Partnerskap för kunskapsstyrning

För att stärka den nationella kunskapsstyrningen har ett antal myndigheter i Rådet för styrning med kunskap ingått partnerskap med kommuner och regioner. Socialstyrelsen arbetar i både Partnerskapet för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård och i Partnerskapet för kunskapsstyrning inom socialtjänsten.

Partnerskap för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården

Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) arbetar tillsammans med representanter för de regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS) genom ett partnerskap mellan lokal, regional och nationell nivå. Partnerskapet ska genom samverkan bidra till att förbättra förutsättningarna för kunskapsstyrning. Även flera andra myndigheter i Rådet för styrning med kunskap medverkar (Myndigheten för delaktighet, E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, SBU och Forte).

I partnerskapet ingår myndigheter i Rådet för styrning med kunskap: Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), eHälsomyndigheten och Folkhälsomyndigheten tillsamman med Styrgruppen (SKS) för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Målet är en god vård

Det övergripande målet med partnerskapet är att samverka för en god vård, det vill säga att hälso- och sjukvården är:

 • kunskapsbaserad
 • säker
 • individanpassad
 • jämlik
 • tillgänglig
 • effektiv.

Mer information om Partnerskapet finns på kunskapsstyrningvard.se. Vid frågor om partnerskapet, kontakta kansliet genom att mejla kunskapsstyrning-vard@skr.se. Kontaktpersoner är Marie Lawrence, SKR och Åsa Welin, Socialstyrelsen.

Partnerskap med regionala samverkans- och stödstrukturer i socialtjänsten samt SKR

Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) arbetar tillsammans med representanter för de regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS) genom ett partnerskap mellan lokal, regional och nationell nivå. Även flera andra myndigheter i Rådet för styrning med kunskap medverkar (Myndigheten för delaktighet, E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, SBU och Forte).

Partnerskapets syfte är att bidra till ökad samverkan, dialog och samordning av initiativ som kan bidra till behovsanpassad kunskapsutveckling, till bättre stöd för implementering och till att kunskapen används.

Prioriterade områden 2020

Under 2020 arbetar Partnerskapet med:

 • individbaserad systematisk uppföljning
 • hälso- och sjukvård som bedrivs eller finansieras av kommuner
 • nationell gemensam introduktion och kompetensutveckling för medarbetare och chefer i myndighetsutövning inom barn och unga (yrkesresan)
 • implementering av nationella kunskapsstöd inom spelberoende
 • socialtjänstens tidiga insatser inom ekonomiskt bistånd och missbruk

Parterna arbetar tillsammans och var för sig för en kunskapsbaserad socialtjänst. Samverkan leds och samordnas av ett nationellt kansli, en nationell arbetsgrupp och en nationell styrgrupp. Större delen av partnerskapet är dock praktiskt arbete, till exempel genom att vi startar gemensamma utvecklings- och förbättringsarbeten.

Partnerskapet för stöd till kunskapsstyrning inom socialtjänsten presenteras som ett tema på kunskapsguiden.se.

Kansli och kontakt

Socialstyrelsen har tillsammans med stödfunktionen vid Sveriges Kommuner och Regioner ett gemensamt kansli för partnerskapet. Kanslifunktionen planerar, förbereder och dokumenterar möten i arbetsgrupp, styrgrupp och då hela partnerskapet möts. Kansliet ansvarar också för att processleda de samverkansprojekt som pågår.

Kontaktpersoner vid kansliet Åsa Wassbäck, Socialstyrelsen och Camilla Wiberg, SKR

Senast uppdaterad:
Publicerad: