Vem får skriva intyg och utlåtande? (särskilt reglerad). För hälso- och sjukvården och tandvården.

Intyg och utlåtande används som underlag för bland annat ersättningsfrågor, tillstånd för körkort och när god man och förvaltare ska utses. Intyg skrivs också vid utredning av brott, tvångsvård och viss tandvård.

Vem får utföra uppgiften?

Det finns många regler om vem som får skriva intyg i hälso- och sjukvården och tandvården. Här redovisar vi några av de vanligaste områdena där intyg behövs.

Den som skriver ett intyg ska alltid ha tillräcklig kompetens och erfarenhet och vara opartisk.

Intyg om den vård som patienten har fått

Den som är skyldig att föra patientjournal ska skriva intyg om patientens vård om en patient vill ha det.

Intyg och utlåtanden i samband med brott

Rättsintyg hämtas in av polismyndigheten eller åklagarmyndigheten för att användas i en brottsutredning eller som bevis i en rättegång med anledning av brott. Det kan gälla till exempel utlåtanden efter kroppsundersökningar på brottsoffer eller på den som är misstänkt för ett brott. Rättsintyg får skrivas av läkare eller tandläkare vid en rättsmedicinsk avdelning inom Rättsmedicinalverket eller en läkare, alternativt tandläkare, som enligt avtal med Rättsmedicinalverket har åtagit sig att utfärda sådana intyg. Om det finns särskilda skäl får rättsintyget skrivas av andra läkare eller tandläkare med tillräcklig kompetens.

Andra typer av intyg som förekommer vid brott är rättspsykiatriska utlåtanden och intyg om personutredningar. Sådana intyg ska skrivas av läkare som har specialistkompetens i rättspsykiatri, allmän psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri. För de två sistnämnda krävs dessutom att läkaren har erfarenhet från rättspsykiatriska undersökningar och har förordnats av Rättsmedicinalverket att avge rättspsykiatriska utlåtanden.

Intyg vid godmanskap och förvaltarskap

När en person får en god man eller förvaltare kan domstolen behöva ett intyg om personens hälsotillstånd. Det intyget ska skrivas av legitimerad läkare.

Intyg för tvångsvård (vårdintyg)

Intyg om att en patient behöver tvångsvård, det vill säga vårdintyg, ska skrivas efter en särskild undersökning. Undersökningen ska göras av legitimerad läkare. Om undersökningen inte kan göras med patientens samtycke får en läkare som arbetar i allmän tjänst eller har avtal med regionen om att göra undersökningar för vårdintyg besluta att patienten ska tas om hand för undersökning.

Intyg för statligt tandvårdsstöd

För att en person ska kunna få särskilt tandvårdsbidrag till förebyggande tandvård hos en tandläkare eller tandhygienist krävs oftast ett läkarintyg. Intyget ska skrivas av legitimerad läkare.

Intyg för tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift

Om en patient har svårt att sköta sin munhygien på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning kan hen få tandvård enligt taxan som gäller i hälso- och sjukvården. Intyget som behövs ska skrivas av en läkare.

Intyg efter dödsfall

När en person dör måste dödsfallet fastställas och dödsorsaksintyg samt dödsbevis skrivas.

Intyg till Försäkringskassan och Transportstyrelsen

Intyg som gäller vissa ersättningsfrågor som ska till Försäkringskassan och intyg till Transportstyrelsen ska skrivas av läkare. 

Eftersom det finns regler om vem som får skriva sjukintyg till Försäkringskassan får uppgiften inte delegeras.

Publicerad: