Förebyggande hälsoarbete ökar men fler insjuknar i cancer

Publicerad:
Av årets lägesrapport om tillståndet och utvecklingen inom svensk hälso- och sjukvård och tandvård framgår att allt fler regioner arbetar förebyggande genom hälsosamtal. Samtidigt som dödligheten i behandlingsbara sjukdomar minskar ökar insjuknandet i cancer och obesitas. "När det gäller tillgänglighet ser vi fortsatt en oroande trend för väntetider inom barn och ungdomspsykiatrin", säger Ingrid Schmidt, projektledare på Socialstyrelsen.

Den grundläggande hälsan i Sverige är fortsatt god i en internationell jämförelse. Andelen som lever fem år efter en cancerdiagnos ökar och allt färre personer med kroniska sjukdomar behöver sjukhusvård. Det framgår också att dödligheten i många sjukdomar som kan både förebyggas och behandlas har minskat kraftigt mellan 2013 och 2021. Även vårdskadorna har minskat under samma period. Munhälsan förbättras också successivt, även om skillnader mellan socioekonomiska grupper alltjämt kvarstår.

Oroande utveckling för övervikt och obesitas

Samtidigt står det klart att hälso- och sjukvården står inför en rad komplexa utmaningar. En oroande utveckling handlar om övervikt och obesitas som idag är en av de främsta orsakerna till sjukdom och att man dör i förtid i Sverige. Antalet personer med obesitas har sedan 1980-talet tredubblats bland vuxna och femdubblats bland barn,

– Här har vi en stor utmaning för sjukvården framöver. Övervikt och obesitas ökar risken för typ 2-diabetes, cancer och hjärt-kärlsjukdom, men även depression och social stigmatisering. För barn och unga är risken stor att tillstånden finns kvar i vuxen ålder och att det påverkar den fysiska och psykiska hälsan, säger Ingrid Schmidt som varit projektledare för rapporten.

Socialstyrelsen publicerade under förra året nationella riktlinjer för obesitas där bland annat vikten av kompetensutveckling i verksamheterna lyftes. En annan viktig omställning i hälso- och sjukvården som behöver ske och som lyfts i rapporten är vikten av att prioritera det hälsofrämjande och förebyggande arbetet.

– Vi ser att intresset för riktade hälsodialoger har ökat och idag erbjuds hälsosamtal i över hälften av landets 21 regioner och vi vet att fler är på gång. Detta arbetssätt tror vi är viktigt att regionerna fortsätter att utveckla för att vända trenden, säger Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell.

Långa väntetider till barn- och ungdomspsykiatrin

Ett annat område med stora utmaningar handlar om långa väntetider för barn och unga med psykisk ohälsa. Trots att fler personer anställts inom barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, har andelen barn – och unga som fått ett första besök inom 30 dagar minskat från 82,2 procent under 2015 till 50,7 procent under 2022. Väntetiderna varierar stort mellan landets regioner.

– En anledning är ökningen av antalet barn och unga som söker vård för psykisk ohälsa, bland annat depression, ätstörningar och ADHD. Det här är en utmaning som är känd och regionerna provar nya arbetssätt för att minska väntetiderna. En intressant trend, i spåren av pandemin, är att vi ser att intresset för så kallad existentiell hälsa ökat både i Sverige och i andra länder, säger Ingrid Schmidt.

Lägesrapport 2023. Hälso- och sjukvård och tandvård

Mer från lägesrapporten

  • Dödligheten i sjukdomar som kan förebyggas och behandlas har minskat från 59 till 49 personer per 100 000 invånare mellan 2013 och 2021. Andelen som lever fem år efter en cancerdiagnos har ökat från 54,6 procent till 62,8 procent under det senaste decenniet.
  • Cancerfallen har ökat under lång tid, både i antal individer och i antal tumörer. Förklaringarna är flera, bland annat att vi blir allt äldre och att tidig upptäck spelar in. Levnadsvanor spelar också stor roll för utvecklingen.
  • Vårdskadorna minskade mellan 2013 och 2021. Exempelvis har andelen av samtliga vårdrelaterade infektioner som bedöms vara undvikbara minskat från 64 procent 2013 till 43 procent 2021.
  • Klimatförändringarna förväntas påverka både människors hälsa och hälso-och sjukvården. Det handlar om hälsoeffekter på grund av temperaturhöjningar, exempelvis när det gäller infektionssjukdomar, men också tillstånd som exempelvis KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) och hjärtinfarkt.
  • Regionerna arbetar i allt högre utsträckning med att minska hälso- och sjukvårdens egen klimatpåverkan, bland annat genom strategier för minskade utsläpp och återvinning, I Sverige svarar sjukvården för drygt 20 procent av den offentliga sektorns utsläpp och 4,4 procent av de totala utsläppen – vilket är i nivå med flyget.
  • De utmaningar som beskrivs i rapporten och som även är gemensamma för många länder efter pandemin, är arbetet med att stärka krisberedskapen, förbättra primär- och närvård och att öka det preventiva och hälsofrämjande arbetet.

Kontakt

Ingrid Schmidt, projektledare
Telefon: 075-247 39 98

Kontakt

Olivia Wigzell, generaldirektör