Antalet organdonatorer i Sverige det högsta hittills

Publicerad:
Förra året blev 192 avlidna personer organdonatorer. Det är den högsta siffran som noterats sedan den gemensamma statistiken för de skandinaviska länderna, Scandiatransplant, började redovisas. Och detta trots den pågående pandemin med alla utmaningar det inneburit för hälso- och sjukvården med en extra hög belastning.

De 192 avlidna personer som blev donatorer förra året bidrog till att 631 organ kunde transplanteras till svårt sjuka patienter.

– Det är fantastiskt att många liv har kunnat räddas genom organtransplantation – trots att vi för andra året fortsatt befinner oss i en pandemi. Sjukvården, inte minst intensivvården, har gjort ett stort arbete för att upprätthålla donationsverksamheten, säger Anna Aldehag, enhetschef för Nationellt Donationscentrum på Socialstyrelsen.

En del av ökningen beror på att fler donationer har kunnat genomföras efter att döden inträffat efter ett cirkulationsstopp, så kallad DCD (Donation after Circulatory Death). Totalt blev 27 personer donatorer genom DCD förra året, vilket är det högsta antalet sedan DCD började införas i Sverige. Flest donationer, 165, gjordes möjliga genom DBD (Donation after Brain Death), då döden inträffar efter en svår och nytillkommen hjärnskada.

Positiv utveckling den senaste tioårsperioden

Organ- och vävnadsdonation från avlidna har haft en positiv utveckling under det senaste decenniet i Sverige. Detta är en följd av ett målmedvetet donationsfrämjande arbete inom hälso- och sjukvården. Men även om antalet donatorer alltså ökar finns ett fortsatt stort behov av donerade organ. Under 2021 var det 33 personer som dog uppsatta på väntelistan.

– Vårdens donationsfrämjande arbete är centralt för donationsresultaten. En grundförutsättning för detta är en fortsatt hög donationsvilja hos befolkningen. Vi vill uppmuntra fler att ta ställning till organ- och vävnadsdonation. Det är bra om den enskilde själv tar ställning eftersom det underlättar för närstående och för vården, säger Josefina Meyer, utredare på Nationellt Donationscentrum.

Färre än var femte finns med i Donationsregistret

Donationsviljan är fortsatt hög i Sverige, 8 av 10 säger sig vara positivt inställda till att donera sina organ och vävnader, men bara 2 av 10 finns med i donationsregistret. I donationsregistret går det lätt att anmäla sin inställning, oavsett om man är positiv till att donera sina organ och vävnader eller inte. Det är också viktigt att man berättar om sin inställning för närstående.

Fakta

En avliden person kan donera flera organ. Men det är relativt få personer som kan komma i fråga som organdonatorer då det är en rad kriterier som måste vara uppfyllda. Ett av dem är att donatorn måste ha avlidit på en intensivvårdsavdelning. Om samtycke till donation finns och donatorn är medicinskt lämplig kan beslut om donation fattas. I donationsregistret kan alla registrera sin vilja, oavsett ålder, sjukdomar eller levnadsvanor. De flesta som får en transplantation får en njurtransplantation, därefter kommer lever, hjärta och lungor.

Antal avlidna organdonatorer per år:

2021: 192

2020: 174

2019: 191

2018: 182

2017: 188

2016: 185

2015: 167

Kontakt

Josefina Meyer
Telefon: 075-247 40 95

Kontakt

Helena Almén, medicinskt sakkunnig
Telefon: 075-247 37 87