med 53 procent 2022.

Samtidigt pekar flera faktorer på att svaren i huvudsak handlar om hur många som har en angiven läkare i regionernas listnings- eller journalsystem. När regionernas svar jämförs med den årliga enkätundersökningen ”Vården ur befolkningens perspektiv”, som görs för att mäta svenskars syn på vården, så svarar betydligt färre att de har en ordinarie läkare som de vanligtvis går till.

– Många invånare tycks inte känna till att de har en fast läkarkontakt, vilket tyder på att informationen från regionen till invånarna om hur de kan få kännedom om sin fasta läkarkontakt behöver bli bättre. Vår analys visar också att regionerna behöver arbeta mer enhetligt med att mäta och följa upp införandet fast läkarkontakt för att vi ska kunna säkerställa att utvecklingen går i rätt riktning och med rimligt tempo, säger Maria Hilberth, enhetschef på Socialstyrelsen.

Flera regioner rapporterar om pågående insatser

Flera regioner rapporterar om pågående insatser för att förbättra rapporteringen om fast läkarkontakt. Endast en region, Blekinge, uppger sig dock kunna följa om invånaren gjort ett aktivt val av fast läkare.

– I Blekinge uppges samtliga invånare som har en fast läkarkontakt, 18 procent, också ha gjort ett aktivt val. Det tyder på ett annat arbetssätt som utgår mer från hur invånarnas perspektiv kan följas upp. Den rapporterade andelen invånare som har fast läkarkontakt i Blekinge är dock lägre i den nationella jämförelsen mellan regionerna.

Enligt enkätundersökningen går det bara i drygt hälften av regionerna, elva stycken, att få svar via 1177 om vem ens fasta läkarkontakt är. I övriga regioner kan informationen fås via läkare eller annan personal på vårdcentralen.

– För att vi ska leva upp till lagstiftningen om fast läkarkontakt behöver informationen till invånare om möjligheten till fast läkarkontakt öka och bli mer enhetlig. Det är också viktigt att man som invånare enkelt kan få kännedom om vem den fasta läkarkontakten är. Det kan leda till ökad trygghet och kontinuitet för invånarna. En stärkt primärvård är en viktig del i arbetet för att utveckla hela hälso- och sjukvårdssystemet och nå målen om en god och nära vård, säger Maria Hilberth.

Fast läkarkontakt ingår i arbetet med omställningen till en god och nära vård. Socialstyrelsen stödjer omställningen och utvecklingen av funktionen fast läkarkontakt med olika former av material, i dialog med regionerna.

 

Fakta

  • Enligt lagen ska alla i en region kunna välja och få tillgång till en fast läkarkontakt. Regionerna ska också säkerställa att patienterna får information om vem som är deras fasta läkarkontakt, enligt de överenskommelser som gjorts mellan regeringen och SKR kring omställningen till god och nära vård.
  • Socialstyrelsen följer årligen upp omställningen till god och nära vård, och som en del av detta görs en enkät bland regionerna om hur stor andel invånare som har fast läkarkontakt. Resterande uppföljning publiceras i augusti 2024.
  • Enligt regionernas rapportering har andelen invånare med fast läkarkontakt ökat mellan 2022 och 2023, och av de regioner som svarat på enkäten uppges i snitt 59 procent ha en fast namngiven läkarkontakt. Fem regioner har dock inte kunnat rapportera in uppgifter om namngiven fast läkarkontakt för 2023.
  • 20 av 21 regioner har svarat att de har rutiner för dokumentation och registrering av fasta läkarkontakter.
  • 17 av 21 regioner har beslutat om åtgärder med anledning av Socialstyrelsens nationella riktvärde för fast läkarkontakt - 1 100 invånare per specialist och 550 invånare per ST-läkare i allmänmedicin.
  • Undersökningen ”Vården ur befolkningens perspektiv” (även kallad IHP-undersökningen) genomförs av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. I undersökningen uppger ungefär en tredjedel att de har en ordinarie läkare som de vanligtvis går till för vård.
Uppföljning av regionernas arbete med fast läkarkontakt
Uppföljning av regionernas arbete med fast läkarkontaktArtikelnummer: 2024-4-9053|Publicerad: 2024-04-26

Kontakt

Maria Hilberth
Telefon: 075-247 35 15