Vem får föra patientjournal? (särskilt reglerad). För hälso- och sjukvården och tandvården

När en patient vårdas inom hälso- och sjukvården eller tandvården ska vården och behandlingen dokumenteras i en patientjournal. Den som för patientjournal ansvarar för de uppgifter hen har fört in i journalen.

Vem får utföra uppgiften?

Den som har legitimation eller särskilt förordnande och den som jobbar som kurator i den allmänna hälso- och sjukvården är skyldig att föra patientjournal. Den som inom den enskilda hälso- och sjukvården biträder en legitimerad yrkesutövare är också skyldig att föra journal. Annan personal som vårdar en patient kan föra patientjournal. 

Vårdgivaren ska ha rutiner för hur patientuppgifter ska dokumenteras i patientjournaler.

Mer information

Handbok

Publicerad: