Information till patienter om de nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom

Socialstyrelsen har tagit fram nationella riktlinjer till hälso- och sjukvården om vissa undersökningar och behandlingar för dig som har olika typer av depression och ångest. Det kan vara tvångstankar, fobier, stressyndrom eller den vanligaste formen av depression, som kallas egentlig depression.

Riktlinjerna gäller sådant som är särskilt viktigt att känna till för dem som beslutar om resurserna i hälso- och sjukvården. Därför beskrivs kanske inte just den behandling som du behöver, även om den är viktig och effektiv.

Riktlinjerna publicerades 2020, och ersatte då de tidigare riktlinjerna från 2017. De gäller både barn och vuxna.

Några centrala budskap

Vi ger totalt 113 rekommendationer till hälso- och sjukvården i riktlinjerna. Här sammanfattar vi några viktiga budskap:

Ett bra omhändertagande kan spara mycket lidande

Depression och ångestsyndrom är allvarliga tillstånd som drabbar väldigt många människor. Om du får ett bra och snabbt omhändertagande kan det göra stor skillnad för hur snabbt du börjar må bättre.

Om du har symtom på depression eller ångestsyndrom bör du kunna få en första bedömning på vårdcentralen, för att sedan få rätt typ av hjälp. Du får samtala förutsättningslöst med till exempel en läkare eller en psykolog – samtalet är utgångspunkten för att ge dig en diagnos. Vårdpersonalen kan också behöva ett bedömningsinstrument med särskilda frågor som hjälp när de ställer diagnos. Men de ska inte använda sådana frågeformulär som enda underlag för bedömningen.

Hela familjen behöver stöd när barn och ungdomar får depression eller ångestsyndrom

Om du är barn eller ungdom påverkas du mycket av hur det fungerar i din familj. Därför kan du och din familj behöva stöd tillsammans om du drabbas av depression eller ångestsyndrom. Vi rekommenderar något som kallas psykopedagogisk behandling. Det innebär att du och din familj får hjälp med att förstå vad som får dig att må dåligt och hitta sådant som ni kan ändra på i familjen, eller i din skola, så att du mår bättre.

Fler behöver få psykologisk behandling

Både läkemedel och psykologisk behandling kan hjälpa om du har depression eller ångestsyndrom. I nuläget är det många som inte får psykologisk behandling, men alla med lindrig till medelsvår depression bör kunna få det om de vill. Samma sak gäller dig som har ångestsyndrom. Psykologisk behandling kan du få av till exempel en psykolog, en läkare eller en socionom som är utbildad för detta.

Hur följs riktlinjerna upp?

Vi utvärderar kvaliteten i hälso- och sjukvården, bland annat utifrån rekommendationerna i våra nationella riktlinjer. Utvärderingarna riktar sig till beslutsfattare på olika nivåer och pekar på vad som behöver förbättras. 2019 publicerade vi en utvärdering av vården vid depression och ångestsyndrom. Den visade bland annat att den psykiska ohälsan fortsätter att öka, framför allt bland barn och ungdomar. Fler får vård och behandling, men trots det växer köerna.

Kontakt

Stefan Brené, övergripande frågor om riktlinjerna
Telefon: 075-247 35 90

Kontakt

Tobias Edbom, indikatorer, målnivåer och utvärdering
Telefon: 075-247 31 29
Publicerad: