Steg 8: Uppföljning av nationell högspecialiserad vård

Socialstyrelsen följer upp nationell högspecialiserad vård i syfte att se om målet med god och jämlik vård uppfylls.

Verksamheter med tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård rapporterar i mars varje år ett antal uppföljningsmått och villkorsuppfyllelse till Socialstyrelsen enligt föreskrifter. I april-maj publiceras dessa på vår webbplats. Du kan läsa mer om den årliga uppföljningen och se resultat via länken nedan.

Följ årliga mått och resultat såsom antal patienter, behandlingar, vårdtider och komplikationer

Socialstyrelsen ansvarar för återkommande fördjupade uppföljningar av tillstånden. Detta kan exempelvis handla om uppföljning av de särskilda villkoren. Under 2023 fördjupar vi oss i hur samverkan mellan NHV-enheter kan fungera. Syftet med den fördjupade uppföljningen är att sprida goda exempel. 

Tillståndsinnehavarna ska utföra egenkontroller, se föreskrifter om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Uppföljning av särskilda villkor

Under 2023 utförde Socialstyrelsen en fördjupad uppföljning av det generella villkoret om samverkan mellan NHV-enheter inom ett och samma tillståndsområde. Resultatet presenterades vid ett möte den 8 december 2023. Presentationen kan ni ladda ner här

Systemuppföljning

Nationell högspecialiserad vård förväntas leda till en högre vårdkvalitet för berörda patientgrupper, men det finns farhågor om att annan vård och därigenom andra patientgrupper kan påverkas. Under 2022 tog Socialstyrelsen fram en baslinje för kommande systemanalys. Vi tittar särskilt på universitetssjukhusvården och närliggande vårdprocesser och patienter som står utanför systemet för nationell högspecialiserad vård. 

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad:
Publicerad: