Steg 8: Uppföljning av nationell högspecialiserad vård

Socialstyrelsen följer upp nationell högspecialiserad vård i syfte att se om målet med god och jämlik vård uppfylls.

Verksamheter med tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård rapporterar i mars varje år ett antal uppföljningsmått och villkorsuppfyllelse till Socialstyrelsen enligt föreskrifter. Under april publiceras dessa på vår webbplats. Du kan läsa mer om den årliga uppföljningen och se resultat via länken nedan.

Följ årliga mått och resultat såsom antal patienter, behandlingar, vårdtider och komplikationer

Socialstyrelsen ansvarar för återkommande fördjupade uppföljningar av tillstånden. Detta är under planering men kan exempelvis handla om uppföljning av de särskilda villkoren. 

Tillståndsinnehavarna ska utföra egenkontroller, se föreskrifter om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Systemuppföljning

Nationell högspecialiserad vård förväntas leda till en högre vårdkvalitet för berörda patientgrupper, men det finns farhågor om att annan vård och därigenom andra patientgrupper kan påverkas. Under 2022 arbetar Socialstyrelsen med att ta fram en baslinje för kommande systemanalys. Vi tittar särskilt på universitetssjukhusvården och närliggande vårdprocesser och patienter som står utanför systemet för nationell högspecialiserad vård. 

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Publicerad: