IPS (Individanpassat stöd till arbete)

IPS (Individanpassat stöd till arbete, en variant av Supported Employment) är arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser för personer med funktionsnedsättning. Arbetssättet växte fram i vård- och stödsystemet i USA under 1980-talet. I början av 1990-talet väcktes intresset för metoden i Sverige och den används nu inom flera verksamheter.

Målgrupp: Vuxna med funktionsnedsättning som behöver stöd och vägledning för att hitta ett arbete

Typ av metod: Insats

Målgrupp

Supported Employment riktar sig generellt till personer med funktionsnedsättning. Arbetsmodellen Individual placement and support (individanpassat stöd till arbete, IPS) är utvecklad speciellt för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Syfte

Insatsen syftar till att ge individen stöd och vägledning i att finna och behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden.

Innehåll och genomförande

Grundtanken är att alla människor med funktionsnedsättning kan arbeta på den öppna arbetsmarknaden om de bara hittar rätt arbete och rätt arbetsplats. Tanken är inte att ”stöpa om” en person genom omfattande arbetsträning och successiv utslussning, utan att söka efter ett arbete som tar vara på klientens motivation och intressen. I insatsen ingår därför inte arbetsträningsprogram eller bedömning av arbetsförmåga. Man betonar i stället vikten av att snabbt söka arbete och komma ut i förvärvslivet. Att kunna få och behålla ett arbete är något som i sin tur antas leda till stärkt självbild och självkänsla. En särskild stödperson med specifik utbildning i metoden (arbetsspecialist eller jobbcoach) stödjer och vägleder klienten i att hitta och behålla ett arbete.

Åtta grundprinciper genomsyrar arbetssättet:

  • Alla klienter som vill arbeta är välkomna, oavsett psykiatrisk diagnos, symtom, arbetslivserfarenheter eller missbruksproblem.
  • Målet är ett konkurrensutsatt arbete på den öppna arbetsmarknaden.
  • Arbetssökandet börjar så snart en klient har uttryckt en önskan om att arbeta.
  • Arbetsspecialisten jobbar systematiskt med att etablera kontakt med arbetsgivare och hitta arbetstillfällen.
  • Klientens önskemål och intressen är utgångspunkt i planeringen och valet av lämpligt arbete.
  • Insatsen är inte tidsbegränsad – arbetsspecialisten fortsätter sitt arbete så länge klienten önskar stöd.
  • Arbetsrehabiliteringen integreras i klientens övriga kliniska behandling och rehabilitering. Arbetsspecialisten fungerar som en del av det psykiatriska teamet runt klienten.
  • Klienter får ekonomisk vägledning tidigt i insatsen och stöd till att vidta åtgärder.

Omfattning och intensitet

Insatsen ges så länge och så ofta som klienten har behov av den.

Utbildning och licens

Insatsen förutsätter viss utbildning i metoden och påföljande handledning under en period. Det finns flera olika aktörer som ger utbildningar på en eller flera dagar, där målgruppen är yrkesgrupper inom psykiatrin som arbetar med stöd till personer med funktionsnedsättning.

Kunskap om insatsens effekter

IPS ingår i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, i Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende och i Nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism. I dessa riktlinjer ges metoden en rekommendation för dem som inte har men önskar ett arbete. I riktlinjerna för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd och i vård och stöd vid missbruk och beroende ges också en rekommendation för de som de som redan har ett arbete men som behöver stöd för att kunna behålla det.

IPS ingår i en systematisk översikt som SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) har kommenterat. Granskningen visar att personer med psykisk funktionsnedsättning som har fått IPS har större chans att få anställning på den öppna arbetsmarknaden än personer som genomgår vanlig arbetsrehabilitering. Översikten tyder på att effekten av så kallat individanpassat stöd till arbete, IPS (individual placement and support) är likartad i olika länder, trots skillnader i välfärdssystem och arbetsmarknad.

Individanpassat stöd till arbete (IPS) för personer med psykisk funktionsnedsättning (sbu.se)

Manual för att bedöma programtroheten för IPS

Effekten av IPS (Individanpassat stöd till arbete) beror på hur väl man följer metoden. Här finns en manual för att mäta detta, som ett stöd för att utveckla IPS-verksamheter. I manualen ingår en bilaga om hur IPS kan tillämpas i den svenska kontexten.

Referenser

  • IPS Employment Center
  • Becker, D.R., Bond, G.R., Mueser, K.T., & Torrey, W.C. (red.) (2003). Supported Employment Workbook. [Supported employment Arbetsbok]. Översättning av Centrum för evidensbaserade psykosociala insatser (CEPI) 2009.
Senast uppdaterad:
Publicerad: