Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation – om patienten eller omsorgsmottagaren är beslutsoförmögen. För hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Det finns särskilda regler när en patient eller omsorgsmottagare inte endast tillfälligt saknar förmåga att lämna samtycke till eller motsätta sig behandling av uppgifter vid sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation (det vill säga om hen är beslutsoförmögen). Motsvarande regler finns också inom hälso- och sjukvården vid utlämnande av personuppgifter till ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister.

Vårdgivare eller omsorgsgivare får göra uppgifter tillgängliga för andra vårdgivare eller omsorgsgivare som är anslutna till sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, om patienten eller omsorgsmottagaren inte endast tillfälligt saknar förmåga att ta ställning i frågan. Det gäller om följande förutsättningar är uppfyllda:

  • Patientens eller omsorgsmottagarens inställning till sådan personuppgiftsbehandling har klarlagts så långt som möjligt.
  • Det finns inte anledning att anta att patienten eller omsorgsmottagaren skulle ha motsatt sig personuppgiftsbehandlingen.

När får vårdgivare ta del av uppgifter om patienten inte kan samtycka?

Om en patient inte endast tillfälligt saknar förmåga att lämna samtycke, får en vårdgivare ta del av information om vilka andra vårdgivare eller omsorgsgivare som har gjort uppgifter tillgängliga.

Vårdgivaren får i en sådan situation också behandla patientens personuppgifter om följande förutsättningar är uppfyllda:

  • Vårdgivaren bedömer att uppgifterna kan antas ha betydelse för den vård som är nödvändig med hänsyn till patientens hälsotillstånd.
  • Patientens inställning till behandlingen av personuppgifter har klarlagts så långt som möjligt.
  • Det finns inte anledning att anta att patienten skulle ha motsatt sig behandlingen av personuppgifterna.

När får omsorgsgivare ta del av uppgifter om omsorgsmottagaren inte kan samtycka?

Om en omsorgsmottagare inte endast tillfälligt saknar förmåga att lämna samtycke, får en omsorgsgivare ta del av information om vilka andra omsorgsgivare som har gjort uppgifter tillgängliga.

Omsorgsgivaren får i en sådan situation också behandla omsorgsmottagarens personuppgifter om följande förutsättningar är uppfyllda:

  • Omsorgsgivaren bedömer att uppgifterna kan antas ha betydelse för de insatser som är nödvändiga med hänsyn till omsorgsmottagarens behov eller en utredning om sådana insatser.
  • Omsorgsmottagarens inställning till behandlingen av personuppgifter har klarlagts så långt som möjligt.
  • Det finns inte anledning att anta att omsorgsmottagaren skulle ha motsatt sig behandlingen av personuppgifterna.

Texten på denna sida presenterar endast vissa huvuddrag i lagstiftningen på området. Texten innehåller förenklingar och är inte uttömmande. Det är författningstexten som gäller.

Senast uppdaterad:
Publicerad: