Färre dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar

Publicerad:
År 2018 avled 903 personer till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar. Det är en minskning med drygt sex procent jämfört med föregående år, visar statistik från Socialstyrelsen.

– Färre dödsfall var kopplade till olika fentanyler under 2018 jämfört med 2017. Samtidigt är det för tidigt att säga om detta är ett trendbrott. Antalet dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar har gått upp och ner de senaste åren, säger Daniel Svensson, utredare på Socialstyrelsen.

De senaste åren har i snitt cirka 900 personer per år avlidit till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar. Av dessa var cirka hälften olycksfallsförgiftningar (överdoser), och en fjärdedel suicid. I resterande fall har det inte gått att avgöra om det funnits någon avsikt bakom förgiftningen.

Zopiklon den vanligaste substansen

Sömnmedlet zopiklon var den enskilt vanligaste substansen bland alla dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar under perioden 2012-2018, tätt följd av opioiderna metadon, buprenorfin och heroin. Bland olycksfallsförgiftningar är olika sorters opioider mest förekommande. Sömn- och lugnande medel dominerar bland suiciddödsfallen.

I cirka hälften av dödsfallen 2012-2018 har fler än en substans bidragit till dödsfallet, och i närmare 30 procent av fallen nämns tre eller fler substanser. Den vanligaste kombinationen var buprenorfin och alprazolam.

Den övergripande bilden är att en mycket stor andel av de som avlidit till följd av läkemedels- eller narkotikaförgiftningar har haft kontakt med den slutna eller specialiserade hälso- och sjukvården, vilket syns i form av psykiatriska diagnoser under perioden 2013-2018.

– Bland män är tidigare missbruksdiagnoser vanligast. Bland kvinnor är förstämningssyndrom, där depression ingår, vanliga, säger Jeroen de Munter, statistiker på Socialstyrelsen.

Antalet dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar:

År 2018: 903
År 2017: 962
År 2016: 916
År 2015: 954
År 2014: 939
År 2013: 815
År 2012: 775
År 2011: 711
År 2010: 722
År 2009: 728

Fakta om läkemedels- och narkotikaförgiftningar:

  • Avsikten bakom ett dödsfall grupperas som olycksfall (överdos), avsiktligt självtillfogad (suicid) eller oklar (avsikten har inte gått att avgöra).
  • Läkemedels- och narkotikaförgiftningar är vanligare bland män än bland kvinnor. Bland män är olycksfallsförgiftningar (överdos) vanligast medan det bland kvinnor är vanligast med suicid.
  • Det finns en tydlig skillnad i åldersfördelningen mellan män och kvinnor. Dödsfallen bland män är vanligast i yngre åldrar medan dödsfallen bland kvinnor är vanligare bland något äldre personer.
Statistik om dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar

Kontakt

Daniel Svensson
Telefon: 075-247 35 11

Kontakt

Jeroen de Munter
Telefon: 075-247 42 43