Samtycke. För hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Samtycken förekommer i olika situationer inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Här kan du läsa om samtycken när det gäller behandling av personuppgifter, samtycke till att lämna ut sekretesskyddad information och samtycke till välfärdsteknik.

Behandling av personuppgifter

Att föra journal innebär att man behandlar personuppgifter. Det är en rättslig förpliktelse att föra patientjournal inom hälso- och sjukvården och att dokumentera inom socialtjänsten. För hälso- och sjukvården regleras skyldigheten i bland annat patientdatalagen och kompletterande författningar. För socialtjänsten gäller att personuppgiftsbehandlingen är tillåten om behandlingen är nödvändig för att arbetsuppgifter inom socialtjänsten ska kunna utföras.

För att uppfylla skyldigheten att föra patientjournal inom hälso- och sjukvården och dokumentera inom socialtjänsten, är det tillåtet att behandla personuppgifter utan den registrerades samtycke. Eftersom det är en rättslig förpliktelse behövs inget samtycke.

Samtycke till att lämna ut sekretesskyddad information

En patient eller en enskild kan samtycka till att helt eller delvis häva sekretessen inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten. Ett samtycke till att häva sekretess kan i vissa fall lämnas i förväg och också återkallas. En vårdnadshavare kan samtycka till att häva sekretess för sitt barn men i takt med barnets stigande ålder och utveckling ska vårdnadshavaren ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. I övrigt kan man inte häva sekretess för någon annan än sig själv.

Grundläggande bestämmelser om sekretess och tystnadsplikt finns i offentlighets- och sekretesslagen, patientsäkerhetslagen, socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

Dokumentation av samtycke till att lämna ut information

Inom hälso- och sjukvården ska patientjournalen i förekommande fall innehålla uppgifter om samtycken och återkallade samtycken. Inom socialtjänsten gäller att dokumentationen ska innehålla beslut och åtgärder i ärendet, faktiska omständigheter och händelser av betydelse.

JO har uttalat att ett muntligt samtycke ska dokumenteras. Dessutom ska den enskildes samtycke till att nämnden kontaktar andra myndigheter eller personer dokumenteras.

Samtycke till välfärdsteknik

Inom såväl hälso- och sjukvården som socialtjänsten är huvudregeln att insatser ges med samtycke från den enskilde eller patienten. Dessutom är var och en, enligt grundlagen, skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden. 

Välfärdsteknik

Mer information

Handbok
Handläggning och dokumentation – handbok för socialtjänstenArtikelnummer: 2021-12-7658|Publicerad: 2021-12-06
Beställ

Lagar och föreskrifter

Texten på denna sida presenterar endast vissa huvuddrag i lagstiftningen på området. Texten innehåller förenklingar och är inte uttömmande. Det är författningstexten som gäller.

Senast uppdaterad:
Publicerad: