Vem får fastställa dödsfall? (särskilt reglerad). För hälso- och sjukvården.

När en person dör måste dödsfallet fastställas och dödsorsaksintyg samt dödsbevis skrivas.

Vem får utföra uppgiften?

Det är en läkare som ska fastställa ett dödsfall. En sjuksköterska kan göra den kliniska undersökningen om dödsfallet är förväntat på grund av sjukdom eller nedsatt hälsotillstånd eller om kroppen uppvisar uppenbara tecken på död. Läkaren som fastställer dödsfallet måste då ha tillgång till relevanta och aktuella uppgifter om den dödes tidigare medicinska tillstånd.

Den läkare som har fastställt ett dödsfall ansvarar för att den avlidna får ett id-band.

Det finns två sätt att fastställa döden på. För en patient som avlider genom hjärtstillestånd fastställs döden genom så kallade indirekta kriterier. Indirekta kriterier är tecken på varaktigt hjärt- och andningsstillestånd.

Vid misstanke om total hjärninfarkt ska dödsfallet däremot fastställas genom minst två kliniska neurologiska undersökningar med hjälp av direkta kriterier. Undersökningarna får göras av samma läkare. Ibland behöver undersökningarna bekräftas med en angiografiundersökning eller en gammakameraundersökning.

Den läkare som ska fastställa ett dödsfall med hjälp av direkta kriterier ska vara specialistkompetent och väl förtrogen med klinisk neurologisk diagnostik. Den läkare som genomför angiografi- eller gammakameraundersökning ska vara specialistkompetent och väl förtrogen med den aktuella undersökningen.

När ett dödsfall är fastställt ska en läkare skriva ett dödsbevis och ett dödsorsaksintyg. Det kan vara olika läkare som skriver beviset och intyget.

Senast uppdaterad:
Publicerad: