Patientjournal – personer som är skyldiga att föra patientjournal. För hälso- och sjukvården.

Den som har legitimation eller särskilt förordnande och den som jobbar som kurator i den allmänna hälso- och sjukvården är skyldig att föra patientjournal, så kallad journalföringsplikt.

I vissa fall måste även icke-legitimerad personal föra patientjournal. Detta gäller för den som

  • utan att ha legitimation för yrket, utför arbetsuppgifter som annars bara ska utföras av logoped, psykolog eller psykoterapeut inom den allmänna hälso- och sjukvården, eller
  • utför sådana arbetsuppgifter inom enskild hälso- och sjukvård som biträde åt legitimerad yrkesutövare.

Annan personal som vårdar en patient kan föra patientjournal.

Den som för patientjournal ansvarar för de uppgifter hen för in i patientjournalen.

En patient kan inte motsätta sig att en patientjournal förs, men om patienten anser att en uppgift är oriktig eller missvisande ska det antecknas i patientjournalen.

Vårdgivarens ansvar

Det är vårdgivarens ansvar att det finns processer och rutiner som säkerställer att verksamheten uppfyller de krav och mål som ställs i lagar och föreskrifter, till exempel vem som ska dokumentera i patientjournaler.

Detta kan innebära att även personer som inte är legitimerade, som exempelvis undersköterskor, måste föra journal i enlighet med verksamhetens rutiner och processer.

Texten på denna sida presenterar endast vissa huvuddrag i lagstiftningen på området. Texten innehåller förenklingar och är inte uttömmande. Det är författningstexten som gäller.

Senast uppdaterad:
Publicerad: