Vem får besluta om och göra kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning? (särskilt reglerad). För hälso- och sjukvården

När en person tagits in med tvång (enligt LPT, LRV eller smittskyddslagen) får en kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning göras. Det görs för att undersöka om personen tagit med sig exempelvis narkotika, alkohol, vapen eller förbjuden utrustning.

Vem får utföra uppgiften?

Det är chefsöverläkaren som beslutar om vem som får göra kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning.

I övrigt finns det inga särskilda regler för vem som får göra kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning. Det är ofta verksamhetschefen eller den arbetsledande chefen som fördelar arbetsuppgiften.

För många arbetsuppgifter i hälso- och sjukvården och tandvården finns det inga särskilda regler om vem som får utföra dem. Det betyder att hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens kan utföra arbetsuppgiften.

Vårdgivaren ansvarar för att planera, leda och kontrollera verksamheten så att den lever upp till kravet på god vård enligt allmänna regler i hälso- och sjukvården och tandvården. De allmänna reglerna ger en ram för hur arbetsuppgifter kan fördelas. De mest grundläggande reglerna rör vårdgivarens och hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar.

Publicerad: