Senaste version av HSLF-FS 2018:48 Socialstyrelsens föreskrifter om nationell högspecialiserad vård

Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen och ändringsförfattningar.

Observera att det är den tryckta versionen av författningen som gäller. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. För uppgift om använda bemyndiganden och ikraftträdandebestämmelser, se respektive författning.

Ändrad: t.o.m. HSLF-FS 2020:54

Senaste lydelse: Gäller från och med 2020-12-10

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § I denna författning ges föreskrifter om nationell högspecialiserad vård som kompletterar bestämmelserna i 7 kap. 5 a § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och 2 kap. 2 § hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80).

Författningens innehåll
2 § Författningen innehåller bestämmelser om
– ledningssystem (2 kap.),
– ansökan om tillstånd (3 kap.),
– villkor för verksamheten (4 kap.),
– begäran om återkallelse av tillstånd (5 kap.), och
– undantagsbestämmelse (6 kap.).

2 kap. Ledningssystem

1 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår att varje vårdgivare ansvarar för att det finns de processer och rutiner som behövs för att säkerställa att verksamheten uppfyller kraven som ställs i dessa föreskrifter.

3 kap. Ansökan om tillstånd

1 § Vid en regions  ansökan om tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård ska ett särskilt formulär användas (bilaga 1).

Ansökan ska göras inom den tidsperiod som anges i den ansökningsförfrågan som Socialstyrelsen har skickat ut till regionerna. (HSLF-FS 2020:54)

Till ansökan ska fogas det underlag som Socialstyrelsen begär i ansökningsförfrågan.

2 § På Socialstyrelsens begäran ska regionen skicka in underlag utöver vad som följer av 1 § tredje stycket. (HSLF-FS 2020:54)

4 kap. Villkor för verksamheten

Regionens ansvar
1 § En region som har fått tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård ska ansvara för att verksamheten uppfyller de generella villkoren i detta kapitel och de specifika villkoren i beslutet om tillstånd.

I det fall en region sluter avtal med en privat vårdgivare om att denne ska utföra vården, ska regionen ansvara för att verksamheten uppfyller villkoren. (HSLF-FS 2020:54)

Påbörja verksamhet
2 § Regionen ska påbörja verksamheten vid den tidpunkt som anges i beslutet om tillstånd. (HSLF-FS 2020:54)

Förändring i verksamhet
3 § Regionen ska till Socialstyrelsen skyndsamt anmäla förändringar i verksamheten som påverkar regionens förutsättningar att uppfylla villkoren i detta kapitel och i beslutet om tillstånd. (HSLF-FS 2020:54)

Samverkan
4 § I syfte att uppnå en jämlik vård samt bästa möjliga vårdkvalitet och resursutnyttjande ska regionen samverka med andra regioner som bedriver vård inom samma tillståndsområde. Regionen ska även samverka med de vårdgivare som remitterar patienter till sådan vård. (HSLF-FS 2020:54)

5 § Genom samverkan enligt 4 § ska regionen bidra till kunskapsspridning i hälso- och sjukvården. (HSLF-FS 2020:54)

Riskanalys och kontinuitetsplan
6 § Som ett led i en riskanalys enligt 5 kap. 1 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska regionen bedöma risken för oförutsedda händelser som kan påverka tillgången på personal, lokaler eller utrustning. 

Regionen ska med utgångspunkt i riskanalysen upprätta en kontinuitetsplan som säkerställer att vården kan erbjudas inom medicinskt motiverad tid, även i de fall en sådan oförutsedd händelse har inträffat. (HSLF-FS 2020:54)

Uppföljning och utvärdering
7 § Bestämmelser om vårdgivares egenkontroll finns i 5 kap. 2 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

8 § Varje region ska senast den 1 april årligen till Socialstyrelsen skicka in en rapport som avser närmast föregående år. (HSLF-FS 2020:54)

Årsrapporten ska innehålla uppgifter om verksamhetens vårdresultat och en redogörelse för hur verksamheten har uppfyllt villkoren i detta kapitel och i beslutet om tillstånd.

9 § På Socialstyrelsens begäran ska regionen skicka in uppgifter utöver vad som följer av 8 §. (HSLF-FS 2020:54)

Forskning och utveckling
10 § I syfte att stödja sådan forskning och utveckling som kan ha betydelse för den vård som omfattas av beslutet om tillstånd ska regionen efter samråd med berörda universitet och högskolor fastställa de processer och rutiner som behövs. (HSLF-FS 2020:54)

5 kap. Begäran om återkallelse av tillstånd

1 § Vid en regions begäran om återkallelse av ett tillstånd ska ett särskilt formulär användas (bilaga 2).

Begäran ska komma in till Socialstyrelsen senast tolv månader innan regionen avser att upphöra med vården. (HSLF-FS 2020:54)

2 § Till formuläret ska fogas en plan för hur verksamheten ska avvecklas (avvecklingsplan). Den ska innehålla

  1. en tidsplan för avvecklingen, och
  2. en beskrivning av hur tillgängligheten till vården ska kunna säkerställas under avvecklingen.

6 kap. Undantagsbestämmelse

1 § Socialstyrelsen kan medge undantag från bestämmelserna i dessa föreskrifter, om det finns särskilda skäl.

Ladda ner eller beställ

Publicerad: