Vem får suga i luftvägarna när en patient är kopplad till respirator? För hälso- och sjukvården.

När en patient är kopplad till respirator kan luftvägarna behöva sugas (rensas) för att ta bort slem och för att luften ska få fri passage till lungorna.

Vem får utföra uppgiften?

Det finns inga särskilda regler för vem som får suga i luftvägarna när en patient är kopplad till respirator. Det är ofta verksamhetschefen eller den arbetsledande chefen som fördelar arbetsuppgiften. Arbetsuppgiften kan även vara egenvård efter bedömning.

För många arbetsuppgifter i hälso- och sjukvården och tandvården finns det inga särskilda regler om vem som får utföra dem. Det betyder att hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens kan utföra arbetsuppgiften.

Vårdgivaren ansvarar för att planera, leda och kontrollera verksamheten så att den lever upp till kravet på god vård enligt allmänna regler i hälso- och sjukvården och tandvården. De allmänna reglerna ger en ram för hur arbetsuppgifter kan fördelas. De mest grundläggande reglerna rör vårdgivarens och hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar.

Publicerad: