Rättelse av en journalanteckning. För hälso- och sjukvården.

Om det finns en felaktig uppgift i en patientjournal ska en rättelse göras. En uppgift får alltså inte tas bort eller göras oläslig.

Det ska tydligt framgå att det är en rättelse av den felaktiga uppgiften, vem som har gjort rättelsen och när den är gjord.

Den enskildes rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Under vissa omständigheter kan den enskilde ha rätt att få sina personuppgifter helt raderade, enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Den enskilde har också i vissa fall rätt att

  • få felaktiga personuppgifter rättade
  • komplettera ofullständiga personuppgifter
  • kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas
  • göra invändningar mot personuppgiftsbehandling.
Senast uppdaterad:
Publicerad: