Patientjournal – om patienten tycker att en uppgift är oriktig eller missvisande. För hälso- och sjukvården.

Det ska antecknas i patientjournalen om en patient tycker att en uppgift är oriktig eller missvisande, en så kallad avvikande mening. Det innebär inte någon rätt för patienten att själv skriva i sin patientjournal eller bestämma vad som ska stå i den. Patienten har ingen rätt att föra in ytterligare uppgifter om inte den som är ansvarig för journalföringen tillåter detta.

Texten på denna sida presenterar endast vissa huvuddrag i lagstiftningen på området. Texten innehåller förenklingar och är inte uttömmande. Det är författningstexten som gäller.

Senast uppdaterad:
Publicerad: