Spärra patientuppgifter inom en vårdgivare (inre spärr). För hälso- och sjukvården.

Patienten kan när som helst begränsa åtkomsten till (spärra) sina uppgifter inom en vårdgivares verksamhet, vårdenhet eller vårdprocess. Uppgifter som behövs vid kvalitetssäkring eller administration hindras inte av spärren.

För att vårdgivaren ska få bryta spärren måste patienten ge sitt uttryckliga samtycke. När patienten inte kan uttrycka sitt samtycke, till exempel i en nödsituation, och uppgifterna i patientjournalen kan antas ha betydelse för den vård patienten oundgängligen behöver (fara för patientens liv eller hälsa), är det tillåtet att bryta spärren.

För att ta del av uppgifterna krävs två steg med aktiva val. Första steget innebär att man bryter spärren med information om var uppgifterna finns. Andra steget innebär att man bryter spärren för att ta del av uppgifterna.

Vårdnadshavare till ett barn har inte rätt att spärra barnets uppgifter.

Texten på denna sida presenterar endast vissa huvuddrag i lagstiftningen på området. Texten innehåller förenklingar och är inte uttömmande. Det är författningstexten som gäller.

Senast uppdaterad:
Publicerad: