Sterilisering

Den som fyllt 25 år har själv rätt att besluta om han eller hon ska steriliseras. Den som är myndig – men under 25 år – kan ansöka om att få tillstånd till sterilisering av Socialstyrelsen. I båda fallen måste man vara bosatt i Sverige.

Den 1 april 2016 trädde Socialstyrelsens föreskrifter om sterilisering (HSLF-FS 2016:6) i kraft. Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:1) om verkställighet av steriliseringslagen (1975:580) upphörde därmed att gälla.

De nya föreskrifterna innebär bland annat förtydligande av förfarandet när en person som har fyllt tjugofem år vill bli steriliserad, 2 § steriliseringslagen. Till exempel ska läkaren som nekar att sterilisera en person upprätta ett skriftligt beslut om varför personen inte får steriliseras. Beslutet tillsammans med övriga relevanta handlingar ska omedelbart överlämnas till Socialstyrelsen.

Utöver detta förtydligande innebär de nya föreskrifterna att nya blanketter för ansökan om sterilisering, bekräftelse av mottagen information och läkarutlåtande ska användas. 

Om sökanden är myndig men under 25 år

Ansökan om sterilisering av personer som är myndiga men under 25 år ska prövas av Rättsliga rådet.

En person kan få tillstånd om han eller hon riskerar att överföra arvsanlag till sina barn som kan medföra allvarlig psykisk störning, svår kroppslig sjukdom eller svårt lyte (genetisk indikation enligt 3 § 1 steriliseringslagen).

Om sökanden är en kvinna under 25 år, och en graviditet skulle medföra allvarlig fara för hennes liv eller hälsa på grund av sjukdom, kroppsfel eller svaghet, kan hon också få tillstånd till sterilisering (medicinsk indikation enligt 3 § 2 steriliseringslagen).

Även i samband med ansökan om fastställande av könstillhörighet kan en person som är under 25 år få tillstånd till sterilisering (enligt 3 § 3 steriliseringslagen).

Ärenden om sterilisering prövas av Rättsliga rådet enligt steriliseringslagen.

Senast uppdaterad:
Publicerad: