Fortsatt ökad förskrivning av adhd-läkemedel efter att fler diagnostiserats

Publicerad:
I takt med att allt fler vuxna och barn får diagnosen adhd ökar även förskrivningen av adhd-läkemedel. Över 146 000 svenskar hämtade ut minst ett recept under 2020, att jämföra med drygt 130 000 året innan. Det visar ett faktablad från Socialstyrelsen.

Bättre kunskap och ökad medvetenhet har bidragit till att andelen personer som diagnostiseras med adhd har ökat de senaste 15 åren. Kriterierna för att få diagnosen har också ändrats något genom åren så att fler omfattas.

– Symtomen är uppmärksamhetssvårigheter, impulsivitet och hyperaktivitet, konstaterar Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen.

Detta har inneburit att det skrivs ut allt fler recept på adhd-läkemedel, ökningen har skett i alla åldersgrupper och bland båda könen. Under fjolåret tog förskrivningarna lite extra fart, till skillnad från antidepressiva mediciner som minskade.

– Den förhållandevis stora ökningen just under pandemin kan troligen förklaras av att det varit möjligt att beta av långa köer för utredningar med följd att fler har fått diagnos. De som väntat länge på en adhd-utredning avbokar kanske ogärna en tid medan det fanns andra som undvek att söka akut vård inom psykiatrin på grund av oro för smitta eller att man inte velat belasta sjukvården, säger Peter Salmi.

Fler pojkar än flickor

Pojkar under 18 år stod för närmare 50 procent av uttagen i hela gruppen av pojkar och män 2020, motsvarande andel bland flickor var knappt 30 procent. Flera studier har visat att flickor med adhd kan ha en annan symptombild än pojkar och därför uppmärksammas i mindre utsträckning.

– Flickor med adhd diagnostiseras också senare än pojkar, vilket leder till att flickor eller kvinnor förskrivs läkemedel senare i åldrarna än pojkar, säger Peter Salmi.

Socialstyrelsen uppskattar att 4,5 procent av flickorna och nästan 9 procent av pojkarna mellan 10 och 17 år hade en adhd-diagnos 2020, att jämföra med 2,9 respektive 7,1 procent 2015. Totalt 3,4 procent av flickorna och 6,6 procent av pojkarna tog ut minst ett recept på adhd-läkemedel, det vill säga 75 procent av de som diagnostiserats.

– Generellt påbörjar inte omkring 25 procent i åldersgruppen någon läkemedelsbehandling efter adhd-diagnos. Det kan till exempel finnas en samsjuklighet som gör det rimligt att avstå, säger Peter Salmi.

Stor variation i landet

De regionala variationerna var stora. Region Gotland toppade listan över regioner med flest förskrivningar. Där hämtade en av tio pojkar i åldern 10-17 år , 9,8 procent, och 5,9 procent av flickorna, ut minst ett recept med adhd-läkemedel 2020. Längst ned på listan fanns Region Jönköping där motsvarande siffror var 4,5 respektive 1,7 procent.

– Variationerna kan till exempel bero på skillnader i tillgänglighet till utredningar, säger Peter Salmi.

Det finns flera godkända adhd-läkemedel och de som framför allt förskrivs tillhör gruppen centralstimulantia, som är narkotikaklassade. De verkar genom att öka halterna av noradrenalin och dopamin.

– Läkemedlen ökar uppmärksamheten och förbättrar förmågan till koncentration, samtidigt som de minskar impulsivitet och hyperaktivitet, säger Peter Salmi.

Kontakt

Peter Salmi, utredare
Telefon: 075-247 38 87