Spärra uppgifter mellan vårdgivare och omsorgsgivare. För hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

En patient eller en omsorgsmottagare kan när som helst begränsa åtkoms-ten till (spärra) sina uppgifter mellan vårdgivare och omsorgsgivare. En vårdgivare ska kunna se i systemet att det finns spärrade personuppgifter hos en annan vårdgivare.

Vårdgivares möjlighet att ta del av spärrade uppgifter i nödsituationer

Endast i nödsituationer är det tillåtet för vårdgivare att ta del av uppgift om vilken eller vilka vårdgivare som spärrat de aktuella uppgifterna. För att vårdgivaren ska få bryta spärren måste patienten ge sitt uttryckliga samtycke. När patienten inte kan uttrycka sitt samtycke, och det finns fara för patientens liv eller allvarlig risk för dennes hälsa, och uppgifterna i patientjournalen kan antas ha betydelse för den vård som patienten oundgängligen behöver, får vårdgivaren begära att den vårdgivare som har spärrat uppgifterna häver spärren.

Två steg för att ta del av uppgifterna

För att ta del av uppgifterna krävs två steg med aktiva val. Första steget innebär att man bryter spärren med information om var uppgifterna finns. Andra steget innebär att vårdgivaren begär att den vårdgivare som har spärrat uppgifterna häver spärren.

Vårdnadshavare

Vårdnadshavare till ett barn har inte rätt att spärra barnets uppgifter. Barn som förstår vad det innebär, kan själv begära att spärra uppgifter om sig själv.

Texten på denna sida presenterar endast vissa huvuddrag i lagstiftningen på området. Texten innehåller förenklingar och är inte uttömmande. Det är författningstexten som gäller.

Senast uppdaterad:
Publicerad: