Patientjournal – om patienten tycker att en uppgift är oriktig eller missvisande. För hälso- och sjukvården.

Det ska antecknas i patientjournalen om en patient tycker att en uppgift är oriktig eller missvisande, en så kallad avvikande mening. Det innebär inte någon rätt för patienten att själv skriva i sin patientjournal eller bestämma vad som ska stå i den. Patienten har ingen rätt att föra in ytterligare uppgifter om inte den som är ansvarig för journalföringen tillåter detta.

Mer information

Lagar och föreskrifter

Texten på denna sida presenterar endast vissa huvuddrag i lagstiftningen på området. Texten innehåller förenklingar och är inte uttömmande. Det är författningstexten som gäller.

Informationen är framtagen i samarbete med E-hälsomyndigheten.

Publicerad: