Information till patienter om de nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

Socialstyrelsen har tagit fram nationella riktlinjer till hälso- och sjukvården och socialtjänsten om vissa undersökningar, behandlingar och stödinsatser för dig som har ett missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika.

Riktlinjerna gäller sådant som är särskilt viktigt att känna till för dem som beslutar om resurserna i hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Därför beskrivs kanske inte just den behandling eller insats som du behöver, även om den är viktig och effektiv.

Riktlinjerna publicerades 2019, efter en mindre översyn.

Några centrala budskap

Vi ger totalt 154 rekommendationer till hälso- och sjukvården och socialtjänsten i riktlinjerna. Här sammanfattar vi några viktiga budskap:

En klar bild av missbruket gör att du kan få rätt hjälp

Om du får svara på särskilda frågor i ett formulär kan vård- eller omsorgspersonalen få veta hur ditt beroende ser ut, och hur du mår. Det är till exempel vanligt att personer med ett beroende samtidigt är deprimerade eller har andra problem med psykisk ohälsa.

För att du ska få rätt hjälp är det också viktigt för personalen att veta vilka substanser du har i kroppen. Om du får ta ett test för olika substanser behöver testet vara både träffsäkert och kunna genomföras på ett sätt som är acceptabelt för dig.

Vi rekommenderar ett antal olika bedömningsinstrument och medicinska tester i riktlinjerna.

Fler behöver få läkemedel mot alkoholberoende

Många som har ett alkoholberoende får inte den hjälp de skulle behöva, för att antingen sluta dricka helt eller kunna dricka på ett sätt som är mindre skadligt. Fler skulle exempelvis behöva få läkemedelsbehandling för att klara av detta.

Beteendeinriktad behandling hjälper mot beroende av både alkohol och cannabis

Du som är beroende av alkohol eller cannabis kan få god hjälp av något som kallas motivationshöjande psykosocial behandling och kognitiv beteendeterapi. Det finns både ganska enkla metoder som du kan bli erbjuden på vårdcentralen, och metoder som kräver mer specialistkunskap.

Hjälp för att få ordning på livet

Om du saknar arbete eller bostad är det svårare att komma tillrätta med ditt missbruk. Därför kan kommunen hjälpa dig att få ett arbete och en bostad, så att du får stabilitet i livet. Du kan också få hjälp att samordna olika insatser, om du till exempel har kontakt med både hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Du kan också behöva särskilt stöd om du har psykisk ohälsa eller någon psykisk sjukdom, utöver beroendesjukdomen.

Hur följs riktlinjerna upp?

Vi utvärderar kvaliteten i hälso- och sjukvården, bland annat utifrån rekommendationerna i våra nationella riktlinjer. Utvärderingarna riktar sig till beslutsfattare på olika nivåer och pekar på vad som behöver förbättras. Vi arbetar just nu med en utvärdering av vård och stöd vid missbruk och beroende, med planerad publicering 2021.

Kontakt

Stefan Brené, rekommendationer
Telefon: 075-247 35 90
Publicerad: