Partnerskap för kunskapsstyrning

För att stärka den nationella kunskapsstyrningen har ett antal myndigheter i Rådet för styrning med kunskap ingått partnerskap med kommuner och regioner. Socialstyrelsen arbetar i både Partnerskapet för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård och i Partnerskapet för kunskapsstyrning inom socialtjänsten.

Partnerskap för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården

Socialstyrelsen ingår tillsammans med fem myndigheter i ett partnerskap med regionernas nationella system för kunskapsstyrning av hälso- och sjukvård. Vi arbetar för en gemensam kunskapsstyrning där vi kompletterar varandra och skapar en sammanhängande helhet. Arbetet behövs för att resurserna i hälso- och sjukvården ska användas på bästa sätt och för att bästa möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid varje möte mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patienter.

I partnerskapet ingår myndigheter i Rådet för styrning med kunskap:

 • Socialstyrelsen
 • Läkemedelsverket
 • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)
 • eHälsomyndigheten
 • Folkhälsomyndigheten tillsammans med Styrgruppen (SKS) för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Målet är en god vård

Det övergripande målet med partnerskapet är att samverka för en god vård, det vill säga att hälso- och sjukvården är:

 • kunskapsbaserad
 • säker
 • individanpassad
 • jämlik
 • tillgänglig
 • effektiv.

Mer information om Partnerskapet finns på kunskapsstyrningvard.se.

Vid frågor om partnerskapet, kontakta kansliet genom att mejla kunskapsstyrning-vard@skr.se.

Kontaktpersoner är Marie Lawrence, SKR och Åsa Welin, Socialstyrelsen.

Partnerskap för kunskapsstyrning inom socialtjänsten

Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) arbetar tillsammans med representanter för de regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS) genom ett partnerskap mellan lokal, regional och nationell nivå. Även flera andra myndigheter i Rådet för styrning med kunskap medverkar (E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, SBU, Forte och Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd).

Partnerskapets syfte är att bidra till ökad samverkan, dialog och samordning av initiativ som kan bidra till behovsanpassad kunskapsutveckling, till bättre stöd för implementering och till att kunskapen används.

Prioriterade områden 2023

Under 2023 arbetar partnerskapet bland annat med:

 • individbaserad systematisk uppföljning
 • kommunal hälso- och sjukvård
 • Yrkesresan – ett nationellt introduktion och kompetensutvecklingsprogram för socialtjänstens medarbetare
 • socialtjänstens tidiga insatser inom ekonomiskt bistånd och missbruk
 • en spridnings- och kunskapshöjande insats för Socialstyrelsens kunskapsstöd Insatser för att motverka fortsatt normbrytande beteende och återfall i brott

Parterna arbetar tillsammans och var för sig för en kunskapsbaserad socialtjänst. Samverkan leds och samordnas av ett nationellt kansli, en nationell arbetsgrupp och en nationell styrgrupp. Större delen av partnerskapet är dock praktiskt arbete, till exempel genom att vi startar gemensamma utvecklings- och förbättringsarbeten.

Mer information om Partnerskapet för stöd till kunskapsstyrning inom socialtjänsten finns på kunskapsguiden.se.

Kansli och kontakt

Socialstyrelsen har tillsammans med stödfunktionen vid Sveriges Kommuner och Regioner ett gemensamt kansli för partnerskapet. Kanslifunktionen planerar, förbereder och dokumenterar möten i arbetsgrupp, styrgrupp och då hela partnerskapet möts. Kansliet ansvarar också för att processleda de samverkansprojekt som pågår.

Kontaktpersoner vid kansliet Åsa Wassbäck, Socialstyrelsen och Camilla Wiberg, SKR

Kontakt

Åsa Wassbäck
Senast uppdaterad:
Publicerad: