Intyg. För hälso- och sjukvården.

Att utfärda intyg är en återkommande arbetsuppgift inom hälso- och sjukvården. Intyg kan begäras för olika ändamål och skyldigheterna att utfärda vissa intyg regleras i olika författningar.

Den som är skyldig att föra patientjournal ska till exempel utfärda intyg om vården om patienten begär det. Patientjournalen ska innehålla uppgifter om vilka intyg som har utfärdats.

Det finns grundläggande krav på intyg och vad det ska innehålla. Även utlåtanden och andra liknande handlingar räknas som intyg. Det spelar alltså ingen roll hur de benämns.

Texten på denna sida presenterar endast vissa huvuddrag i lagstiftningen på området. Texten innehåller förenklingar och är inte uttömmande. Det är författningstexten som gäller.

Informationen är framtagen i samarbete med E-hälsomyndigheten.

Senast uppdaterad:
Publicerad: