Hjärtkirurgi på barn och ungdomar

Här hittar du vad som utgör nationell högspecialiserad vård, tillståndsinnehavare, giltighetstid och information om årlig uppföljning.

Definition

Följande utgör nationell högspecialiserad vård:

Barn och ungdomar, 0–17 år, i behov av hjärtkirurgi ska remitteras till en nationell högspecialiserad vårdenhet för bedömning inför, beslut om, samt i förekommande fall utförande av, hjärtkirurgi.

Förtydliganden till definitionen

Med hjärtkirurgi avses alla operationer på hjärtat och intratorakala kärl samt epikardiella och transvenösa pacemakerinläggningar. Med kirurgi på intratorakala kärl avses inte lungkirurgi.

Avgränsningar till definitionen

I definitionen ingår inte:

  • operationer av ductus arteriosus hos för tidigt födda barn som vårdas på neonatalavdelning
  • dränage av perikardiet
  • kateterbehandlingar
  • hjärttransplantationer, dessa ingår i annat NHV-tillstånd
  • ECMO-behandlingar

Tillståndsinnehavare

Region Skåne genom Skånes universitetssjukhus

Västra Götalandsregionen genom Sahlgrenska universitetssjukhuset

Giltighetstid

Tillståndet gäller från 1 juli 2008 och tillsvidare

I samband med att hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ändrades den 1 juli 2018 ersattes det tidigare systemet med rikssjukvård med nationell högspecialiserad vård. Av ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till ändringslagen framgår att då gällande rikssjukvårdstillstånd övergick i tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård, och att sådana tillstånd gäller tillsvidare (se punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lag [2018:143] om ändring i hälso- och sjukvårdslagen [2017:30]).

Socialstyrelsens beslut

I Socialstyrelsens beslut hittar du information om vad som är nationell högspecialiserad vård inom tillståndsområdet.

Tillståndsbeslut

I nämndens beslut om tillstånd hittar du de villkor som gäller för tillståndsområdet samt vilka regioner som har tillstånd att bedriva vården.

Årlig uppföljning

Verksamheter med tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård rapporterar varje år ett antal uppföljningsmått och villkorsuppfyllelse till Socialstyrelsen. Här kan du kan läsa mer om den årliga uppföljningen.

Nedan finner du även de uppföljningsmått som tagits fram för årlig uppföljning inom tillståndsområdet.

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad:
Publicerad: