Vi har just nu problem med sökfunktionen på webbplatsen

Just nu fungerar inte sökfunktionen här på Socialstyrelsen.se. Vi arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt.

Tack för ditt tålamod.

Fast läkarkontakt

Fast läkarkontakt är en viktig del i utvecklingen mot en god och nära vård. Socialstyrelsens stödmaterial om fast läkarkontakt kan användas av verksamheter som ska utveckla arbetssättet.

För personer med komplexa behov, som till exempel multisjuka äldre eller personer med kroniska sjukdomar, kan behovet av kontinuitet i form av en fast läkarkontakt vara extra stort. Det kan även finnas patienter som av andra skäl vill ha en fast läkarkontakt.

Socialstyrelsen har tagit fram material för att stödja vård- och hälsocentraler att dimensionera och utveckla uppdraget fast läkarkontakt på ett sätt som är förenligt med verksamhetens uppdrag och arbetsmiljö.

Stödmaterialen vänder sig till regioner, vårdgivare, verksamhetschefer och vårdpersonal i primärvården. De kan vara ett underlag vid ett systematiskt kvalitetsarbete på vård- eller hälsocentralen, till exempel i arbetet med att utveckla arbetssättet samt fördela och dimensionera antalet invånare per fast läkarkontakt. Materialen kan också bidra till dialog om kontinuitet och dess olika aspekter.

Kompetensmål för fast läkarkontakt i primärvården

Socialstyrelsen har tagit fram kompetensmål för en fast läkarkontakt i primärvården. Kompetensmålen anger de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som Socialstyrelsen bedömer är särskilt centrala för uppdraget som fast läkarkontakt i primärvården. Stödet ska kunna användas i bedömning av kompetens och kompetensutveckling och för att rikta kompetenshöjande insatser på ett ändamålsenligt sätt. Utgångspunkten för kompetensmålen är det allmänmedicinska arbetssättet och förhållningssättet.

Nationellt riktvärde för fast läkarkontakt i primärvården

Socialstyrelsen har tagit fram ett nationellt riktvärde för antalet invånare som en läkare som arbetar i primärvården kan vara fast läkarkontakt för. Riktvärdet lanserades i april 2022.

Nationellt riktvärde för fast läkarkontaktArtikelnummer: 2024-4-9065|Publicerad: 2024-04-26

Stödmaterial för dimensionering av fast läkarkontakt

Stödmaterial för dimensionering av fast läkarkontakt presenterar de fyra material som Socialstyrelsen tagit fram för att stödja planering, reflektion och samtal med medarbetare.

Stödmaterial
Stödmaterial för dimensionering av fast läkarkontaktArtikelnummer: 2021-7-7480|Publicerad: 2021-07-01

Vägledning – Stöd för arbetssättet fast läkarkontakt

Vägledningen för fast läkarkontakt vänder sig till regioner, vårdgivare, verksamhetschefer och professioner i primärvården. Vägledningen är tänkt att öka kunskapen om funktionen och arbetssättet med fast läkarkontakt. Den kan vara ett stöd i det pågående arbetet med att utveckla kontinuiteten i primärvården och utvecklingen av att fler patienter får en fast läkarkontakt. Vägledningen har uppdaterats efter synpunkter på remissversionen.

Vägledning
Stöd för funktionen och arbetssättet med fast läkarkontaktArtikelnummer: 2021-12-7726|Publicerad: 2022-02-07

Meddelandeblad

Meddelandebladet syftar till att ge en ökad kunskap om reglerna och förarbetena till regleringen om fast läkarkontakt.

Meddelandeblad
Fast läkarkontakt m.m. – MeddelandebladArtikelnummer: 2021-7-7474|Publicerad: 2021-07-01

Reflektionsmaterial för arbetsplatsträffar och andra planeringstillfällen om arbetssättet fast läkarkontakt

Reflektionsmaterialet består av en Powerpoint med reflektionsfrågor som berör verksamheten och medarbetarna. Det kan användas vid planeringsmöten och arbetsplatsträffar och syftar till att involvera samtliga medarbetare i verksamhetsnära frågor. Materialet innehåller en kortfattad beskrivning av vad funktionen fast läkarkontakt innebär och tre reflektionsområden:

  1. Rutiner och arbetssätt
  2. Personal och kompetens
  3. Information och kommunikation.
Reflektionsmaterial
Material för utveckling av funktionen fast läkarkontaktArtikelnummer: 2021-7-7483|Publicerad: 2021-07-01

Planeringsverktyg för dimensionering av fast läkarkontakt

Planeringsverktyget består av två beräkningsunderlag i Excelformat – en enhetsdel och en läkardel. Verktyget syfte är att vara en hjälp att kartlägga, analysera och planera för fast läkarkontakt utifrån den lokala vårdenhetens förutsättningar, läkarresurser och patienternas vårdbehov. Efter att en kartläggning har gjorts kan verksamhetschef och läkare gemensamt gå igenom resultatet och reflektera över antalet invånare som den enskilde läkaren skulle kunna vara fast läkarkontakt för, och vilka förutsättningar som behövs för att skapa en god kontinuitet för patienterna. Planeringsverktyget har uppdaterats efter synpunkter på remissversionen.

Planeringsverktyg
Frågor och svar
Frågor och svar fast läkarkontaktArtikelnummer: 2021-7-7482|Publicerad: 2021-07-01

Uppföljning av regionernas arbete med fast läkarkontakt 2023

Fast läkarkontakt är en viktig del i omställningen till en god och nära vård. Socialstyrelsen följer utvecklingen bland annat genom den enkät som regionerna besvarar inom ramen för uppföljningen av god och nära vård. I detta faktablad presenteras resultaten om fast läkarkontakt för 2023.

Uppföljning av regionernas arbete med fast läkarkontaktArtikelnummer: 2024-4-9053|Publicerad: 2024-04-26
Senast uppdaterad:
Publicerad: